Vägledning

Miljörapportering – kapitel 26 miljöbalken

Vägledning med information om hur miljörapporten ska se ut och vad den ska innehålla. Tillståndspliktiga verksamheter ska lämna miljörapport senast 31 mars, för föregående år.

Sidan vänder sig främst till

De som 

  • utövar tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (9 kap. 6§ första och andra stycket miljöbalken) 
  • har förelagts att ansöka om tillstånd för miljöfarlig verksamhet (9 kap. 6a § miljöbalken)
  • omfattas av bilaga 1 till förordning (EG) 166/2006 om upprättande av ett europeiskt utsläppsregister över utsläpp och överföringar av föroreningar 
  • utövar tillsyn över tillståndspliktig verksamhet

Kommande krav om att rapportera produktionsvolym

I EU-kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1741 finns ett kommande krav om att rapportera produktionsvolym för verksamheter som omfattas av Förordning (EG) nr 166/2006 om rapportering av utsläpp till det Europeiska utsläppsregistret, E-PRTR. Kommissionen arbetar för närvarande med att ta fram enheter och parametrar för hur produktionsvolym ska rapporteras.

Ändringar till följd av nya EU-förordningen nr 2019/1010

Ny EU-förordning ändrar Förordning (EG) nr 166/2006 om rapportering av utsläpp till det Europeiska utsläppsregistret, E-PRTR.

Vad är en miljörapport?

Miljörapport är en årlig rapport som den som driver en miljöfarlig verksamhet i Sverige som är tillståndspliktig är skyldig att lämna till sin tillsynsmyndighet. Kravet att göra en miljörapport finns i miljöbalkens 26 kap 20 §.

Syftet med miljörapporten är bland annat att ge tillsynsmyndigheten ett bra underlag för tillsyn av verksamheten. Den ger också verksamhetsutövaren en bild av hur väl hen följer villkoren för verksamheten och kan stärka egenkontrollen.

Från miljörapporterna hämtar Naturvårdsverket uppgifter till ett antal internationella rapporteringar.

 

Dessa ska rapportera

Cirka 6 000 verksamheter inom olika områden är skyldiga att lämna miljörapport. Vilka verksamheter som är skyldiga att lämna miljörapport framgår av Miljöprövningsförordning (2013:251) och av Bilaga till förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. (Se fliken Lagstiftning).

Rapportera i Miljörapporteringsportalen (SMP)

Alla miljörapporter ska lämnas elektroniskt via Naturvårdsverkets e-tjänst för miljörapporter, Svenska miljörapporteringsportalen (SMP).

I SMP finns den information som behövs för att kunna miljörapportera.

Svenska miljörapporteringsportalen (SMP)

 

Detta ska ingå

Vilka uppgifter som ska ingå i miljörapporten varierar bland annat beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs.

Samtliga miljörapporter ska innehålla vissa allmänna uppgifter om till exempel verksamhetens namn och organisationsnummer.

Huvuddelen av miljörapporterna ska också innehålla uppgifter om till exempel tillståndsbeslutet, föreskrivna villkor och resultatet av verksamhetsutövarens egenkontroll. Dessa uppgifter lämnas lämpligen i den textdelsmall som finns i SMP.

Vissa verksamheter ska dessutom lämna uppgifter om utsläpp till luft, vatten och mark samt avfall. De uppgifterna ska lämnas i SMP:s emissionsdel.

 

Senast 31 mars, kalenderårsvis

Miljörapporten ska avse hela det föregående verksamhetsåret och lämnas in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars året därefter.

Nyheter för 2020 – ändringar av bilaga 2, 3 och 6

Naturvårdsverket har beslutat om ändringar av bilaga 2, 3 och 6 till Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport. Ändringarna, som har nummer NFS 2019:7, innebär bland annat ändrade krav på vilka uppgifter som anläggningar som omfattas av bilaga 2, 3 och 6 ska rapportera i den miljörapport som avser verksamhetsåret 2020 och som ska ges in senast den 31 mars 2021.

För bilaga 3 innebär ändringarna bland annat att vissa uppgiftskrav utgår. Andra krav är nya så som att uppgifter om nominell kapacitet och förbränd mängd icke-farligt respektive farligt avfall ska rapporteras per panna. För bilaga 6 innebär ändringarna bland annat att uppgifter om att rapportera den maximala genomsnittliga veckobelastningen (pe) som tillförs reningsverket för det givna året och dimensionerande kapacitet tillkommer.

Föreskrifter om miljörapport

 

Miljörapportering och coronaviruset

Möjlighet till anstånd med att ge in miljörapport

Enligt 6 § NFS 2016:8 ska miljörapporten lämnas in via SMP senast den 31 mars året efter verksamhetsåret. Om det finns särskilda skäl får tillsynsmyndigheten bevilja anstånd i högst en månad med sådana uppgifter som anges i 4 § och 5 a § och i högst tre månader med övriga uppgifter. Sådana skäl för att bevilja anstånd kan till exempel vara konkurs, brand eller i vissa fall sjukdom. Naturvårdsverket bedömer att sjukdomen covid-19 kan utgöra skäl för att bevilja anstånd i enlighet med 6 §.

Notera att en bedömning alltid måste göras i det enskilda fallet om det finns skäl för anstånd.

Det bör vara tillräckligt att ge ett muntligt besked på telefon. Men tillsynsmyndigheten bör dokumentera sitt ställningstagande, till exempel genom en tjänsteanteckning.

Möjligheten att underlåta att ta ut miljösanktionsavgift vid utebliven eller för sent inlämnad miljörapport

Bestämmelser om miljösanktionsavgift vid utebliven eller för sent inlämnad miljörapport finns i 12 kap. 5 § förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter. Enligt bestämmelsen ska en miljösanktionsavgift betalas för en överträdelse av 6 § NFS 2016:8 genom att vara försenad med att ge in en miljörapport.

Om de objektiva förutsättningarna är uppfyllda, kan tillsynsmyndigheten underlåta att ta ut avgift om det är oskäligt med hänsyn bland annat att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har kunnat göra vad som krävs.

Naturvårdsverket gör bedömningen att sjukdomen covid-19 kan utgöra sådan omständighet som kan utgöra skäl för att inte ta ut avgift. Naturvårdsverket bedömer att covid-19 dels kan vara en sådan allvarlig sjukdom som kan göra det omöjligt att uppfylla det som har ålegat den avgiftsskyldige, dels vara en omständighet som inte kunnat eller inte borde ha förutsetts eller som den avgiftsskyldige inte kunnat påverka (force majeure).

Notera att en bedömning alltid måste göras i det enskilda fallet om det finns skäl för att underlåta att ta ut miljösanktionsavgift. För ytterligare vägledning se:

Naturvårdsverkets handbok 2001:1, Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift