Vägledning

Miljörapportering – kapitel 26 miljöbalken

Vägledning med information om hur miljörapporten ska se ut och vad den ska innehålla. Tillståndspliktiga verksamheter ska lämna miljörapport senast 31 mars, för föregående år.

Sidan vänder sig främst till

De som 

  • utövar tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (9 kap. 6§ första och andra stycket miljöbalken) 
  • har förelagts att ansöka om tillstånd för miljöfarlig verksamhet (9 kap. 6a § miljöbalken)
  • omfattas av bilaga 1 till förordning (EG) 166/2006 om upprättande av ett europeiskt utsläppsregister över utsläpp och överföringar av föroreningar 
  • utövar tillsyn över tillståndspliktig verksamhet.

Bestämmelser om miljörapport finns i miljöbalken 26 kap 20 § och i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  

Vissa verksamheter omfattas också av rapporteringskrav enligt EU:s förordning 166/2006 om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar. 

Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2016:8 innehåller preciseringar av vad som ska lämna in.

Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport, NFS 2016:8

Miljöprövningsförordningen (2013:251)

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

EU:s förordning 166/2006 (pdf, EUR-Lex)

Kompletterande vägledning om rapportering av producerat och hanterat avfall

Här hittar du information och stöd gällande nya regler för rapportering av producerat och hanterat avfall.

Kommande krav om att rapportera produktionsvolym

I EU-kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1741 finns ett kommande krav om att rapportera produktionsvolym för verksamheter som omfattas av Förordning (EG) nr 166/2006 om rapportering av utsläpp till det Europeiska utsläppsregistret, E-PRTR. EU har nu beslutat om rapporteringen av produktionsvolymer för 2023 års data. Genomförande beslutet (EU) 2022/142 är nu publicerat. Där framgår de enheter och parametrar som skall rapporteras under 2024.

Ändringar till följd av nya EU-förordningen nr 2019/1010

Ny EU-förordning ändrar Förordning (EG) nr 166/2006 om rapportering av utsläpp till det Europeiska utsläppsregistret, E-PRTR.

Några mindre ändringar har gjorts i vägledningen till föreskrifterna om miljörapport. De kompletterande vägledningarna avseende djurhållning samt avloppsreningsanläggningar, avloppsledningsnät och slam har uppdaterats.

Naturvårdsverket har beslutat om ändringar i föreskrifterna, NFS 2016:8, om miljörapport. Ändringsföreskrifterna, NFS 2021:9, träder i kraft den 1 januari 2022. Ändringarna påverkar den miljörapport som ska lämnas in senast den 31 mars 2023.

Om miljörapportering

Miljörapportering syftar till att följa upp att verksamheter följer villkor som gäller och kunna förbättra miljöarbetet. Miljörapport ska tillståndspliktiga verksamheter lämna varje år. Den är till nytta för både dig som verksamhetsutövare och för tillsynsmyndigheten.

Naturvårdsverkets roll

Från miljörapporterna hämtar Naturvårdsverket uppgifter till ett antal internationella rapporteringar. Vi har tagit fram föreskrifter och en vägledning om vilka uppgifter som ska finnas med i en miljörapport. 

Versioner av vägledningen

Den första versionen av vägledningen till Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport, NFS 2006:9, kom 2008. Vägledningen har därefter reviderats och kompletterats minst en gång om året.

Bakgrund om vägledningen i SMP-portalen

Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP) är en webbapplikation som ägs av Naturvårdsverket och förvaltas av länsstyrelsen. SMP har tagits fram för att skapa möjlighet för en helt elektronisk hantering av miljörapporterna.

På SMP-förvaltningens hemsida finns allmän information om hur man kommer igång att arbeta i SMP och hur miljörapportens olika delar ska fyllas i.

Vad är en miljörapport?

Miljörapport är en årlig rapport som den som driver en miljöfarlig verksamhet i Sverige som är tillståndspliktig är skyldig att lämna till sin tillsynsmyndighet. Kravet att göra en miljörapport finns i miljöbalkens 26 kap 20 §.

Syftet med miljörapporten är bland annat att ge tillsynsmyndigheten ett bra underlag för tillsyn av verksamheten. Den ger också verksamhetsutövaren en bild av hur väl hen följer villkoren för verksamheten och kan stärka egenkontrollen.

Från miljörapporterna hämtar Naturvårdsverket uppgifter till ett antal internationella rapporteringar.

Dessa ska rapportera

Cirka 6 000 verksamheter inom olika områden är skyldiga att lämna miljörapport. Vilka verksamheter som är skyldiga att lämna miljörapport framgår av Miljöprövningsförordning (2013:251) och av Bilaga till förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. (Se fliken Lagstiftning).

Rapportera i Miljörapporteringsportalen (SMP)

Alla miljörapporter ska lämnas elektroniskt via Naturvårdsverkets e-tjänst för miljörapporter, Svenska miljörapporteringsportalen (SMP).

I SMP finns den information som behövs för att kunna miljörapportera.

Svenska miljörapporteringsportalen (SMP)

Detta ska ingå

Vilka uppgifter som ska ingå i miljörapporten varierar bland annat beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs.

Samtliga miljörapporter ska innehålla vissa allmänna uppgifter om till exempel verksamhetens namn och organisationsnummer.

Huvuddelen av miljörapporterna ska också innehålla uppgifter om till exempel tillståndsbeslutet, föreskrivna villkor och resultatet av verksamhetsutövarens egenkontroll. Dessa uppgifter lämnas lämpligen i den textdelsmall som finns i SMP.

Vissa verksamheter ska dessutom lämna uppgifter om utsläpp till luft, vatten och mark samt avfall. De uppgifterna ska lämnas i SMP:s emissionsdel.

Senast 31 mars, kalenderårsvis

Miljörapporten ska avse hela det föregående verksamhetsåret och lämnas in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars året därefter.

Nyheter för 2021 – ändringar av bilaga 4 och en ny bilaga 7

Ändringen innebär ett tillägg i bilaga 4 avseende torv samt att en ny paragraf 5 k § och en ny bilaga, bilaga 7 avseende avfall införts. Ändringsföreskrifterna (NFS 2021:9) träder i kraft den 1 januari 2022. Den första rapporteringen enligt de nya lydelserna av bilaga 4 och 7 ska göras senast den 31 mars 2023.

Föreskrifter om miljörapport