Vägledning

Miljörapportering – kapitel 26 miljöbalken

Industri.

Kompletterande vägledning om rapportering av producerat och hanterat avfall

Här hittar du information och stöd gällande nya regler för rapportering av producerat och hanterat avfall.

De uppgifter om avfall som tillståndspliktiga verksamhetsutövare lämnar i sina miljörapporter är den viktigaste datakällan för den svenska avfallsstatistiken. Uppgifterna används nationell och för att Sverige ska kunna rapportera enligt EU:s avfallsstatistikförordning.

Från och med miljörapporteringen för verksamhetsåret 2022 införs krav på att uppgifter om producerat och hanterat avfall ska lämnas standardiserat för vissa typer av verksamheter.

Rapporteringen kommer ske via en särskild bilaga till miljörapporten. Rapporteringsbilagan kommer enbart att vara tillgänglig för de tillståndspliktiga verksamheter som har en verksamhetskod som omfattas av rapporteringskravet.

Sidan vänder sig till

Tillståndspliktiga verksamheter som omfattas av kravet att rapportera producerat och hanterat avfall enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport.

Bra att veta

Den första rapporteringen enligt de nya lydelserna ska göras senast den 31 mars 2023. Denna sida uppdateras löpande.

Aktuellt

2021 beslutades om ändring i föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport. Ändringsföreskrifterna (NFS 2021:9) trädde i kraft den 1 januari 2022.

Ändringen innebär en ny paragraf 5 k § samt en ny bilaga, bilaga 7 som avser uppgifter om producerade och hanterade mängder avfall.

Den första rapporteringen enligt de nya lydelserna ska göras senast den 31 mars 2023.

Om rapporteringen

Alla miljörapporter ska lämnas elektroniskt via Naturvårdsverkets e-tjänst för miljörapporter, Svenska miljörapporteringsportalen (SMP). Rapporteringen om producerat och hanterat avfall kommer ske via en särskild bilaga till miljörapporten. Rapporteringsbilagan kommer enbart att vara tillgänglig för de tillståndspliktiga verksamheter som har en verksamhetskod som omfattas av rapporteringskravet.

Utbildningstillfällen

Under första kvartalet 2023 kommer det att anordnas digitala utbildningstillfällen om hur den nya rapporteringen går till. För att delta på utbildningarna krävs anmälan. 

Utbildningen ”Primärt producerat avfall” är till för de verksamheter som endast producerar avfall och utbildningen ”Hanterat avfall” är till för verksamheter som dessutom hanterar och behandlar avfall.

 1. Primärt producerat avfall
  Denna utbildning riktar sig till verksamhetsutövare som producerar avfall, men som inte behandlar avfall. Utbildningen passar verksamhetsutövare som inte är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt 29 kap. miljöprövningsförordningen.
 2. Hanterat avfall
  Denna utbildning riktar sig till verksamhetsutövare som hanterar och behandlar avfall. Utbildningen passar verksamhetsutövare som är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt 29 kap. miljöprövningsförordningen. 
Datum

Utbildningarna erbjuds vid dessa tillfällen:

Datum (torsdagar) Primärt producerat avfall Hanterat avfall
19 januari 10:00 - 11:15 (fullbokat) 13:00 - 14:15 (fullbokat)
26 januari 10:00 - 11:15 (fullbokat) 13:00 - 14:15 (fullbokat)
2 februari 10:00 - 11:15 (fullbokat) 13:00 - 14:15 (fullbokat)
9 februari 10:00 - 11:15 (fullbokat) 13:00 - 14:15 (fullbokat)
16 februari 10:00 - 11:15 (fullbokat)

13:00 - 14:15 (fullbokat)

23 februari

10:00 - 11:15

(fullbokat)

13:00 - 14:15

(fullbokat)

2 mars 10:00 - 11:15 (fullbokat) 13:00 - 14:15 (fullbokat)
9 mars 10:00 - 11:15
(fullbokat)
13:00 - 14:15
(fullbokat)

16 mars

10:00 - 11:15 (fullbokat) 13:00 - 14:15 (fullbokat)
30 mars

10:00 - 11:15

(fullbokat)

13:00 - 14:15

(fullbokat)

Anmälan

Anmälan görs via e-post till avfallsstatistik@naturvardsverket.se

Vid anmälan, vänligen ange:

 1. Deltagarens namn
 2. Deltagarens mejladress
 3. Önskat utbildningstillfälle (datum och tidpunkt)
 4. Anläggningsnummer i SMP
 5. Huvudverksamhet
Övrigt 

Det är ett begränsat antal platser per utbildningstillfälle.

Vi behöver er anmälan senast 24 timmar innan utbildningstillfället. Bekräftelse och möteslänk skickas till den mejladress som ni anger vid anmälan.

Utbildningen erbjuds till en deltagare per anläggning i SMP. I mån av plats kan flera deltagare från samma anläggning delta. Vänligen ange i anmälan om ni vill delta med fler än en person per anläggning.  

Introduktionsfilmer

Nedan kan du ta del av två korta introduktionsklipp till rapporteringen om producerat och hanterat avfall.

Introduktion

Verksamheter som producerar avfall

Den här introduktionen riktar sig till verksamhetsutövare som producerar avfall, men som inte behandlar avfall.

Se klippet
Youtube video
Introduktion

Verksamheter som behandlar avfall

Den här introduktionen riktar sig till verksamhetsutövare som behandlar avfall.

Se klippet
Youtube video

Producerat primärt avfall

Verksamhetsutövare som producerar primärt avfall ska lämna uppgifter om det i rapporteringsbilagan. I redovisningen ska avfallskod anges för de avfall som genereras på anläggningen. 

Redovisningen ska vara komplett vilket innebär att allt avfall som produceras på anläggningen ska redovisas. Detta innebär att både farligt och icke farligt avfall ska redovisas. Samt att både verksamhetsspecifikt avfall såväl som övrigt avfall, exempelvis förpackningsavfall och kommunalt avfall, ska redovisas. 

I de fall det förekommer källsortering på anläggningen ska dessa fraktioner redovisas som producerat primärt avfall. Källsortering, och annan tillfällig lagring, före insamling, på den plats där avfallet har uppkommit ska inte rapporteras som ”hanterat avfall”.

Hanterat avfall

Verksamhetsutövare som hanterar och behandlar avfall ska lämna uppgifter om det i rapporteringsbilagan. I redovisningen ska hanteringskod och underkod anges för de avfall som hanteras av verksamhetsutövaren. Nedan ges några exempel på hanteringsförfaranden.

Rötning

Rötning av avfall redovisas med hanteringskod R3 och underkod C. 

Vid rötning uppkommer rötrester. I de fall rötresten är att betrakta som ett avfall ska den mängden redovisas som ett sekundärt producerat avfall. 

Bedömning av när avfall upphör att vara avfall

Även i de fall rötresten inte är att betrakta som avfall, kan det ändå produceras sekundärt avfall i samband med rötning. Exempelvis i form av lakvatten eller rejekt som uppkommer vid siktning.   

Gårdsrötningsanläggningar

Det finns rötningsanläggningar (s.k. gårdsrötningsanläggningar) som rötar sin egen gödsel. Denna rötning ska redovisas. Om dessa anläggningar tar emot gödsel eller andra avfall från andra anläggningar ska även denna rötning redovisas.

Kompostering 

I de fall komposteringen utgör slutbehandling redovisas hanteringen med hanteringskod R3 och underkod B. 

I de fall komposteringen utgör en förbehandling redovisas det som förbehandling. I dessa fall ska hanteringskod R12 eller D8 användas beroende på hur komposten används. 

Avfallsförbränning

Förbränning av avfall redovisas med hanteringskod R1 och underkod D i de fall hanteringen utgör återvinning.

I de fall hanteringen utgör bortskaffande redovisas hanteringen med hanteringskod D10 och underkod M.   

I vissa förbränningsanläggningar används både avfall och bränslen som inte är avfall. Endast förbränning av avfall ska redovisas som hanterat avfall.  

Vid förbränning av avfall produceras sekundärt avfall i form av aska och slagg. Dessa mängder ska redovisas som sekundärt producerat avfall. 

Deponering

Deponering av avfall redovisas med hanteringskod D1 eller D5 och underkod N.

I de fall avfall används som konstruktionsmaterial på deponi redovisas det med hanteringskod R3 eller R5 och underkod E. 

Vid deponering av avfall produceras ofta sekundärt avfall i form av lakvatten. Lakvatten ska redovisas som producerat sekundärt avfall. Även hanteringen av lakvattnet ska redovisas. 

Andra former av avfallshantering på deponianläggningar 

På deponier är det vanligt med flera former av avfallsbehandling, exempelvis sortering, kompostering och lakvattenhantering. Redovisningen ska omfatta all avfallshantering som sker på anläggningen. 

Avfallshantering på återvinningscentral (ÅVC) 

I de fall en återvinningscentral är tillståndspliktig omfattas verksamheten av rapporteringen. 

I de fall hanteringen på återvinningscentralen utgör lagring som en del av att samla in avfall redovisas det med hanteringskod R13 och underkod J i de fall lagringen föregår återvinning. I de fall lagringen föregår bortskaffande redovisas det med hanteringskod D15 och underkod K. 

I de fall hanteringen på återvinningscentralen utgör sortering redovisas det med hanteringskod R12 och underkod I i de fall sorteringen föregår återvinning. I de fall sorteringen föregår bortskaffande redovisas det med hanteringskod D13 och underkod I. 

Avfallshantering på avloppsreningsverk  (ARV)

I de fall ett tillståndspliktigt avloppsreningsverk har en sidoverksamhetskod inom avfallshantering eller biologisk behandling så omfattas verksamheten av rapporteringen. Om avloppsreningsverket omfattas av rapporteringen så ska avfallsredovisningen omfatta allt avfall som produceras och hanteras på anläggningen. Detta innebär att produktion av både farligt och icke farligt avfall ska redovisas. Samt att både verksamhetsspecifikt avfall (rens, sand, slam och så vidare) såväl som övrigt avfall, exempelvis förpackningsavfall och kommunalt avfall, ska redovisas.

Avfallshantering som sker på avloppsreningsverket ska redovisas 

Rötning av avfall som sker på anläggningen ska redovisas. Rötning av avfall redovisas med hanteringskod R3 och underkod C. Kompostering av avfall som sker på anläggningen ska redovisas. I de fall komposteringen utgör slutbehandling redovisas hanteringen med hanteringskod R3 och underkod B.  

Avfallsklassificerat slam som har producerats vid anaerob behandling av internt uppkommet avloppsslam redovisas som ett primärt producerat avfall. Även rens och sand från sandfång är primärt producerat avfall.  

Slam som producerats till följd av anaerob behandling av mottaget avfallssubstrat, exempelvis externt slam eller matavfall, redovisas som producerat sekundärt avfall.

Inom ramen för rapporteringen ”producerat och hanterat avfall” ska slammängderna redovisas i ton och torrsubstanshalten i procent anges. Om ni redovisar slammet i torrvikt ska ni ange torrsubstanshalten 100 procent.”

Förbehandling

Exempel på förbehandling av avfall är sortering, fragmentering och biologisk behandling av förorenad jord. Förbehandling av avfall ger alltid upphov till sekundärt avfall som måste för- eller slutbehandlas.

Om ett avfall förbehandlas på olika sätt på samma anläggning, exempelvis först sorteras och sedan flisas, ska det bara redovisas som förbehandling en gång på anläggningen.

Bildas det lakvatten som en följd av förbehandling är det att betrakta som ett producerat sekundärt avfall. 

Nedan ges några exempel på olika typer av förbehandling. 

Fragmentering 

Metallhaltiga avfall, exempelvis demonterad elutrustning eller uttjänta fordon, behandlas ofta genom fragmentering med efterföljande sortering i olika materialslag. Fragmentering redovisas som förbehandling (hanteringskod R12, underkod I).

Den förbehandlade mängden avfall bör vara lika med producerad mängd sekundärt avfall.

Demontering av uttjänta fordon

Skrotning eller demontering av fordon redovisas som förbehandling (hanteringskod R12, underkod I).

Den förbehandlade mängden avfall bör vara lika med producerad mängd sekundärt avfall. Den verksamhetsutövare som slutbehandlar det sekundära avfallet redovisar den hanteringen i sin avfallsredovisning.

Kompostering av oljeförorenad jord

Kompostering av oljeförorenad jord (17 05 03*) redovisas som förbehandling (hanteringskod R12, underkod I). Den komposterade jorden ska dessutom redovisas som producerat sekundärt avfall (t.ex. 19 13 01* eller 19 13 02). 

Den förbehandlade mängden avfall bör vara lika med producerad mängd sekundärt avfall. Den verksamhetsutövare som slutbehandlar det sekundära avfallet, exempelvis genom deponering, redovisar den hanteringen i sin avfallsredovisning. 

Krossning och flisning

Flisning eller krossning av avfall inför efterföljande behandling redovisas som förbehandling (R12, underkod I). 

Den förbehandlade mängden avfall bör vara lika med producerad mängd sekundärt avfall. Den verksamhetsutövare som slutbehandlar det sekundära avfallet redovisar den hanteringen i sin avfallsredovisning. 

Producerat sekundärt avfall

Sekundärt avfall uppkommer från andra avfall i samband med att de behandlas. Sekundärt avfall betecknas ofta med avfallskoder som börjar med 19 i bilaga 3 till avfallsförordningen (2020:614).

Vid förbehandling av avfall produceras alltid sekundärt avfall, men sekundärt avfall kan även produceras vid slutbehandling av avfall.

Definitioner

Den sexsiffriga kod som används för att beteckna var och en av de olika avfallstyper som listas och kodas i bilaga 3 till avfallsförordningen (2020:614).

Primärt avfall är avfall som uppkommer vid exempelvis konsumtion och produktion.

Sekundärt avfall uppkommer från andra avfall i samband med att de behandlas. Sekundärt avfall betecknas ofta med avfallskoder som börjar med 19 i bilaga 3 till avfallsförordningen (2020:614).

Vid förbehandling av avfall produceras alltid sekundärt avfall, men sekundärt avfall kan även produceras vid slutbehandling av avfall. 

Exempel på förbehandling av avfall är sortering eller demontering av uttjänta fordon. 

Sekundärt avfall som produceras vid slutbehandling är exempelvis aska och slagg från avfallsförbränning.

Det sekundära avfall som produceras vid för- eller slutbehandling måste behandlas vidare genom fortsatt förbehandling eller slutbehandling. Den fortsatta behandlingen kan ske på samma anläggning där avfallet producerades, eller på en annan avfallsanläggning. 

Exempel på sekundärt producerat avfall:

Vid slutbehandling av avfall:

 1. Aska och slagg från avfallsförbränning. 

Vid förbehandling av avfall: 

 1. Trä-, plast- och metallavfall samt sorteringsrester som sorteras ut från en blandad avfallsfraktion på en sorteringsanläggning. 
 2. Flisat träavfall (bränslefraktion) som genereras i samband med att träavfall flisas eller krossas.   
 3. Plast- och metallavfall som genereras i samband med demontering av elutrustning eller uttjänta fordon. 

Hanteringskod är en kod som beskriver det återvinnings- eller bortskaffandeförfarande som ett avfall genomgår. Koderna börjar med antingen R, för återvinning, eller D, för bortskaffande, följt av ett ordningstal, som med utgångspunkt i bilaga 1 och 2 till avfallsförordningen (2020:614) ytterligare specificerar aktuellt förfarande.

För statistikändamål innehåller dock dessa koder inte tillräcklig information för att kunna klassificera avfallshanteringen i enlighet med de krav som finns. Varje R- eller D-kod behöver därför kompletteras med en underkod som närmare beskriver behandlingsförfarandet.

En komplett lista över alla kombinationer av hanteringskod och underkod finns i bilaga 1 tabell 2 i: NFS 2020:5 Naturvårdsverkets föreskrifter om antecknings- och rapporteringsskyldighet och lämnande av uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret (naturvardsverket.se) 

Underkod Beskrivning underkod
A Konventionell materialåtervinning
B Biologisk behandling kompostering
C Biologisk behandling rötning
D Förbränning med energiåtervinning
E Återvinning som konstruktionsmaterial
F Annan återvinning
G Återfyllning
H Markspridning
I Förbehandling och sortering
J Lagring före återvinning
K Lagring före bortskaffande
L Omförpackning
M Förbränning utan energiåtervinning
N Deponering
O Annan bortskaffning

För avfallskoder som avser vissa typer av slamavfall ska torrsubstanshalten anges. Med torrsubstanshalt menas den andel av avfallet som utgör avfallets torrvikt, det vill säga avfallets avvattnade massa.

Uppgifterna om torrsubstanshalt är viktiga för den svenska avfallsstatistiken. I de fall verksamhetsutövaren saknar uppgifter om torrsubstanshalt, kommer det vid den första rapporteringen 2023 inte att vara tvingande att ange torrsubstanshalt.

Avfallskoder där torrsubstans ska rapporteras (xlsx 23 kB)