Vägledning

Miljöbedömningar enligt kapitel 6 miljöbalken

Vindsnurror på fält.

Integrera miljöbedömning i utvecklingen av en verksamhet eller åtgärd

För att nå syftet med miljöbedömning krävs att den är en integrerad del i arbetet med att planera och projektera en verksamhet eller åtgärd.

Sidan vänder sig till

länsstyrelser, verksamhetsutövare, konsulter och andra aktörer som berörs av specifika miljöbedömningar enligt kapitel 6 miljöbalken.

Lagstiftning

EU-direktiv om miljöbedömningar

EU-direktiv har som mål att harmonisera medlemsländernas nationella lagstiftning på något område, exempelvis rörande miljöbedömningar. Direktiv föreskriver vilket resultatmedlemsländerna ska uppnå men lämnar åt länderna att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet. I respektive direktivet står när det senast ska vara genomfört i medlemsländerna.

När det gäller området miljöbedömningar finns olika direktiv för planer och program respektive för verksamheter och åtgärder. För planer och program gäller det så kallade SMB-direktivet (se nedan). För verksamheter och åtgärder gäller MKB-direktivet med de ändringar som föreskrivs i Ändringsdirektivet (se nedan).

EU-direktiv för miljöbedömningar av planer och program
EU-direktiv för miljöbedömningar av verksamheter och åtgärder

Tidigare regler om miljöbedömning

Att integrera miljöbedömningen

I miljöbedömningsprocessen finns aktiviteter som hjälper till att anpassa planerad verksamhet så att den främjar hållbar utveckling. Regler i lag och förordning ger en ram, men det finns goda möjligheter att forma miljöbedömningsprocessen så att den passar aktuell projektplanering.

För att lyckas med det behöver miljöbedömningskompetens tidigt knytas till projektet. När tidplan, organisation och budget för utredningar och eventuell tillståndsprövning skissas upp behöver verksamhetsutövaren ha tillgång till någon som kan miljöbedömningsprocessen. Då kan råd ges kring hur miljöbedömningen ska integreras med planering och projektering av verksamheten så att projektet drar nytta av miljöbedömningen.

Varför miljöbedömning är ett värdefullt verktyg för dig som verksamhetsutövare

Miljöbedömning är obligatorisk för bland annat flera tillståndspliktiga verksamheter och åtgärder enligt miljöbalken, där betydande miljöpåverkan antas. Men metoden miljöbedömning kan vara användbar och verkningsfull även i de fall där det inte krävs miljöbedömning enligt lag.

Kraven i miljöbedömningsprocessen syftar bland annat till:

  • Att relevant miljökompetens knyts till projektet.
  • Att de som kan ha kunskap förutsättningarna för och effekterna av planerad verksamhet bjuds in att lämna denna kunskap och bidra i projektutvecklingen.
  • Att du får hjälp med avgränsningen av ditt miljöutredningsarbete så att utredningsinsatser läggs på det som är väsentligt.
  • Att du testar olika alternativa lokaliseringar och utformningar, vilket inte bara syftar till minskad miljöbelastning utan också kan optimera din verksamhet till exempel logistiskt eller ekonomiskt.
  • Att ge ett stöd i löpande beslutsfattande, under tiden som verksamheten planeras och projekteras så att verksamheten succesivt formas för att främja och passa in i ett hållbart samhälle.

Hur jag som verksamhetsutövare skapar en integrerad miljöbedömning

Nedanstående punkter är råd på vägen för att syftet med miljöbedömning ska nås och för att verksamhetsutövaren ska få störst nytta av miljöbedömningen.

Tidplan – tänk så här!

  • Ta hjälp med tidsplanering - Se till att någon med kunskap om miljöbedömningsprocessen är involverad när du börjar skissa tidplan och upplägg för utredningsarbete, projektering och tillståndsprövning.

Organisation – tänk så här!

  • Miljöbedömningskompetens där besluten tas - Miljöbedömningskompetens behöver finnas i de forum där centrala beslut tas gällande verksamhetens utformning, men också beslut kring budget, tidsplan och upplägg av utredningsarbete, projektering. När kompetensen finns på plats när och där beslut fattas, minskar risken för att beslut behöver omprövas.
  • Undvik stuprör – Olika sakområden behöver kunna samverka och olika delar av en organisation behöver kommunicera med varandra. Gör en plan för hur koordinering ska ske mellan sakområden och hur synergier och målkonflikter ska identifieras och hanteras.
  • Integrera med bibehållen integritet – miljökonsekvensbeskrivningen ska vara transparent och opartisk. Miljöbedömningskompetens som en integrerad del av projektorganisationen kan behöva kombineras med oberoende sakkunniga som knyts till miljöbedömningsarbetet. Säkerställ att oberoende granskare finns tillgängliga och nyttjas under miljöbedömningsprocessen.

Projektkultur – tänk så här!

  • Obekväma frågor, en tillgång - Miljöbedömning handlar bland annat om att testa alternativ och ta del av berördas kunskaper. Lyckas du med din miljöbedömning gör du saker i rätt ordning, snävar successivt av ditt utredningsarbete och undviker omtag i processen. Förutsättningarna för att lyckas ökar med en projektkultur där obekväma frågor ses som en tillgång och något som säkrar en effektiv planering av verksamheten.

Hur länsstyrelsen och andra kan verka för integrering av miljöbedömning

Naturvårdsverket anser att länsstyrelsen under undersökningssamråd och avgränsningssamråd bör verka för att miljöbedömningen organiseras och planeras så att den har förutsättningar att vara verkningsfull. Detta kan länsstyrelsen göra genom att exempelvis lyfta frågor kring tidsplanering och organisation.

När dessa frågor blir belysta kan brister i integrerat arbetssätt synliggöras så att verksamhetsutövaren har möjlighet att justera för att miljöbedömningen ska nå sitt syfte. Även andra samrådsparter kan föra fram frågor och synpunkter kring hur miljöbedömningen planerats och genomförs.