Stöd och information

Egenkontroll för verksamhetsutövare

Stöd och information till dig som driver en verksamhet som påverkar miljön. Du ska själv kontrollera och visa att du följer miljöbalken.

Det är du som verksamhetsutövare som ska visa att du arbetar för att minska miljöpåverkan från din verksamhet och att du har tillräcklig kunskap för att uppfylla miljöbalkens krav. Det är en följd av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken.

Den här sidan vänder sig främst till

Den som driver en verksamhet eller som gör något som påverkar miljön.

Verksamhetsutövarens ansvar för egenkontroll finns med i Miljöbalken, se särskilt avsnittet om hänsynsregler i kapitel 2. Regeringen har beslutat om en förordning och Naturvårdsverket om föreskrifter. 

2 kap. miljöbalk (1998:808)

Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll (FVE)

NFS 2000:15 Föreskrifter om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter

Egenkontroll. Handbok 2001:3

Grundläggande information och vägledning för egenkontroll enligt miljöbalken som visar hur man stegvis bygger upp sin egenkontroll. Handbok 2001:3 ger en enhetlig bas oberoende av vilken näringsgren, bransch eller sakområde som verksamheten bedrivs inom.

Läs mer om egenkontroll

Ta ansvar för din miljöpåverkan

Det är du som verksamhetsutövare som ska visa att du arbetar för att minska miljöpåverkan från din verksamhet och att du har tillräcklig kunskap för att uppfylla miljöbalkens krav. 

Du måste alltså bedriva egenkontroll. Men egenkontroll är också ett effektivt hjälpmedel för att uppfylla miljöbalkens krav och beslut från myndigheter. God egenkontroll ger dig kunskap om din verksamhets miljöpåverkan. Det är du som verksamhetsutövare som känner din verksamhet bäst. När egenkontrollen fungerar bra är det därför det bästa sättet att nå lagefterlevnad och minska riskerna för miljön.

Kravet om egenkontroll

Kravet på egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare regelbundet ska kontrollera verksamheten och dess påverkan på miljön. Det kan du till exempel göra genom att planera och organisera ditt miljöarbete genom beräkningar, undersökningar, andra utredningar eller mätningar.

Genom att införa rutiner för till exempel hur utrustning ska hanteras, kan du minska risken för onödiga utsläpp eller sänka energiförbrukningen. Genom att sedan följa upp mätresultat och andra resultat från undersökningar kan du identifiera förbättringsområden.

Egenkontroll är alltså ett förebyggande arbete där du ska planera och ha kontroll över verksamheten för att minska påverkan på hälsa och miljö. Egenkontrollen innehåller fyra delmoment: att planera, genomföra, följa upp och förbättra egenkontrollen kontinuerligt.

Vår roll vad gäller egenkontroll är att ta fram vägledning, bland annat i form av faktablad och handböcker. Främst riktar vi oss i vägledningen till de operativa tillsynsmyndigheterna som ska granska din egenkontroll. Men vår vägledning är också avsedd att hjälpa dig att genomföra din egenkontroll. Du hittar länkar till materialet i kolumnen till höger.

Kraven är en följd av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken (till exempel omvända bevisbördan, kunskapskravet och kravet på bästa möjliga teknik) och kravet på egenkontroll i 26 kap. 19 § miljöbalken.

Länkar till både lagstiftningen och mer information om hänsynsreglerna hittar du under Lagstiftning här ovan.

Ytterligare krav

Är din verksamhet tillstånds- eller anmälningspliktig omfattas den förutom av miljöbalken också av Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll (FVE) samt av Naturvårdsverkets föreskrifter NFS (2021:6) om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter.

Länkar till både lagstiftningen och mer information om hänsynsreglerna hittar du under Lagstiftning här ovan.

Dokumentationen i samband med egenkontroll beskrivs i 4–7 §§ FVE. Där ställs bland annat krav på att företaget ska göra en riskvärdering av verksamheten och upprätta en ansvarsfördelning för de delar av verksamheten som påverkar miljön. Företag som hanterar kemikalier ska även göra en kemikalieförteckning. Slutligen ställer FVE krav på att företaget ska ha rutiner för kontroll och underhåll av de delar av verksamheten som kan påverka miljön.

Tillsynsmyndighetens roll

Om du är osäker på hur till exempel hänsynsreglerna berör din verksamhet, är det bra att ta kontakt med den operativa tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndighetens uppgift är både att bedriva tillsyn på ett sådant sätt så att du får stöd i att genomföra din egenkontroll och att kontrollera att du följer bestämmelserna. Här ingår att bedöma om din egenkontroll fungerar bra. Du kan komma att få motivera vad du gjort och hur du tänkt. Det är meningen att kraven på dig ska vara rimliga, miljömässigt såväl som ekonomiskt.

Mer om hur tillsynsmyndigheten kan lägga upp tillsynen finns i handboken om operativ tillsyn och i faktabladet om "Egenkontroll för C-verksamheter".

Kemikalieförteckning

I kemikalieförteckningen ska minst följande uppgifter finnas med:

  • Produkten eller organismens namn.
  • Omfattning och användning av produkten eller organismen.
  • Information om produktens eller organismens hälso- och miljöskadlighet, samt
  • Produktens klassificering med avseende på hälso- eller miljöfarlighet.