Vägledning

Specifik miljöbedömning – kapitel 6 miljöbalken

Byggnadskranar.

Samrådsunderlag

Inför undersökningssamråd och avgränsningssamråd ska verksamhetsutövaren lämna ett underlag till dem som samrådet ska ske med.

Sidan vänder sig till

Myndigheter, länsstyrelser, kommuner, konsulter och andra aktörer som berörs av specifika miljöbedömningar enligt kapitel 6 miljöbalken.

Bra att veta

Naturvårdsverket vägleder om miljöbedömningar enligt kapitel 6 miljöbalken samt miljöbedömningsförordningen (2017:966). Läs mer under avsnittet omfattning och struktur.

§

Lagstiftning

Lagstiftning

EU-direktiv om miljöbedömningar

EU-direktiv har som mål att harmonisera medlemsländernas nationella lagstiftning på något område, exempelvis rörande miljöbedömningar. Direktiv föreskriver vilket resultatmedlemsländerna ska uppnå men lämnar åt länderna att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet. I respektive direktivet står när det senast ska vara genomfört i medlemsländerna.

När det gäller området miljöbedömningar finns olika direktiv för planer och program respektive för verksamheter och åtgärder. För planer och program gäller det så kallade SMB-direktivet (se nedan). För verksamheter och åtgärder gäller MKB-direktivet med de ändringar som föreskrivs i Ändringsdirektivet (se nedan).

EU-direktiv för miljöbedömningar av planer och program

EU-direktiv för miljöbedömningar av verksamheter och åtgärder

Tidigare regler om miljöbedömning

Kort videoföreläsning

Verksamhetsutövaren ska inför undersökningssamrådet respektive avgränsningssamrådet lämna ett underlag till dem som samrådet ska ske med. Samrådsunderlaget ska lämnas i god tid så att de som deltar i samrådet har möjlighet att sätta sig in i och lämna synpunkter på det som beskrivs i underlaget.

Vilka kanaler kan användas för att förmedla samrådsunderlaget?

För att sprida samrådsunderlag till berörda kan olika kanaler behöva användas beroende på samrådskrets. Verksamhetsutövaren bör ta direkt kontakt med dem som ingår i samrådskretsen när det är möjligt. Av det följer att även samrådsunderlaget bör lämnas genom en direktkontakt i den mån det går. Det kan dock vara svårt för verksamhetsutövaren att ta en direktkontakt med samtliga som ingår samrådskretsen, till exempel med den allmänhet som kan antas bli berörd. Kontakten med allmänheten kan i många fall inledas med åtgärder som rundskrivelser och annonsering i ortspressen. Med tanke på att allmänheten generellt sett har god tillgång till digitala media är det dessutom lämpligt att verksamhetsutövaren tillgängliggör samrådsunderlaget på en publik webbsida när detta är möjligt. Att enbart, utan tidningsannonsering eller liknande, tillgängliggöra samrådsunderlag på verksamhetsutövarens egna publika webbplats kan dock inte ensamt anses tillräckligt. En verksamhetsutövarens webbsida är ett alltför snävt forum för att nå ut med information.1

Vad avses med att samrådsunderlaget ska lämnas i god tid?

Det finns ingen allmänrådande tidsgräns för vad som betraktas som i god tid när det gäller samrådsunderlag. Naturvårdsverket anser att det finns faktorer som verksamhetsutövaren bör tänka på vid planering av spridning av samrådsunderlag. Det kan vara underlagets omfattning samt de berördas kunskap om planerad verksamhet och dess miljöpåverkan. Verksamhetsutövaren bör också ta hänsyn till i vilken utsträckning samrådsparterna har mycket annat material att läsa in. Det kan gälla myndigheter men också andra aktörer till exempel samebyar som kan vara mottagare av många samtidiga samrådsinbjudningar till följd av ett stort geografiskt intresseområde.

När det gäller samråd med länsstyrelsen kan de behöva skicka material på intern remiss för att flera kompetensområden inom myndigheten ska bidra i samrådet. Länsstyrelsen kan av den anledningen behöva samrådsunderlaget ett par veckor innan de kan lämna synpunkter.

Samrådet ska bidra till ett bättre beslutsunderlag och det ligger i verksamhetsutövarens intresse att se till att de som bjuds in till samrådet ges möjlighet att ta del av samrådsunderlaget och lämna synpunkter.

Vid undersökningssamråd ska samrådsunderlaget lämnas till de som deltar i undersökningssamrådet i så god tid att länsstyrelsen kan ta hänsyn till samrådssynpunkter i samband med prövningen om verksamheten eller åtgärden kan antas innebära betydande miljöpåverkan.

Vid avgränsningssamråd ska samrådet påbörjas och samrådsunderlaget lämnas i så god tid att det ger utrymme för ett meningsfullt samråd innan verksamhetsutövaren utformar miljökonsekvensbeskrivningen och den slutliga tillståndsansökan.

Om verksamheten eller åtgärden kan väntas innebära betydande miljöpåverkan i annat land

Det finns särskilda krav på information till grannländer vid gränsöverskridande miljöeffekter. Ta kontakt med Naturvårdsverket om du planerar en verksamhet eller åtgärd som kan väntas innebära betydande miljöpåverkan i annat land. Samrådsunderlaget kan behöva översättas och anpassas. Läs mer om Esbokonventionen och information till grannländer.

Om Esbo-konventionen

Vad ska samrådsunderlaget innehålla?

Vad samrådsunderlaget ska innehålla framgår närmare av 8-9 §§ miljöbedömningsförordningen.

Samrådsunderlaget ska innehålla uppgifter om
 1. verksamhetens eller åtgärdens utformning och omfattning,
 2. rivningsarbeten, om sådana kan förutses,
 3. verksamhetens eller åtgärdens lokalisering,
 4. miljöns känslighet i de områden som kan antas bli påverkade,
 5. vad i miljön som kan antas bli betydligt påverkat,
 6. de betydande miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser, i den utsträckning sådana uppgifter finns tillgängliga,
 7. åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa negativa miljöeffekter, i den utsträckning sådana uppgifter finns tillgängliga, och
 8. den bedömning som den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden gör i frågan om huruvida en betydande miljöpåverkan kan antas.
 • Om samrådsunderlaget avser en verksamhet eller åtgärd som omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, ska underlaget innehålla en upplysning om detta.
 • Om samrådsunderlaget tas fram för avgränsningssamråd i fall där undersökningssamråd inte har skett, ska samrådsunderlaget innehålla en upplysning om det för att tydliggöra för samrådsparterna att det är ett avgränsningssamråd som avses och att länsstyrelsen inte ska besluta om en betydande miljöpåverkan kan antas.

Frånsett sista punkten ovan är kravlistan på vad samrådsunderlaget ska innehålla i undersökningssamrådet respektive i avgränsningssamrådet densamma. Uppgifterna i underlagen kan dock behöva ha olika omfattning och detaljeringsgrad:

Undersökningssamrådets samrådsunderlag

I undersökningssamrådets samrådsunderlag ska uppgifterna vara av den omfattning och detaljeringsgrad som behövs för att ta ställning till:

 • om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan utifrån sådana omständigheter som avses i miljöbedömningsförordningen 10–13 §§, det vill säga:

  - verksamhetens eller åtgärdens utmärkande egenskaper,
  - verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, och
  - de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper.

För att upprätta samrådsunderlag för undersökningssamrådet är det relevant att titta på kriterierna i 11-13 §§ miljöbedömningsförordningen. De kan ge ledning kring vad som är särskilt viktigt att ha med i samrådsunderlaget.

När det gäller den bedömning som verksamhetsutövaren själv ska presentera i fråga om verksamheten eller åtgärden kan antas innebära betydande miljöpåverkan (8 § 8 miljöbedömningsförordningen) ska den bedömningen göras utifrån 10-13 §§ miljöbedömningsförordningen. Det är enligt Naturvårdsverket, lämpligt att verksamhetsutövaren motiverar sin bedömning och att motiveringen stödjer sig på dessa kriterier.

Avgränsningssamrådets samrådsunderlag

I avgränsningssamrådets samrådsunderlag ska uppgifterna vara av den omfattning och detaljeringsgrad som behövs för att ta ställning till vilken omfattning och detaljeringsgrad miljökonsekvensbeskrivningen bör ha.

Allmänt om samrådsunderlagets innehåll och utformning

Ett samrådsunderlag behöver inte bestå av ett och samma dokument utan underlaget kan kompletteras under tiden som samråd genomförs. Samrådsunderlaget kan bestå av dokument men också andra underlag till exempel film eller ljudklipp. Det är viktigt att det i samrådsinbjudan är tydligt var det totala samrådsunderlaget finns att hämta.

Redovisa källorna

För att samrådsparterna ska kunna ta ställning till de uppgifter som presenteras i samrådsunderlaget anser Naturvårdsverket att samrådsunderlaget bör beskriva vilket underlag som använts för att ta fram samrådsunderlaget samt i förekommande fall vilka sakkunniga som har bistått i framtagandet. Redovisningen kan till exempel ske i form av en källförteckning samt lista över anlitande sakkunniga för olika områden. Se vägledning om Krav på sakkunskap.

Krav på sakkunskap

Samrådskretsens olika behov

Behoven av information kan skilja sig mellan olika delar av samrådskretsen till följd av olika bakgrundskunskap om den planerade verksamheten, miljöeffekter och miljöbedömning. Samrådsunderlaget behöver vara begripligt och informativt för hela samrådskretsen. Det kan kräva att underlaget innehåller både översiktliga och fördjupande delar. Underlaget kan även delas upp för att anpassas till olika målgrupper. Vid uppdelat samrådsunderlag bör det tydligt framgå var fördjupande respektive mer översiktligt material finns att hämta.

Om att redovisa alternativ i samrådsunderlaget

Att identifiera, beskriva och bedöma rimliga alternativ är en viktig del av miljöbedömningen. Se till att det framgår av samrådsunderlaget vad som föreslås när det gäller verksamhetens lokalisering och utformning med mera samt att det framgår vilka överväganden som ligger bakom förslaget och de val av alternativ som hittills gjorts. Underlaget bör omfatta riskaspekter när det är relevant eftersom risker exempelvis kan påverka vad som är en lämplig lokalisering. Med riskaspekter avses både tekniska risker (exempelvis verksamheter som hanterar kemikalier och transporter av farligt gods) och naturolycksrisker. Läs mer om alternativredovisning i vägledningen om alternativ.

Alternativ

När undersökningssamråd och avgränsningssamråd samordnas

Undersökningssamrådet får genomföras så att det också uppfyller kraven på det avgränsningssamråd som ska göras inom ramen för en specifik miljöbedömning. Detta framgår av 6 kap. 24 § miljöbalken. Om samråden samordnas är det viktigt att samrådsunderlaget utformas så att det utifrån uppgifterna går att ta ställning både

 • till om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och
 • vilken omfattning och detaljeringsgrad miljökonsekvensbeskrivningen bör ha.

Om verksamhetsutövaren önskar samordna undersökningssamråd och avgränsningssamråd anser Naturvårdsverket att det är viktigt att detta framgår av samrådsinbjudan. 

Förarbeten2 till 6 kap. miljöbalken tydliggör att det för en verksamhet eller åtgärd som medför betydande miljöpåverkan kan vara lämpligt att samråd upprepas eller sker i etapper. Detta gäller särskilt mer omfattande verksamheter. Även om samordningsmöjligheten för undersöknings- och avgränsningssamråd finns, enligt 6 kap. 24 § miljöbalken, är samrådsförfarandet en pågående process vilken som huvudregel inte kan anses genomfört genom att verksamhetsutövaren vid ett tillfälle informerat en myndighet eller allmänheten.

1 Prop. 1997/98:45 del 2 sidorna 59-60 och 2016/17:200 sida 121
2 Prop. 2016/17:200 sidorna 111-112.

Mer information