Vägledning

Specifik miljöbedömning – kapitel 6 miljöbalken

Byggnadskranar.

Information och kungörelse av miljökonsekvensbeskrivning

Prövningsmyndigheten ska använda webben för kungörelse av miljökonsekvensbeskrivningar.

Sidan vänder sig till

Myndigheter, länsstyrelser, kommuner, konsulter och andra aktörer som berörs av specifika miljöbedömningar enligt kapitel 6 miljöbalken.

Bra att veta

Naturvårdsverket vägleder om miljöbedömningar enligt kapitel 6 miljöbalken samt miljöbedömningsförordningen (2017:966). Läs mer under avsnittet omfattning och struktur.

Krav om att tillgängliggöra miljökonsekvensbeskrivningen

I Sverige har samtliga prövningsmyndigheter en egen webbplats. Där informerar flertalet redan i dag om pågående mål och ärenden.

Det finns krav på att tillgängliggöra kungörelsen av miljökonsekvensbeskrivningen på en webbplats. Från och med 1 januari 2018 tillgängliggör varje myndighet kungörelserna på sin egen webbplats. På länsstyrelserna har detta redan skett sedan ett antal år. Webbpublicering möjliggör snabb informationsspridning till en stor krets och att informationen är tillgänglig en längre tid.

Bestämmelser i miljöbalken

När det gäller kungörelse av miljökonsekvensbeskrivningen finns krav på att den ska kungöras av prövningsmyndigheten på en lämplig webbplats (6 kap. 41 §). Kungörelsen ska också ske i ortstidning eller på annan plats.

Allmänheten ska ha skälig tid och minst 30 dagar att yttra sig över miljökonsekvensbeskrivningen.

Syftet med kungörelsebestämmelsen är att allmänheten har rätt att på ett tidigt stadium under miljöprocessen få information om bland annat ansökan om tillstånd. Detta kopplar till artikel 6.2 och 6.5 i MKB-direktivet om allmänhetens, organisationers och myndigheters rätt till att ta del av information om verksamheten och påverka denna.

Kungörelsens innehåll

Av kungörelsen ska framgå att den planerade verksamheten eller åtgärden omfattas av kraven på en miljökonsekvensbeskrivning.

Kungörelsen ska vidare innehålla uppgift om:

  • eventuellt samråd med ett annat land,
  • information om vilken myndighet som prövar ärendet
  • var handlingar i ärendet finns tillgängliga,
  • upplysning om till vem och inom vilken tid synpunkter kan lämnas och
  • om hur information i ärendet kommer att göras tillgänglig.

 .

Mer information