Vägledning

Specifik miljöbedömning – kapitel 6 miljöbalken

Byggnadskranar.

Alternativ

Att identifiera, beskriva och bedöma rimliga alternativ är en viktig del av miljöbedömningen. Arbetet med alternativ ska därför redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen.

Alternativ kan handla om utformningen av verksamheten eller om var verksamheten ska lokaliseras. Syftet med alternativarbete är att hitta lösningar som bättre bidrar till hållbar utveckling. Alternativ och skäl för valda alternativ ska beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen.

Sidan vänder sig till

Myndigheter, länsstyrelser, kommuner, konsulter och andra aktörer som berörs av specifika miljöbedömningar enligt kapitel 6 miljöbalken.

Bra att veta

Naturvårdsverket vägleder om miljöbedömningar enligt kapitel 6 miljöbalken samt miljöbedömningsförordningen (2017:966). Läs mer under avsnittet omfattning och struktur.

§

Lagstiftning

Lagstiftning

EU-direktiv om miljöbedömningar

EU-direktiv har som mål att harmonisera medlemsländernas nationella lagstiftning på något område, exempelvis rörande miljöbedömningar. Direktiv föreskriver vilket resultatmedlemsländerna ska uppnå men lämnar åt länderna att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet. I respektive direktivet står när det senast ska vara genomfört i medlemsländerna.

När det gäller området miljöbedömningar finns olika direktiv för planer och program respektive för verksamheter och åtgärder. För planer och program gäller det så kallade SMB-direktivet (se nedan). För verksamheter och åtgärder gäller MKB-direktivet med de ändringar som föreskrivs i Ändringsdirektivet (se nedan).

EU-direktiv för miljöbedömningar av planer och program

EU-direktiv för miljöbedömningar av verksamheter och åtgärder

Tidigare regler om miljöbedömning

Bestämmelser i miljöbalken och miljöbedömningsförordningen

Bestämmelser om alternativbeskrivning finns både i miljöbalken och i miljöbedömningsförordningen. Enligt 6 kap. 35 § 2 miljöbalken ska miljökonsekvensbeskrivningen innehålla uppgifter om alternativa lösningar för verksamheten eller åtgärden. I 17 § miljöbedömningsförordningen preciseras vad en alternativredovisning ska innehålla.

Av 17 § miljöbedömningsförordningen framgår att miljökonsekvensbeskrivningens innehåll ska avse uppgifter om

  1. möjliga alternativa utformningar och skälen för den valda utformningen med hänsyn till miljöeffekter, 
  2. möjliga alternativa platser och skälen för valet av plats med hänsyn till skillnader i miljöeffekterna mellan den valda platsen och alternativen,
  3. undersökta möjliga alternativ i fråga om teknik, storlek, omfattning, skyddsåtgärder, begränsningar, försiktighetsmått och andra relevanta aspekter och skälen för de val man som gjorts med hänsyn till miljöeffekter och
  4. en redovisning av alternativa sätt att nå samma syfte, om länsstyrelsen under samrådet har begärt att miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en sådan redovisning.

Vad innebär en alternativredovisning?

En miljökonsekvensbeskrivning ska beskriva möjliga alternativa utformningar och skälen för de val man gjort med hänsyn till miljöeffekter. Det kan till exempel handla om möjligheten att utforma en väg på bro eller som en hög vägbank. Ett annat exempel skulle kunna vara olika utformningar i höjd, gestaltning etc. på en anläggning som planeras i ett känsligt landskapsavsnitt.

Möjliga alternativa platser ska också redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. Liksom skälen för de val man gjort med hänsyn till miljöeffekter. Lokaliseringen av en verksamhet eller åtgärd har ofta stor betydelse för vilka miljöeffekter som uppstår.

Alternativ avseende teknik, storlek och omfattning kan exempelvis handla om reningsteknik men också om olika tekniker för att bygga eller riva en anläggning i de fall att anläggnings- eller rivningsarbeten väntas ge stora miljöeffekter. Alternativ teknik, storlek och omfattning skulle också kunna också handla om till exempel effekten eller antal turbiner i en vindkraftspark.

När det gäller skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått handlar alternativ om val mellan olika lösningar för att begränsa negativa miljöeffekter. Att begränsa tiden över året eller dygnet då en störande verksamhet planeras vara igång är ett exempel på alternativ. Ett annat exempel kan vara att dämpa buller vid källan eller vid den plats som väntas bli utsatt. Genom att jobba med alternativ finns förutsättningar för att hitta kostnadseffektiva sätt att undvika eller begränsa negativa miljöeffekter. Naturvårdsverket anser att den så kallade skadelindringshierarkin ska tillämpas. Det innebär att skador i första hand ska undvikas. I andra hand bör de minimeras och avhjälpas på plats. Endast i sista hand bör skador kompenseras.

Beroende på verksamhet och förväntade miljöeffekter kan alternativ vara helt skilda saker. I lagstiftningen (17 § 3 miljöbedömningsförordningen) anges därför också ”andra relevanta aspekter” för att visa att lagstiftningens lista på vad som är relevant alternativredovisning inte ska betraktas som fullständig. 

Länsstyrelsen har möjlighet att under samrådet begära att miljökonsekvensbeskrivningen ska redovisa alternativa sätt att nå samma syfte. Om syftet med en åtgärd är att undvika översvämning kring ett vattendrag, skulle vallar kunna vara ett sätt att nå syftet. En annan åtgärd skulle kunna vara att söka åtgärder för att fördröja vatten i avrinningssystemet och därigenom begränsa vattenflödet i vattendraget.

För samtliga alternativ som väljs bort ska verksamhetsutövaren motivera det med hänsyn till de miljöeffekter som kan förväntas av de olika alternativen.

Mer information