Vägledning

Specifik miljöbedömning – kapitel 6 miljöbalken

Byggnadskranar.

Vägledning om specifik miljöbedömning och om processen att identifiera, beskriva och bedöma miljöeffekter för verksamheter och åtgärder.

Sidan vänder sig till

Myndigheter, länsstyrelser, kommuner, konsulter och andra aktörer som berörs av strategiska miljöbedömningar enligt kapitel 6 miljöbalken.

Bra att veta

Naturvårdsverket vägleder om miljöbedömningar enligt kapitel 6 miljöbalken samt miljöbedömningsförordningen (2017:966). Läs mer under avsnittet omfattning och struktur.

§

Lagstiftning

Lagstiftning

EU-direktiv om miljöbedömningar

EU-direktiv har som mål att harmonisera medlemsländernas nationella lagstiftning på något område, exempelvis rörande miljöbedömningar. Direktiv föreskriver vilket resultatmedlemsländerna ska uppnå men lämnar åt länderna att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet. I respektive direktivet står när det senast ska vara genomfört i medlemsländerna.

När det gäller området miljöbedömningar finns olika direktiv för planer och program respektive för verksamheter och åtgärder. För planer och program gäller det så kallade SMB-direktivet (se nedan). För verksamheter och åtgärder gäller MKB-direktivet med de ändringar som föreskrivs i Ändringsdirektivet (se nedan).

EU-direktiv för miljöbedömningar av planer och program

EU-direktiv för miljöbedömningar av verksamheter och åtgärder

Tidigare regler om miljöbedömning

Miljöeffekter

Att identifiera, beskriva och bedöma effekter på människors hälsa och miljön är centralt i en miljöbedömning. Men vad innebär effektbedömning?

Mer inom miljöeffekter

  Undersökning

  Undersökning enligt 6 kap. miljöbalken är att utreda om en verksamhet eller åtgärd kan antas innebära betydande miljöpåverkan.

  Beslut om betydande miljöpåverkan

  Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan ska vara motiverat och transparent.

  Liten miljökonsekvensbeskrivning

  En liten miljökonsekvensbeskrivning är ett prövningsunderlag för verksamheter eller åtgärder med begränsad miljöpåverkan.

  Samrådsunderlag

  Inför undersökningssamråd och avgränsningssamråd ska verksamhetsutövaren lämna ett underlag till dem som samrådet ska ske med.

  Avgränsning och avgränsningssamråd

  Vägledning kring avgränsningssamrådet vid miljöbedömningar. Syftet är att fokus läggs på rätt saker. Miljökonsekvensbeskrivningen ska få lämplig omfattning och detaljeringsgrad.

  Miljökonsekvensbeskrivningen

  Miljökonsekvensbeskrivningen är ett viktigt beslutsunderlag för prövning av verksamheter och åtgärder.

   

  Alternativ

  Att identifiera, beskriva och bedöma rimliga alternativ är en viktig del av miljöbedömningen. Arbetet med alternativ ska därför redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen.

  Krav på sakkunskap

  De som tar fram en miljökonsekvensbeskrivning för en verksamhet eller åtgärd ska ha rätt och tillräcklig sakkunskap.

  Ekologisk kompensation

  Under miljöbedömningen ska behovet av ekologisk kompensation bedömas och redovisas.

  Miljöbedömning vid Natura 2000-tillståndsprövning

  Om en verksamhet eller åtgärd kräver Natura 2000-tillstånd ska en specifik miljöbedömning göras. Här har vi samlat vägledning kring miljöbedömning och Natura 2000.

  Sektorslagstiftning

  I flera sektorslagstiftningar finns det bestämmelser om att miljöbedömningar ska göras.

  Information och kungörelse av miljökonsekvensbeskrivning

  Prövningsmyndigheten ska använda webben för kungörelse av miljökonsekvensbeskrivningar.

  Uppföljning

  Uppföljningen av en verksamhet eller åtgärd bör beskrivas i ett tidigt skede i miljöbedömningen.

  Miljöbedömningar enligt kapitel 6 miljöbalken

  Strukturen på 6 kap. miljöbalken

  Kapitel 6 i miljöbalken om miljöbedömningar innehåller regler för både planer och program och verksamheter och åtgärder. Kapitlet inleds med en förklaring av vad en miljöbedömning omfattar och vad dess syfte är. I andra paragrafen förklaras vad som avses med begreppet miljöeffekt i 6 kap. miljöbalken.

  Därefter följer bestämmelserna om planer och program (3-19 §§) och sedan bestämmelserna om verksamheter och åtgärder (20-45 §§ och 47 §). I slutet av kapitlet finns en gemensam paragraf om samordning (46 §).

   

  Process-strategisk-Miljobedomning-b.png

  Naturvårdsverkets vägledning om miljöbedömningar har strukturen i kapitel 6 miljöbalken som utgångspunkt.

  Om vägledningen

  En del av vägledningen för specifik miljöbedömning är gemensam med vägledningen för strategisk miljöbedömning för planer och program. Det gäller till exempel vägledning om syftet med miljöbedömningar, miljöeffekter samt geografisk information i miljöbedömningar.

  I 6 kap. miljöbalken och miljöbedömningsförordningen finns regler om miljöbedömning. Många av bestämmelserna i den svenska lagstiftningen om specifik miljöbedömning har sin grund i det så kallade MKB-direktivet med dess senaste ändringar (ändringsdirektivet).

  Vägledningen omfattar två delar

  Naturvårdsverket vägleder om miljöbedömningar enligt kapitel 6 miljöbalken samt miljöbedömningsförordningen (2017:966). Båda började gälla den 1 januari 2018.

  Syftet med miljöbedömningar

  Youtube video

  Miljöbedömningar är en viktig pusselbit i arbetet för ett hållbart samhälle. Att integrera miljöaspekter på det sätt som görs genom miljöbedömningar enligt 6 kap. miljöbalken bidrar till exempel till att:

  • Uppnå miljökvalitetsmålen
  • Följa EU-direktiv och andra internationella åtaganden
  • Att berörda får komma till tals vid planering och prövning
  • Väga alternativ mot varandra
  • Ta vara på synergieffekter och hantera konflikter mellan olika samhällsintressen
  • Förbättra förutsättningarna att klara framtida förändringar.

  Mer information