Vägledning

Miljökvalitets­normer för utomhusluft

Cyklister i Göteborg

Vägledningsdokument för kontroll av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft

Vägledning vid tillämpning och kontroll av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft.

Luftguiden – Naturvårdsverkets handbok

Luftguiden är framtagen av Naturvårdsverket för att stödja kommunerna i arbetet med kontroll och tillämpning av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft.

Handboken omfattar vägledning om bland annat kontroll av luftkvalitet, samverkan, information och rapportering, tillämpning av regelverket om miljökvalitetsnormer och framtagande av åtgärdsprogram.

Luftguiden innehåller Naturvårdsverkets tolkning av det regelverk som finns om miljökvalitetsnormerna i 5 kapitlet miljöbalken, luftkvalitetsförordningen och Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet.

Luftguiden – Handbok med vägledning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft, version 4

Särskild vägledning om inledande kartläggning och objektiv skattning

Utöver handboken har Naturvårdsverket, i samarbete med Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller på SMHI, även tagit fram en särskild vägledning kring hur en inledande kartläggning och objektiv skattning bör utföras. En inledande kartläggning ska utföras om luftkvaliteten är okänd i en kommun eller ett samverkansområde eller om det var länge sedan någon luftkvalitetskontroll gjordes. Objektiv skattning utgör miniminivån för kontrollen av miljökvalitetsnormerna och den ska utföras för en förorening i en kommun eller ett samverkansområde om kontrollen inte sker i form av mätningar eller beräkningar. Metodiken för de båda är i stort sett densamma.

Vi tar gärna emot synpunkter på vägledningen, särskilt synpunkter kring viktig information som saknas, delar som behöver förtydligas eller utvecklas vidare, synpunkter på de bedömningar som görs i vägledningen samt om de olika metoder som lyfts fram. Förslag till hur Naturvårdsverket och stödfunktionerna (Referenslaboratoriet för tätortsluft - mätningar, Referenslaboratoriet för tätortsluft - modeller och Datavärdskap för luftkvalitet) kan förbättra sitt stöd kring arbete med inledande kartläggning och objektiv skattning tas också gärna emot.

Särskild vägledning om inledande kartläggning och objektiv skattning (pdf 629 kB)

Eventuella synpunkter skickas till:

MKN-luft@naturvardsverket.se

Mer vägledning

För mätning, modellering och rapportering/datahantering av utomhusluft finns tre stödfunktioner.

Referenslaboratoriet för tätortsluft – mätningar

Referenslaboratoriet för tätortsluft – mätningar innehas av ACES vid Stockholms universitet. Referenslaboratoriets roll är att stödja kommunerna i frågor om kvalitetssäkring, val av mätmetod/mätutrustning etcetera. Referenslaboratoriet bistår även Naturvårdsverket vid likvärdighetsbedömningar av mätmetoder/mätutrustning.

Referenslaboratoriet för tätortsluft – mätningar (aces.su.se)

Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller

Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller innehas av SMHI. Detta referenslaboratorium har inrättats för att ge kommunerna vägledning kring strategier för modellberäkning, val av beräkningsmodell etcetera.

Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller (smhi.se)

Datavärdskap för luftkvalitet

Datavärdskap för luftkvalitet innehas av SMHI. Datavärdens roll är att ta emot de resultat som kommunerna årligen rapporterar till följd av sin kontroll samt att lagra, kvalitetssäkra och tillgängliggöra dessa. Data finns att hämta på SMHI:s webbplats.

Datavärdskap för luftkvalitet (smhi.se)

Luftdata i diagram

Läs mer om luft

Här kan du bland annat läsa mer om miljökvalitetsnormerna för utomhusluft och hur luftkvaliteten kontrolleras.

Samlad information om luft