Vägledning

Fångstredskap

Fångstredskap ska vara av godkänd typ för att få användas i Sverige. Här hittar du regler och krav för typgodkännande av fångstredskap. Särskilda regler gäller för fångstredskap som prövats i ett annat EU-land, Turkiet eller EFTA-land som undertecknat EES-avtalet.

Sidan vänder sig till

Länsstyrelsen, samt du som ska ansöka om typgodkännande av fångstredskap, anmäla ett fångstredskap eller bygga ett fångstredskap som redan får användas i Sverige.

Grundläggande krav

Det är Naturvårdsverket som typgodkänner fångstredskap i Sverige. Avgörande för godkännande är att fångstredskapet

  • inte utsätter vilt för onödigt lidande,
  • är säkert för människor och egendom samt
  • att de så långt det är möjligt endast fångar de arter som fångstredskapet är avsett för.

I svensk jaktlagstiftning görs ingen skillnad mellan vilt som orsakar skada och annat vilt. All jakt ska bedrivas så att vilt inte utsätts för onödigt lidande. Det gäller även för jakt med fångstredskap.

Två typer av fångstredskap

Det finns två huvudtyper av godkända fångstredskap: 

  • I dödande fällor (slagfällor) fångas och dödas djuret i fångstögonblicket
  • I fällor för levandefångst hålls djuret kvar antingen genom att stängas in i en bur eller i ett nät, eller hållas fast av en snara.

Vilka redskap som är godkända framgår av förteckningen över godkända fångstredskap.

Förteckning över godkända fångstredskap 

Föreskrifter om typgodkännande av fångstredskap

Naturvårdsverket har beslutat om föreskrifter med tydliga kriterier för typgodkännande av fångstredskap. Föreskrifterna specificerar de krav som fångstredskapen ska uppfylla så att vilt inte utsätts för onödigt lidande och så att de är säkra för människor och egendom.

Den som ansöker om typgodkännande av ett fångstredskap får själv bekosta de föreskrivna testerna. Själva testerna utförs inte av Naturvårdsverket utan den som ansöker kan fritt välja vem eller vilka som ska utföra testerna. Testerna behöver heller inte utföras i Sverige. Det är dock viktigt att testerna utförs i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter om typgodkännande av fångstredskap. 

Naturvårdsverkets föreskrifter omtypgodkännande av fångstredskap (NFS 2013:13)

Ansöka och anmäla fångstredskap

Vill du ansöka om typgodkännande eller anmäla fångstredskap? Här hittar du information och blankett för ansökan.

Läs mer

Regler för användning av fångstredskap

Det finns regler för hur man får använda fångstredskap. Bland annat kring hur ofta fångstredskap ska vittjas samt hur det ska märkas. Den 1 augusti 2018 trädde Naturvårdsverkets föreskrifter om användande av fångstredskap i kraft. Föreskrifterna ersatte då tidigare villkor för användande uppställda i enskilda beslut om typgodkännande. Avsikten med föreskrifterna är bland annat att öka tydligheten om vilka krav som ställs vid användandet. 

NFS 2018:3 föreskrifter om användande av fångstredskap

Äldre tillstånd kan omprövas

Naturvårdsverket har rätt att återkalla gamla beslut om typgodkännande med stöd av föreskrifterna om det framkommer vid användningen att fångstredskapet utsätter vilt för onödigt lidande, att fångstredskapet inte är tillräckligt selektivt eller att människor eller egendom utsätts för fara.

Typgodkännande av fångstredskap som är godkända i Kanada eller Ryssland

Det finns ett avtal mellan EU, Kanada och Ryssland (AIHTS) med regler för fångstmetoder som inte orsakar onödigt lidande. Ansökan om typgodkännande av fångstredskap som är testade i enlighet med avtalet om humana fångstmetoder och som är godkända i Kanada eller Ryssland skickas till Naturvårdsverket. Ansökningarna prövas i enlighet med de kriterier som gäller i det internationella avtalet. Notera att endast vissa arter omfattas av avtalet. 

Avtalet på EUR-Lex webbplats (pdf)

Regler för fångstredskap som prövats i annat land

Jaktförordningen innehåller en bestämmelse som innebär att det är enklare att få använda fångstredskap som redan har prövats i ett annat EU-land, Turkiet eller ett EFTA-land som har undertecknat EES-avtalet. Bestämmelsen innebär att fångstredskap som redan prövats något av dessa länder inte behöver testas och godkännas ytterligare en gång i Sverige. För att få användas i Sverige ska dock fångstredskapen uppnå en djurskydds- och säkerhetsnivå likvärdig den svenska. Ett fångstredskap måste också anmälas till Naturvårdsverket innan det får användas enligt ovan. Om det anmälda fångstredskapet inte uppnår den svenska djurskydds- och säkerhetsnivån kan det förbjudas.

Att bygga ett godkänt fångstredskap själv

När man bygger ett fångstredskap är det viktigt att man följer de ritningar och material- och konstruktionsspecifikationer som Naturvårdsverket har godkänt. Det finns annars risk att djurs lidande eller människors säkerhet påverkas. Ändringar kan också medföra att fångstredskapet fångar andra djur än vad det är avsett för. Om man inte följer specifikationen riskerar man också att fångstredskapet inte omfattas av det ursprungliga typgodkännandet och att det därmed inte får användas vid jakt. 

Den som själv bygger ett fångstredskap är ansvarig för att det sker i enlighet med befintligt typgodkännande och det krävs därför inget ytterligare tillstånd från Naturvårdsverket innan fångstredskapet får börja användas.

Vissa fångstredskap kan omfattas av ett patent- eller mönsterskydd. För mer information kring vad det innebär – se Patent- och registreringsverkets webbplats.

Patent- och registreringsverkets webbplats