Ansöka och anmäla fångstredskap

Granskad: ‎den ‎15‎ ‎augusti‎ ‎2023

Här finns information för den som tänker ansöka om typgodkännande av fångstredskap eller anmäla fångstredskap.

Tillståndet gäller

Alla fångstredskap måste vara godkända av Naturvårdsverket för att få användas. Ett fångstredskap av en typ som har prövats i ett annat EU-land, Turkiet eller ett EFTA-land som har undertecknat EES-avtalet får dock användas om produkten uppnår en djurskydds- och säkerhetsnivå likvärdig den svenska. Ett sådant redskap ska anmälas till Naturvårdsverket.

Vägledning

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning för den som vill ansöka om typgodkännande av fångstredskap enligt de regler som trädde i kraft 15 februari 2014. 

Vägledning om ansökan om typgodkännande

Beslutande myndighet

Naturvårdsverket

Kostnad

Kostnaden för ansökan om typgodkännande är 2 900 kronor. 

Anmälan av fångstredskap omfattas inte av någon ansökningsavgift.

Ansökan skickas till

Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm.
Alternativt via e-post.

registrator@naturvardsverket.se

Den som önskar anmäla ett fångstredskap till Naturvårdsverket ska göra det via e-post. I anmälan ska namn på fångstredskapet anges samt ett godkännande från en behörig nationell myndighet i något av länderna ovan bifogas. Det är också önskvärt att bilder och ritningar på fångstredskapet bifogas samt i förekommande fall dokumentation av genomförda tester.

Kostnad

Anmälan av fångstredskap omfattas inte av någon ansökningsavgift.

Anmälan skickas till