Vägledning

Ansvarsfördelning för arbetet med invasiva främmande arter

Myndigheter, kommuner och privata aktörer har alla ett ansvar för att begränsa invasiva främmande arter i Sverige. Naturvårdsverkets roll är bland annat att tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten samordna och vägleda andra myndigheter i deras arbete.

Länsstyrelsernas roll i arbetet med invasiva främmande arter

Sveriges länsstyrelser har viktiga uppdrag i arbetet med invasiva främmande arter. Det handlar om allt från utrotning till tillsyn. Här kan du läsa mer om länsstyrelsernas fullständiga uppgifter samt hitta relaterade vägledningar.

Kommunernas roll i arbetet med invasiva främmande arter

Sveriges kommuner  har viktiga uppdrag i arbetet med invasiva främmande arter. Det handlar om allt från skötsel och avfallshantering till miljöövervakning och att stötta länsstyrelsens arbete. Här kan du läsa mer om kommunernas fullständiga uppgifter samt hitta relaterade vägledningar.

Naturvårdsverkets roll i arbetet med invasiva främmande arter

Naturvårdsverkets roll i arbetet med invasiva främmande arter handlar om att vägleda Länsstyrelsen, kommuner, andra myndigheter och aktörer i samhället. Vi har också ansvar för att ta fram kunskapsunderlag och göra olika bedömningar på området.

Ansvariga för miljöövervakning måste rapportera förekomst av EU-listad art

Varje statlig förvaltningsmyndighet och kommun som ansvarar för eller utför miljöövervakning ska skyndsamt underrätta de nationellt ansvariga myndigheterna när de får kännedom om en introduktion eller förekomst av en EU-listad art i svensk natur.

Andra myndigheters roll i arbetet med invasiva främmande arter

Det är flera myndigheter i Sverige som gemensamt arbetar med frågan invasiva främmande arter. Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Tullverket, Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten och Sametinget är alla viktiga parter i uppdraget.

Fastighetsägare och de som har nyttjanderätt till fastighet

Fastighetsägare har ett ansvar för invasiva främmande arter på den egna fastigheten. Fastighetsägareansvaret gäller för alla – för privatpersoner, t.ex. de som har en trädgård, för kommunala och statliga fastighetsägare och för bolag som äger fastigheter.

 

Näringar och branscher

Olika företagare och branschorganisationer har en viktig roll i arbetet med invasiva främmande arter i Sverige. Exempelvis så kan maskinentreprenörer som hanterar jordmassor se till att frön och rotdelar inte kan spridas och olika branschorganisationer kan sprida information eller genomföra utbildningar för sina medlemmar.