Vägledning

Ansvarsfördelning för arbetet med invasiva främmande arter

Kommunernas roll i arbetet med invasiva främmande arter

Sveriges kommuner har viktiga uppdrag i arbetet med invasiva främmande arter. Det handlar om allt från skötsel och avfallshantering till miljöövervakning och att stötta länsstyrelsens arbete. Här kan du läsa mer om kommunernas fullständiga uppgifter samt hitta relaterade vägledningar.

Skötsel allmänna grönytor

Kommunerna har en viktig roll i arbetet med att förhindra och bekämpa invasiva främmande arter. Kommunen är ansvarig för många parker och andra allmänna ytor och kan i den rollen förhindra att arter som är eller riskerar att bli invasiva planteras där.

Ägande och förvaltning av fastigheter

Kommunen är också ofta fastighetsägare och är i den rollen ansvarig för att bekämpa invasiva främmande växter som finns på den kommunala marken. Detta följer av förbudet i EU-förordningen mot att avsiktligen tillåta invasiva främmande arter att reproducera sig, växa eller odlas. Har kommunen kännedom om att en invasiv främmande art på EU-förteckningen växer på den kommunala marken är kommunen alltså skyldig att bekämpa arten.

Samma skyldighet gäller för den som genom en nyttjanderätt förfogar över en fastighet. Skulle kommunen vara förvaltare, såsom exempelvis gällande privatägd mark i ett kommunalt reservat, har kommunen alltså en skyldighet att bekämpa de EU-listade invasiva främmande växtarter inom reservatet som kommunen har kännedom om under förutsättning att kommunen har rådighet över marken.

Övertagande av ansvar från länsstyrelsen

Den kommun som är aktiv och framåt i arbetet mot invasiva främmande arter kan begära att länsstyrelsen ska delegera sitt ansvar för utrotnings-, hanterings- och/eller återställandeåtgärder till kommunen. Kommunen kan också begära att få ansvaret för tillsynen i kommunen.

Om länsstyrelsen delegerar ansvaret för åtgärder får kommunen också rätt att bereda sig tillträde till fastigheter, byggnader, andra anläggningar och transportmedel för att där kunna utföra bekämpningsåtgärderna, se ovan under rubriken Länsstyrelsens roll.

För att ansvaret för åtgärder eller tillsyn ska övergå från länsstyrelsen till kommunen krävs det att kommunen begär det samt att Länsstyrelsen väljer att delegera det. Länsstyrelsen kan inte delegera ansvaret till en kommun som inte vill ha det och en kommun kan inte ta över ansvar om Länsstyrelsen inte väljer att lämna över det.

Avfallshantering

Kommunen är också ansvarig för avfallshanteringen och har en mycket viktig roll i att se till att avfallet från invasiva främmande växter hanteras på ett sådant sätt att det förstörs och inte i sig blir en spridningskälla.

Vägledning till allmänhet och återvinningscentraler om hushållens växtavfall

Miljöövervakning

En kommun som ansvarar för eller utför miljöövervakning har en skyldighet att skyndsamt rapportera till de nationellt ansvariga myndigheterna om de får kännedom om att en EU-listad invasiv främmande art finns i svensk miljö. Kommunen ska rapportera till Naturvårdsverket om det är en landart och till Havs- och vattenmyndigheten om det är en art i vatten.