Vägledning

Ansvarsfördelning för arbetet med invasiva främmande arter

Andra myndigheters roll i arbetet med invasiva främmande arter

Det är flera myndigheter i Sverige som gemensamt arbetar med frågan invasiva främmande arter. Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Tullverket, Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten och Sametinget är alla viktiga parter i uppdraget.

Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Tullverket

Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Tullverket ansvarar för de offentliga kontroller som ska utföras för att förhindra att invasiva främmande arter avsiktlig tas in i Sverige och EU. Livsmedelsverket ansvarar främst för kontroller av de kategorier av varor som är levande animaliska livsmedel för omedelbar konsumtion. Jordbruksverket ansvarar främst för kontroller av de kategorier av varor som är föremål för växtskyddskontroll eller veterinär gränskontroll inför import.

Trafikverket

Trafikverket har ett ansvar för bekämpningen av invasiva främmande arter i transportinfrastrukturen.

Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen har ansvar för att ta fram hanteringsåtgärder för invasiva främmande skogsträdarter som används för virkesproduktion och som växer på mark som omfattas av skogsvårdslagen. I dagsläget finns inte några sådana arter på EU-förteckningen. Skulle en sådan art komma upp på förteckningen och den bedöms ha stor spridning i landet, så ska Skogsstyrelsen ta fram de hanteringsåtgärder som ska gälla för den arten på mark som omfattas av skogsvårdslagen.

Sametinget

Sametinget ska höras i frågan om bl.a. hanteringsåtgärder och hanteringsområden om dessa kan antas ha betydelse för rennäringen eller samisk kultur.

Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten har i stort sett samma roll som Naturvårdsverket, fast för arter som lever i vatten.

Främmande arter (Havs- och vattenmyndighetens webbplats)

Försvarsinspektören för hälsa och miljö

Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM) ansvar som nämnts ovan för tillsynen i fråga om samtliga verksamheter och åtgärder inom Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt.