Vägledning

Ansvarsfördelning för arbetet med invasiva främmande arter

Länsstyrelsernas roll i arbetet med invasiva främmande arter

Sveriges länsstyrelser har viktiga uppdrag i arbetet med invasiva främmande arter. Det handlar om allt från utrotning till tillsyn. Här kan du läsa mer om länsstyrelsernas fullständiga uppgifter samt hitta relaterade vägledningar.

Utrotning och hantering

Länsstyrelserna har en central roll i arbetet mot invasiva främmande arter. Enligt den svenska förordningen som trädde i kraft den 1 januari 2019 ansvarar länsstyrelsen för utrotningsåtgärder mot alla EU-listade arter förutom de som redan har stor spridning i landet, för närvarande gäller det jätteloka och jättebalsamin.

Utrotningsåtgärderna ska syfta till att fullständigt och permanent avlägsna hela populationen av den invasiva främmande arten. Som huvudregel har länsstyrelsen också ansvar för hanteringsåtgärder mot de arter som har stor spridning eller omfattas av undantaget från utrotningskravet. Hanteringsåtgärder kan innefatta inneslutning av en population, populationsbegränsning eller utrotningsåtgärder. Länsstyrelsen ansvarar också för att när det är rimligt återställa skadade ekosystem när en utrotning är genomförd. Länsstyrelsens ansvar omfattar åtgärder både vad gäller växter och djur, såväl landlevande som vattenlevande.

Naturvårdsverket har tillfälligt tagit över ansvaret för utrotningsåtgärder mot landlevande ryggradsdjur. Läs mer om detta under rubriken Naturvårdsverkets roll nedan.

Tillsyn

Enligt miljötillsynsförordningen är Länsstyrelsen ansvarig tillsynsmyndighet för invasiva främmande arter. Det innebär att Länsstyrelsen genom tillsyn ska kontrollera att förbuden i EU-förordningen efterlevs. Det handlar exempelvis om att EU-listade invasiva främmande arter inte avsiktligen hålls, föds upp, transporteras, släpps ut på marknaden eller släpps ut i naturen.

Länsstyrelsen ska också utöva tillsyn över att EU-listade invasiva främmande arter inte med fastighetsägarens eller fastighetsinnehavarens kännedom tillåts växa eller odlas i trädgårdar, skogar, på odlingsmark eller i mer orörd natur.

Länsstyrelsen ska också utöva tillsyn över verksamhetsutövare som berörs av reglerna kring invasiva främmande arter. Dessa verksamhetsutövare kan vara aktörer i trädgårdsbranschen, zoobutiker med flera. Slutligen ska Länsstyrelsen ska utöva tillsyn för att säkerställa att verksamheter som fått tillstånd att forska på eller bevara EU-listade invasiva arter "ex situ" (att bevara arten utanför dess naturliga utbredningsområde) följer reglerna.

Länsstyrelsen kan delegera ansvar till den kommun som begär det. Mer om detta under rubriken Kommunernas roll nedan.

Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM) ansvar dock för tillsynen i fråga om samtliga verksamheter och åtgärder inom Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt. 

Tillträde till fastigheter

För att kunna bedriva arbetet på ett effektivt sätt ger miljöbalken Länsstyrelsen tillträde till fastigheter, byggnader, andra anläggningar och transportmedel, dock normalt inte bostäder. Länsstyrelsen får bereda sig tillträde även om den enskilde motsätter sig det, men Länsstyrelsen måste göra en avvägning i varje enskilt fall mellan den olägenhet som den enskilde kan orsakas genom att Länsstyrelsen tillträder en fastighet och det intresse som finns från det allmännas sida att bekämpa den aktuella arten. I möjligaste mån ska Länsstyrelsen ha en dialog med den enskilde innan åtgärderna påbörjas.

Miljöövervakning

Länsstyrelserna måste skyndsamt underrätta Naturvårdsverket eller Havs- och vattenmyndigheten om de i sin miljöövervakning får kännedom om att en EU-listad art finns i svensk miljö; Naturvårdsverket om det är en art på land och Havs- och vattenmyndigheten om det är en art i vatten.

Vägledning för Länstyrelsens arbete med invasiva landväxter