Vägledning

Ansvarsfördelning för arbetet med invasiva främmande arter

Naturvårdsverkets roll i arbetet med invasiva främmande arter

Naturvårdsverkets roll i arbetet med invasiva främmande arter handlar om att vägleda Länsstyrelsen, kommuner, andra myndigheter och aktörer i samhället. Vi har också ansvar för att ta fram kunskapsunderlag och göra olika bedömningar på området.

Vägledning och nationell samordning

Naturvårdsverket är nationellt ansvarig myndighet för invasiva främmande arter på land. Naturvårdsverket ska vägleda Länsstyrelsen, andra myndigheter och aktörer i samhället i tillämpningen av förordningar, lagar och regler som rör invasiva främmande arter. Naturvårdsverket ska också ta fram kunskapsunderlag och göra olika bedömningar inom området.

Hanteringsåtgärder för EU-listade arter med stor spridning

Naturvårdsverket har ansvar för att ta fram hanteringsåtgärder som ska gälla för de EU-listade arter som bedöms ha stor spridning på land. De arter med stor spridning som omfattas av Naturvårdsverkets ansvar är för närvarande jätteloka och jättebalsamin. Bland de åtgärder som Naturvårdsverket arbetar fram för dessa arter ingår föreskrifter och vägledning, bland annat om hur arbetet ska planeras och bedrivas i olika områden, samt metoder för utrotning eller populationsbegränsning.

Prövning av tillståndsansökningar

Naturvårdsverket är ansvarig prövningsmyndighet för tillståndsansökningar när det gäller invasiva främmande arter på land. Tillstånd kan ges till verksamheter för att bedriva forskning på invasiva främmande arter eller till att "ex situ-bevara" sådana arter. Tillstånd kan också sökas för vetenskaplig verksamhet och efterföljande medicinsk användning.

Vägledning om tillstånd för forskning eller ex-situ bevarande

Tillfälligt ansvar för utrotning av vilda landlevande djurarter

Som beskrivits ovan är det Länsstyrelsen som har ansvaret för att vidta utrotningsåtgärder mot invasiva främmande arter. Det finns dock en möjlighet för Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten att överta det ansvaret om det bedöms vara effektivare att utrotningen sker på nationell nivå. Naturvårdsverket har valt att utnyttja denna möjlighet då det gäller landlevande invasiva främmande ryggradsdjur. Detta gäller fram till den 31 december 2021.

Naturvårdsverket har gett Svenska Jägareförbundet – Invasiva Arter i uppdrag att hantera utrotningen av de arter som Naturvårdsverket övertagit ansvaret för. Det gäller i dagsläget de EU-listade ryggradsdjur som idag finns eller förekommer sporadiskt i landet såsom mårdhund, bisam, nilgås, vattensköldpadda, sibirisk jordekorre och tvättbjörn. Vissa insatser görs även mot mink.

Om Mårdhundsprojektets uppdrag på Svenska Jägareförbundets webbplats