Tillstånd för forskning eller ex-situ bevarande

Verksamhet som omfattar invasiva främmande arter kräver tillstånd. Här hittar du blanketter och information om hur ansökan går till.

För att bedriva forskning med, eller ex-situ bevarande av invasiva främmande arter av unionsbetydelse enligt EU:s förordning (EU) nr 1143/2014, krävs ett tillstånd från ansvarig prövningsmyndighet enligt artikel 8. Tillstånd får även utfärdas för vetenskaplig verksamhet och efterföljande medicinsk användning av dessa arter.

I undantagsfall får medlemsstaterna även utfärda tillstånd som kommer av tvingande hänsyn till allmänintresset, inbegripet sociala och ekonomiska hänsyn, enligt artikel 9.

Ansvariga prövningsmyndigheter

Naturvårdsverket är ansvarig prövningsmyndighet för tillståndsprövning av invasiva främmande arter på land.

Havs- och vattenmyndigheten är ansvarig prövningsmyndighet för tillståndsprövning av invasiva främmande arter i vatten.

Behandling av ansökan

Behandlingen av ansökan påbörjas först när en fullständig ansökan lämnats in. Vid behov kan myndigheten begära in kompletteringar. Verksamheten får inte påbörjas innan tillstånd har beviljats.

Information om beslut om tillstånd meddelas sökanden samt offentliggörs så snart som möjligt efter beslut på Naturvårdsverkets webbplats.

Tillståndet ska hela tiden följa de invasiva främmande arter som avses när dessa arter förs in från tredje land eller transporteras inom unionen. Utan tillstånd får en art inte föras in i Sverige.

Nedan hittar blanketter och mer information för respektive tillstånd.

För att få ett tillstånd ska aktiviteterna bedrivas i sluten förvaring och uppfylla villkoren i artikel 8.2. och 8.3, förordning (EU) nr 1143/2014. Sökanden ska tillhandahålla alla uppgifter som behövs för att myndigheten ska kunna bedöma om villkoren är uppfyllda.

Länk till förordning (EU) nr 1143/2014

Vad som ska ingå i en ansökan framgår av ansökningsblanketten.

Ansökningsblankett artikel 8 (Word 58 kB)

Bilaga ansökningsblankett artikel 8 (pdf 133 kB)

Ansökningsblankett artikel 8 (english) (Word 57 kB)

Bilaga ansökningsblankett artikel 8 (english) (pdf 132 kB)

Ett tillstånd som möjliggör att verksamheter utövar annan verksamhet än den som avses i artikel 8 kan i undantagsfall få tillstånd enligt artikel 9. Vad som ska ingå i en ansökan framgår av ansökningsblanketten.

Ansökningsblankett artikel 9 (Word 59 kB)

Bilaga ansökningsblankett artikel 9 (pdf 133 kB

Ansökningsblankett artikel 9 (english) (Word 57 kB)

Bilaga ansökningsblankett artikel 9 (english) (pdf 133 kB)

Om tillstånd enligt artikel 9

En tillståndsansökan enligt artikel 9 är beroende av ett godkännande från EU-kommissionen. Ansökan lämnas in till Havs- och vattenmyndigheten (arter i vatten) respektive Naturvårdsverket (arter på land) som därefter skickar ansökan till EU-kommissionen.

Inom 60 dagar från mottagandet av en ansökan ska EU-kommissionen återkomma med ett beslut om eventuellt godkännande. Havs- och vattenmyndigheten respektive Naturvårdsverket får därefter utfärda det tillstånd som avses enligt artikel 9.