Tillstånd för forskning eller ex-situ bevarande

Verksamhet som omfattar invasiva främmande arter kräver tillstånd. Här hittar du blanketter och information om hur ansökan går till.

För att bedriva forskning med, eller ex-situ bevarande av invasiva främmande arter av unionsbetydelse enligt EU:s förordning (EU) nr 1143/2014, krävs ett tillstånd från ansvarig prövningsmyndighet enligt artikel 8. Tillstånd får även utfärdas för vetenskaplig verksamhet och efterföljande medicinsk användning av dessa arter.

I undantagsfall får medlemsstaterna även utfärda tillstånd som kommer av tvingande hänsyn till allmänintresset, inbegripet sociala och ekonomiska hänsyn, enligt artikel 9.

Ansvariga prövningsmyndigheter

Naturvårdsverket är ansvarig prövningsmyndighet för tillståndsprövning av invasiva främmande arter på land.

Havs- och vattenmyndigheten är ansvarig prövningsmyndighet för tillståndsprövning av invasiva främmande arter i vatten.

Behandling av ansökan

Behandlingen av ansökan påbörjas först när en fullständig ansökan lämnats in. Vid behov kan myndigheten begära in kompletteringar. Verksamheten får inte påbörjas innan tillstånd har beviljats.

Information om beslut om tillstånd meddelas sökanden samt offentliggörs så snart som möjligt efter beslut på Naturvårdsverkets webbplats.

Tillståndet ska hela tiden följa de invasiva främmande arter som avses när dessa arter förs in från tredje land eller transporteras inom unionen. Utan tillstånd får en art inte föras in i Sverige.

Nedan hittar blanketter och mer information för respektive tillstånd.