Vägledning

Deponering av avfall

Vägledning om regelverk inom deponeringsområdet.

§

Lagstiftning

Under de senaste åren har standarden på avfallsdeponierna i Sverige och Europa blivit bättre som en följd av EU-direktivet om deponering av avfall (99/31/EG).

Sverige införlivade EU-direktivet i juli 2001 genom förordningen om deponering av avfall (2001:512), se länk nedan, och Naturvårdsverkets allmänna råd om deponering av avfall (Handbok 2004:2) se länk i rutan relaterad publikation. Med stöd av förordningen har Naturvårdsverket beslutat om föreskrifter om deponering av avfall (NFS 2004:10), (länk nedan) och Naturvårdsverkets allmänna råd Mottagningskriterier för avfall till deponi (Handbok 2007:1) se länk i rutan relaterad publikation .

Förordningen om deponering av avfall (2001:512) 

Föreskrift om deponering av avfall (NFS 2004:10)

Sveriges lagar på deponiområdet har lett till att avfallet koncentreras till ett mindre antal deponier som har en högre standard. Deponeringsförordningen medför strängare krav än tidigare, bland annat på deponiernas underliggande barriär, bottentätning, avslutande täckning och på uppsamling av lakvatten. Kraven skiljer sig åt beroende på vilken typ av avfall som deponeras och är högre ju farligare avfall som deponin tar emot.

Alla nya deponier ska klara miljökraven, inte bara nu utan också i framtiden. Därför måste man ta hänsyn till deponins hela livslängd när man utformar moderna deponier. Det beror på att det är ofrånkomligt att föroreningarna i en deponi på lång sikt kommer att spridas trots olika skyddsåtgärder.

Annat du kan ha nytta av

Dispens från deponeringsförbud

Det är förbjudet att deponera brännbart och organiskt avfall och antalet dispenser blir allt färre. De deponerade mängderna har minskat från 1,6 miljoner ton år 2002 till drygt 50 000 ton år 2018.

Frågor och svar om PFAS och deponier

Här svarar Naturvårdsverket på flera av de vägledningsfrågor vi får om PFAS och deponier.

Hantering av gips på deponier

Gipsavfall får inte deponeras med annat avfall om vissa halter av organiskt kol överskrids. Eftersom EU-kommissionen ansett att Sverige inte uppfyller EU:s regler på området har Naturvårdsverket ändrat föreskrifterna och upphävt de allmänna råden. Det är verksamhetsutövaren som ska se till att gränsvärdena inte överskrids.