Vägledning

Deponering av avfall

Dispens från deponeringsförbud

Det är förbjudet att deponera brännbart och organiskt avfall och antalet dispenser blir allt färre. De deponerade mängderna har minskat från 1,6 miljoner ton år 2002 till drygt 50 000 ton år 2018.

Sedan år 2002 är det förbjudet att deponera brännbart avfall och år 2005 utökades förbudet till att omfatta allt organiskt avfall. Om det saknas kapacitet att ta hand om detta avfall genom förbränning eller materialåtervinning kan länsstyrelsen medge dispens för deponering. Naturvårdsverket sammanställer länsstyrelsernas dispenser. Exempel på avfall som deponeras med dispens är latrin och fluff från fragmenteringsanläggningar, (rester från sönderdelning av till exempel bilar och elskrot). Naturvårdsverket sammanställer länsstyrelsernas dispenser för deponering av brännbart och organiskt avfall.

Lagstiftning

Deponeringsförbuden finns i 9–10 §§ förordningen om deponering av avfall (2001:512). Naturvårdsverket har förtydligat reglerna i våra föreskrifter NFS 2004:4 och allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall.

Föreskrifterna anger de avfall som är undantagna från deponeringsförbuden och vad som gäller för att länsstyrelsen ska kunna ge dispens. Det kan till exempel vara så att kapaciteten inom regionen att ta hand om detta avfall på annat sätt än genom deponering inte räcker till. Dessutom omfattar föreskrifterna regler om sortering av brännbart avfall.

Mer information