Stöd och information

Kommunicera om allemansrätten

Kvinna plockar bär i skogen
Granskad: ‎den ‎18‎ ‎september‎ ‎2023

Här finns stöd för dig som kommunicerar om allemansrätten. Välj mellan budskap som skapar en grund i ditt kommunikationsarbete och färdigt material som du kan använda direkt. På sidan finns både Naturvårdsverkets material och goda exempel från andra.

Allemansrätten är en unik möjlighet som bygger på att vi tillsammans tar ansvar. Därför krävs en bred kunskap om allemansrätten och dess gränser. För att nå ut till många människor i olika sammanhang krävs kommunikation av många aktörer. Det är viktigt att vi strävar efter att hålla fast vid samma grundbudskap och ett enhetligt sätt att kommunicera allemansrätten. Det skapar igenkänning och en kraft i kommunikationen.  

Sidan vänder sig till

Ideella föreningar och organisationer, markägarorganisationer, skolor, stiftelser, länsstyrelsen, kommuner, destinationsbolag med flera som kommunicerar om allemansrätten.

Bra att veta

Materialet är fritt att använda av alla som vill informera och sprida kunskap om allemansrätten.

Det är lätt att göra allemansrätt

Nytt sätt att kommunicera om allemansrätten

Nu finns ett nytt sätt att kommunicera om allemansrätten. Det vill vi att många använder! Här hittar du stöd, material och svar på frågor.

Nytt sätt att kommunicera om allemansrätt
Gräsmatta med klöverblom, Kalmar

Checklista för kommunikation

 • Checklistan är till för dig som kommunicerar om allemansrätten. Använd den som en grund när du tar fram egen kommunikation.  
 • Checklistan ger stöd till varför kommunikationen om allemansrätten är viktig, råd om vad vi kan tänka på när vi utformar kommunikation och exempel på hur vi kan göra det.  
 • Utifrån råd, budskap och tonalitet som presenteras här har Naturvårdsverket även tagit fram färdigt material som är fritt att använda.
 • Checklistan kan dessutom användas vid upphandling av externa kommunikationstjänster.

Budskap och stöttande fakta innehåller förslag till formuleringar. 

 • Utgå gärna från de budskap som finns i vår budskapsplattform. 
 • Grundbudskapet är: Allemansrätten är en unik möjlighet som bygger på att vi tillsammans tar ansvar. Vi gör allemansrätt när vi visar hänsyn till djur, natur, markägare och medmänniskor. Det är lätt att göra allemansrätt!  
 • Utöver det finns förslag till budskap som på olika sätt ramar in vad allemansrätten är och vad den innebär.  

Budskap och tonalitet för allemansrätten 

Målet är att kommunikationen ska leda till hänsyn och respekt. 

 • Tonaliteten i kommunikationen om allemansrätten ska sträva efter att få människor att känna att de gör rätt, och att det är enkelt och självklart att göra det. Målet är inte enbart att informera, utan att kommunikationen ska kunna leda till ökad kunskap, en positiv attityd till att följa allemansrätten och att detta ska leda till ett hänsynsfullt beteende.  
 • Uppmuntra hellre än kom med pekpinnar. Kommunikationsforskning visar att det är ett effektivare sätt att få människor att till sig budskap.

  Att kommunicera allemansrätten - intervju med kommunikationsforskaren Lars Hallgren (slu.se)
 • Tonen i kommunikationen kan med fördel präglas av stolthet, hänsyn, möjligheter, ansvar, inkludering och att friluftsliv har positiva effekter på vår hälsa. Dessa sex värdeord får gärna prägla budskapet även när vi kommunicerar tydliga regler och önskade beteendeförändringar.

Fakta kan med fördel kommuniceras som önskat beteende, attityd, eller som råd om hur vi undviker att göra fel.  

 • Till exempel kan ”det är förbjudet att skräpa ner i naturen” kommuniceras som ”ta med dig en skräppåse, så blir det enkelt att få med sig skräp och slänga det på rätt ställe”. Kommunikation om eldningsförbud kan på samma sätt innehålla tips på matsäck som inte kräver eld.  
 • Visa det önskvärda beteendet i bilder och undvik att visa det felaktiga. Visa till exempel en lämplig eldplats, låt bli att visa hur vi inte ska elda.  

Förstå besökarens perspektiv – kommunikation sker på besökarnas villkor  

 • Ta reda på så mycket som möjligt om de besökare du vill nå. Vilka förkunskaper har de? Sätt dig in i besökarens situation. En möjlighet är att kommunicera allemansrätten där besökare söker annan information, exempelvis information om vädret, toaletter eller parkeringsplatser. 
 • Vilken information behöver komma när, sett ur besökarens perspektiv? Vad behöver vi informera om före besöket, vad kan komma under och efter? 

Använd gärna kommunikationsråden som är anpassade till de fyra övergripande målgrupperna: vana friluftsutövare, naturnyfikna, markägare och nyttjanderättshavare, samt besöksnäring och arrangörer av evenemang i naturen.  

Beskrivning av de fyra övergripande målgrupperna 

 • Utveckla om möjligt kommunikationen i samråd med den målgrupp som du vill anpassa den till. Bjud in till dialog och lyssna på de du vill kommunicera med. 
 • Se till att språket är lätt att förstå och använd referenser som målgruppen kan relatera till.  

Tänk normkritiskt och var normkreativ.  

 • Reflektera över vilka normer som avgör valen av bilder, språk och vilka personer som får ta plats i vilka sammanhang.  
 • Tänk även på hur friluftsutrustning och kläder visas. Välj gärna det enkla för att undvika att spegla friluftslivet som något exklusivt som kräver utrustning.  
 • Bra bilder kan förstärka och förenkla budskapen. En bild kräver ingen ansträngning för besökaren att ta till sig och lagras lätt i minnet.  

Checklista för normmedveten kommunikation (pdf)

Tänk på vem målgruppen identifierar sig med.  

 • Låt trovärdiga förebilder ur målgruppen få ett tydligt utrymme.  
 • Vi människor lyssnar mest på de vi kan identifiera oss med och som vi anser ha hög trovärdighet.  
 • Kommunikationen kan med fördel lyfta fram och hylla goda exempel - exempelvis personer som agerar i enlighet med allemansrätten. 

Berätta om allemansrätten där frågorna väcks. 

 • Genom att uppleva specifika situationer blir innebörden av allemansrätten klarare. Kan jag tälta här, cykla eller rida? Kan jag göra upp en eld? Det ser och lär vi bäst genom att göra aktiviteter. Då har vi möjlighet att reflektera över och prata om allemansrätten och dess gränser.  
 • Ju fler sinnen desto bättre minnen. Det är viktigt att barn får uppleva naturen och skapa en positiv relation till den. Utomhuspedagogik med alla sinnen och positiv utevistelse i förskola och skola är en viktig grund för att skapa omtanke om platsen och det ger livslånga minnen.  

Plats, tid och aktivitet avgör vad som är okej enligt allemansrätten.  

 • Underlätta för besökarna att ta rätt beslut genom att kommunicera specifikt. Exempel på specifik kommunikation kan vara tips på vad du kan äta i naturen utan att elda om det råder eldningsförbud, eller att använda kikare för att kunna betrakta renar utan att störa. 
 • Besökaren har ett eget ansvar att bedöma vad som är okej. Allemansrätten bygger på gemensamt ansvarstagande baserat på kunskap och omdöme. 
 • Se till att besökarna kan få svar på sina frågor när de är ute i naturen. Identifiera områden där det finns extra behov av att kommunicera allemansrätten. Arbeta proaktivt med frågor som kan komma. Skapa specifik information med frågor och svar kopplat till denna plats, just nu.

Exempel då tid och plats avgör vad som är lämpligt att göra

Det vi känner till och bryr oss om vill vi ta hand om. 

 • Skapa kommunikation om platsen som väcker känslor och en vilja att ta ansvar och uppleva dess värden. Vi värnar mer om en plats som vi känner till och har en relation till.
 • Ofta finns intressanta saker på platsen, som värdefull och känslig natur, spännande historia och berättelser. Lyft gärna platsens hjältar. Det kanske är humlorna och betesdjuren? Eller den som äger skogen? 

Så kan du använda checklistan

Vad är bakgrunden till de nya kommunikationsråden och hur kan de användas? Lyssna på SLU:s webbinarium där du bland annat får veta hur checklistan kan användas i er kommunikationsplanering.

Budskap och tonalitet

Naturvårdverkets budskapsplattform för allemansrätten är ett redskap för dig som informerar om allemansrätten. Här hittar du grundbudskap och konkreta exempel samt tonalitet - både övergripande och målgruppsanpassad.

Informationsmaterial

Använd gärna Naturvårdsverkets material i konceptet "Det är lätt att göra allemansrätt" när du kommunicerar om allemansrätten.

Kunskapsunderlag

En analys av naturovana friluftsutövares kunskap, attityd och upplevda hinder – både kopplat till att vistas i naturen och till allemansrätten. Naturvårdsverket har beställt analysen. Slutsatser och rekommendationer är till nytta för alla som kommunicerar om allemansrätten.

För dig som undervisar

Här har vi samlat utbildningsmaterial som vänder sig både till dig som undervisar i grundskolan och till dig som jobbar med vuxenutbildning.

Material från andra

Vi är många som informerar om allemansrätten, och det finns flera goda exempel att inspireras av eller att använda i sin egen kommunikation.

Informationsmaterialet nedan står respektive organisation för. Har du frågor kontaktar den som står som avsändare av underlaget. Flera av exemplen är finansierade via Naturvårdsverkets bidrag för att öka kunskapen om allemansrätten.

Allesvansrätten - Svenska Brukshundsklubben

Med Allesvansrätten vill Svenska Brukshundklubben öka kompetensen avseende allemansrätten kopplad till hund och höja kunskapsnivån hos hundägare men också de personer som hundägare möter i sin vardag. På Allesvansrätten finns både digitalt och fysiskt material om allemansrätten och hundar i naturen. Tanken är att materialet ska användas i kursverksamhet mot nyblivna och befintliga hundägare, men den får också gärna användas av hundorganisationer, företag med fokus på hund eller privatpersoner.

Allesvansrätten (extern webbplats)

Hittaut - Svenska Orienteringsförbundet

Svenska Orienteringsförbundet har inom ramen för arbetet med Hittaut tagit fram informativa och roliga filmer på temat ”Vett och etikett när du hittar ut”:

Hittaut bland hus och trädgård

Hittaut med fika

Hittaut med husdjur

Hittaut och hitta parkering

Hittaut vid odlingslandskap

Hittaut quiz

Svenska Orienteringsförbundet har också vidareutvecklat sin Hittautapp och skapat filtreringsfunktioner så att personer med rörelsenedsättning kan finna checkpoints som är tillgänglighetsanpassade.

Svenska Orienteringsförbundet

Billdals ridklubb 

Billdals ridklubb har under flera år arbetat med att integrera allemansrätten i sin verksamhet. På deras webb hittar du material de har tagit fram och använt sig av när de lärt ut sina elever om allemansrätten. Materialet är fritt att använda men ange Billdals ridklubb som källa. 

Allemansrätten (billdalsridklubb.com) 

För mer information kontakta Billdals ridklubb.

Värmdö Hästförening 

Värmdö Hästförening har med sitt projekt haft sikte på att öka kunskapen och insikten om allemansrätten hos hästägare och ryttare i Värmdö kommun. Föreningen har också arbetat med att utveckla pågående dialog mellan ryttare, markägare och kommunen.  

Läs naturen och rid – lär dig mer om Allemansrätten (varmdohast.se)

För mer information kontakta Värmdö Hästförening.

Svenska Klätterförbundet 

Svenska Klätterförbundet har producerat en kampanj för access, där de bland annat tagit fram en affisch och ett antal filmer för sociala medier. Affischerna finns att se på ett antal klättergym under hösten. 

Accesskampanjen (klatterforbundet.se)

För mer information kontakta Svenska Klätterförbundet. 

Stockholms Klätterförbund 

Grundtanken bakom projektet är att klättring ska fortsätta vara en del av ett positivt nyttjande av naturen i stället för ett utnyttjande. Projektet vill sprida information om vad allemansrätten omfattar och inte omfattar, arbeta med accessfrågor i Stockholmsregionen samt informera om accessproblem, restriktioner för klättring på grund av djur- och naturskydd, markägares rättigheter med mera. 

Nationalpark, naturreservat eller natura 2000 - de viktigaste begreppen förklarade (stkf.se)

Accessinformation (stkf.se)

För mer information kontakta Stockholms Klätterförbund.

Broschyr om cykling och allemansrätten - Cykelfrämjandet

Cykelfrämjandet har tagit fram en broschyr om allemansrätten och cykling. Ladda ner broschyren, dela vidare eller spara till nästa cykeläventyr.

Allemansrätten och cykling (pdf)

Budskapsplattform för cykling och allemansrätten - Cykelfrämjandet

Cykelfrämjandet representerar alla Sveriges cyklister och vill göra cykling tillgängligt för fler. Cykelfrämjandet har arbetat fram en budskapsplattform och skapat kommunikationsmaterial med syfte att med cyklister och andra utövare kommunicera vikten av att förstå och följa allemansrätten för att uppnå ett mer hållbart friluftsliv.

Budskapsplattformen Folk:hälsa!

Broschyr om allemansrätten och fiske - Sportfiskarna

Sportfiskarna har tagit fram informationsbroschyr om fiske och allemansrätten på 19 språk.

Ladda ner broschyren

Filmer om fiske och allemansrätten - Sportfiskarna

Fisket i sig ingår inte i allemansrätten men allemansrätten är viktig för fisket. Sportfiskarna har tagit fram sex nya filmer med kända fiskeprofiler om vad som är viktigt att tänka på när du är i naturen och fiskar:

Vistas i skyddade områden

Gå i land

Tända en brasa

Laga mat över öppen eld

Att ta vara på ditt skräp

Att färdas med båt

Svenska Kanotförbundet 

Svenska Kanotförbundet har med stöd av Naturvårdsverkets bidrag tagit fram klistermärken som riktar sig speciellt till barn och unga med olika budskap om hur paddlare kan visa hänsyn till naturen och en allväderstavla om allemansrättens principer som delats ut till Godkända Kanotcentraler. 

Svenska Kanotförbundets material om allemansrätten (kanot.com) 

Allemansrätten och paddling - att tänka på (kanot.com) 

Kontakta Svenska Kanotförbundet om du har frågor eller vill beställa materialet.

Visit Sweden 

Visit Sweden och Naturvårdsverket har tagit fram filmer om allemansrätten på engelska. Filmerna är fria för alla att ladda ner, lägga upp och sprida i sina kanaler:

För spridning: Information om allemansrätten (visitsweden.se)

Håll Sverige Rent

Här hittar du filmer och kan testa dina kunskaper om allemansrätten. Informationen är både för barn, vuxna och på olika språk. Håll Sverige Rent har på uppdrag av Naturvårdsverket drivit informationskampanjen Var rädd om din arena. Syftet med kampanjen var att öka kunskapen om allemansrätten och minska nedskräpningen i naturen.

Var rädd om din arena, Håll Sverige Rents webbplats

Många språk

Information om allemansrätten finns på många olika språk, i olika former. Informationen är gratis och ger en bild vad allemansrätten är och vad som gäller när du plockar bär, eldar, paddlar eller gör något annat ute i naturen.

Varför är det viktigt att kommunicera om allemansrätten?

Många friluftsaktiviteter sker på privat mark med allemansrätten som grund.  

Allemansrätten är en unik möjlighet som bygger på att vi tillsammans tar ansvar. Därför behöver kunskapen om allemansrätten finnas brett i hela samhället, det gäller både rättigheter och skyldigheter. För att kunskapen ska bestå och öka behöver vi kontinuerligt utveckla informationen så att den passar för nya målgrupper och kanaler samt nya typer av friluftsliv. Här behöver många bidra; myndigheter, intresseorganisationer, föreningar, skolan, besöksnäringen med flera. Naturvårdsverket välkomnar därför att många kommunicerar om allemansrätten. 

För att skapa kraft och igenkänning i kommunikationen är det viktigt att vi strävar efter att hålla fast vid samma grundbudskap och ett enhetligt sätt att kommunicera allemansrätten. Att skapa positiva associationer kring allemansrätten bidrar till att vi blir engagerade i att ta till oss kunskap, tycker att allemansrätten är viktig och även visar ett hänsynsfullt beteende.  

Även om vissa aktiviteter inte är direkt förbjudna i lag så kan det ändå vara oklart om de omfattas av allemansrätten. För att underlätta för mottagaren att ta rätt beslut behöver vi anpassa kommunikationen utifrån den specifika platsen, tidpunkten och aktiviteten.  

Vad vill vi uppnå med vår kommunikation om allemansrätten? 

Kommunikationen ska leda till att kunskapen om allemansrätten är god och finns brett i hela samhället. Det gäller både rättigheter och skyldigheter. Att skapa positiva associationer kring allemansrätten bidrar till att vi blir engagerade i att ta till oss kunskap, tycker att allemansrätten är viktig och även visar ett hänsynsfullt beteende.

Kommunikation om allemansrätten ska bidra till att:  

 • Fler människor väljer att vara ute i naturen. 
 • Fler människor känner sig hemma i naturen. 
 • Problem med skador och störningar minskar.  

Det lägger grunden för ett hållbart friluftsliv.  

Många behöver bidra 

Naturvårdsverket är den myndighet som har det övergripande ansvaret att arbeta med och skapa förutsättningar för friluftsliv. Allemansrätten är en grundförutsättning för friluftslivet och Naturvårdsverket tar därför en ledande roll i vägledning och kommunikation kring allemansrätten. Naturvårdsverket tar fram informationsmaterial samt råd och riktlinjer som andra kan använda, sprida och vid behov anpassa, i sina egna kanaler.  

Vi är många som i våra olika roller kan bidra till att kunskapen om allemansrätten är god. Vissa organisationer har möjlighet att kommunicera övergripande om allemansrätten och nå många. Andra bedriver sin verksamhet nära målgrupperna och har möjlighet att nå dem direkt genom nära aktiviteter där kunskap omsätts till handling. Alla roller är lika viktiga.  

Om allemansrätten

Allemansrätten gör det möjligt för alla att röra sig fritt i naturen, oavsett förutsättningar. Här har vi samlat allt om allemansrätten och friluftsliv.

Relaterade sidor