Stöd och information

Kommunicera om allemansrätten

Kvinna plockar bär i skogen

Budskap och tonalitet

Granskad: ‎den ‎18‎ ‎september‎ ‎2023

Naturvårdverkets budskapsplattform är ett redskap för dig som informerar om allemansrätten. Här hittar du grundbudskap, stöttande fakta samt tonalitet - både övergripande och målgruppsanpassad.

Naturvårdsverkets budskapsplattform och tonalitet ger oss som sprider information om allemansrätten en gemensam grund att basera kommunikationen på. Oavsett vem som informerar säkerställer vi på så sätt  att kommunikationen utgår från gemensamma värden. Använd gärna underlaget på denna sida i din planering.

Sidan vänder sig till

Ideella föreningar och organisationer, markägarorganisationer, skolor, stiftelser, länsstyrelsen, kommuner, destinationsbolag med flera som informerar om allemansrätten.

Bra att veta

Budskapsplattformen har tagits fram i samverkan med nationella aktörer som på olika sätt arbetar med allemansrätten; LRF, Sveaskog, Södra skogsägarna, Sametinget, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen Skåne, Håll Sverige rent, Svenska Turistföreningen, Hej främling, Visit Sweden, Svenskt Friluftsliv, SLU Centrum för naturvägledning.

Budskap

Grundbudskap

Allemansrätten är en unik möjlighet som bygger på att vi tillsammans tar ansvar. Vi gör allemansrätt när vi visar hänsyn till djur, natur, markägare och medmänniskor. Det är lätt att göra allemansrätt!

Kontexten

 • Tack vare allemansrätten har du möjlighet att röra dig fritt i naturen – med hänsyn till djur, natur, renskötare, markägare och andra du möter. 
 • När vi använder oss av allemansrättens möjligheter gör vi det med hänsyn och respekt till den som äger och använder marken.
 • Kängor, sandaler eller sneakers, allemansrätten välkomnar dig ut – oavsett vem du är!

Relevansen

 • Att vara i naturen får oss att må bra – allemansrätten är en förutsättning för naturupplevelser och friluftsliv. 
 • Det vi känner till bryr vi oss om – naturupplevelser bidrar till att vi får en förståelse och ett engagemang för naturen och miljön.

Det särskiljande

 • Vår unika möjlighet, vårt stora ansvar. Vår allemansrätt är unik – något att vara stolt över och värna.

Stöttande fakta och exempel

 • Det är allemansrätten som ger oss möjlighet att vistas i naturen. Den gör att vi alla kan tälta, vandra, bada, paddla, åka skidor, plocka svamp och bär och mycket mer. Du använder den när du rastar hunden i skogen eller har en picknick med kompisarna.
 • Vi mår bra av att vara i naturen – både fysiskt och psykiskt. Friluftsliv och tillgång till natur är därför värdefullt både för den enskilda människan och för samhället i stort. 
 • All natur ägs och brukas av någon, till exempel genom renskötsel, skogsbruk, odling och jakt. Allemansrätten får aldrig orsaka skada eller olägenhet för den som äger eller använder marken.
 • Allemansrätten är ingen lag, men den har stöd i grundlagen och omges av lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet i naturen. Exempelvis får du inte gå på växande gröda, vilket inte regleras i allemansrätten, utan i brottsbalken. 
 • Allemansrätten gäller även i naturreservat och nationalparker, men ibland finns det särskilda föreskrifter här. De kan se olika ut och du behöver kolla upp vad som gäller i varje område. 
 • Möjligheten att röra sig fritt i naturen har varit en tradition och sedvana i många länder. Motsvarigheter till allemansrätten finns bland annat i våra grannländer, men möjligheterna i Sverige är i jämförelse stora och ibland mer omfattande. I länder som inte har någon allemansrätt alls sker naturvistelser ofta inte fritt, utan i särskilda områden eller i organiserade former, tillsammans med en guide. 
 • Allemansrätten tillhör alla, men det finns grupper som sällan eller aldrig vistas i naturen. Det är viktigt att även personer som är nya eller inte vana vida att vara i naturen känner sig välkomna och inkluderade i informationen om allemansrätten. 
 • Varje situation och plats i naturen är unik. Allemansrätten fungerar om vi alla tar ansvar för att bedöma vad som är lämpligt att göra på den här platsen, just nu.
 • Vandra i fjällen? Betrakta gärna de vackra renarna på håll och vänd sedan om. Tips: ta med en kikare.
 • Gå över en åker? Det går bra på vintern om marken är frusen. Välj en annan väg när gräset växer eller om åkern är nysådd. 
 • Är du hundägare och uppskattar att vara ute i naturen? När djuren har ungar behöver du ha extra koll så att din hund inte stör dem.
 • Skogspromenad? Härligt! Välj en annan väg om det är nyplanterat eller om avverkning pågår. 
 • Cykla? Ja! Välj en annan dag eller plats om marken är blöt och kan skadas. 
 • Grilla på stranden? Mysigt! Använd helst en färdig eldstad. Torrt? Vet du var du kollar om det är eldningsförbud? 

Allemansrätten är en unik möjlighet. Den innebär (bland annat) att vi kan röra oss fritt i naturen, plocka bär och svamp och övernatta ett par nätter i tält nästan var som helst. Det är helt enkelt bara att tacka och bocka – och ta emot solnedgångar på första parkett, en smak av höstens första blåbär, grillkvällar på stranden och möjligheten att andas skogsluft på lunchen. 

Allemansrätten bygger på att vi tillsammans tar ansvar. Vi är schyssta mot djuren, visar hänsyn till markägare och tar hand om naturen. Det är lätt att göra allemansrätt! 

Allemansrätten tillhör alla och får oss att må bra. Den välkomnar både dig med vältrampade vandringskängor och dig som hellre går i sneakers. Den finns för dig som vill grilla korv och skratta med vänner. Och för dig som bara behöver andas i ensamhet en stund. Oavsett aktivitet så gör naturen gott – både för dig och för folkhälsan i stort. 

Allemansrätten bygger på att vi tillsammans tar ansvar. Vi är schyssta mot djuren, visar hänsyn till markägare och tar hand om naturen. Det är lätt att göra allemansrätt! 

Allemansrätten är något att vara mallig över. Den ger oss tillgång till naturens skrymslen och vrår, och tillåter oss att upptäcka platser både nära och långt borta. Den ger dig stigar som trampats under hundratals år av barnfötter, vuxenkängor och små eller stora tassar. Kaffe i termos med en utsikt som tar andan ur dig och glädjen över en blomstrande äng som någon delar med sig av. 

Allemansrätten bygger på att vi tillsammans tar ansvar. Vi är schyssta mot djuren, visar hänsyn till markägare och tar hand om naturen. Det är lätt att göra allemansrätt! 

Övergripande tonalitet

Tonaliteten i kommunikationen om allemansrätten ska sträva efter att få folk att känna att de gör rätt, och att det är enkelt och självklart att göra det. Forskare i miljökommunikation menar att kommunikation om allemansrätten inte bara handlar om att sprida information, utan att hitta sätt att få människor att visa hänsyn och respekt för naturen och varandra.

Människor är sociala och gör som andra människor gör. De flesta människor vill vara någon som är bra på det den gör, inte någon som behöver bli uppläxad. Därför ska tonaliteten, så långt det går, vara uppmuntrande snarare än pekpinneaktig. Detta betyder inte att vi undviker att kommunicera om vad som är ett önskvärt beteende, men att vi, för att nå fram, gör det med en positiv tonalitet. 

Friluftsutövarnas fokus ligger på upplevelsen, vädret och kanske ny utrustning och inte på självklarheter som allemansrätten. Den som utformar informationen behöver tänka igenom vilka behov det är som den tänkta målgruppen försöker tillfredsställa, hur målgruppen ser på sig själv i situationen, och knyta an till dessa inställningar. 

 • Tonen i kommunikationen ska präglas av stolthet, hänsyn, möjligheter, ansvar, inkludering och att vistelse i naturen och friluftsliv har positiva effekter för vår hälsa. 
 • Dessa sex värdeord ska prägla budskapet även när tydliga regler och önskade beteendeförändringar ska kommuniceras. Informationen ska vara tydlig, men sättas i ett sammanhang där den inte känns som pekpinnar. 
 • Fakta kan med fördel kommuniceras som önskat beteende eller önskad attityd, eller som råd om hur man undviker att göra fel. Till exempel kan ”det är förbjudet att skräpa ner i naturen” kommuniceras som ”tänk på att alltid ta med dig ditt skräp och slänga det i en soptunna” eller ”ta med dig en skräppåse, så blir det enkelt att få med sig skräp och slänga det på rätt ställe”. 
 • Kommunikationen kan med fördel lyfta fram och hylla för målgruppen trovärdiga förebilder - exempelvis personer som agerar i enlighet med allemansrätten.
 • När grundinformationen aktiveras i kampanjer och liknande som riktar sig till grupperna naturnyfikna och vana friluftsutövare kan tonen vara humoristisk. Det ökar engagemanget, gör det enklare att minnas budskapet och gör det enklare att nå en beteendeförändring. 

Tonaliteten ska, så långt det går, vara uppmuntrande snarare än pekpinneaktig.

Tonalitet per målgrupp

För att kunna målgruppsanpassa budskap, kommunikationsaktiviteter och kanaler har Naturvårdsverket delat in slutmålgrupperna i fyra kluster. 

Kommunikationen med vana friluftslivsutövare kan fokusera på stolthet, ansvar och på hur friluftslivet utvecklas. De vana är ofta trygga i naturen och har grundläggande kunskap om att göra rätt. De kan ändå behöva uppmärksammas på saker som de inte känner till, på nya utmaningar i friluftslivet eller på detaljer kopplade till den aktivitet de utövar. Kommunikationen kan leda till att målgruppen tar reda på vad som gäller (istället för att bara gå på gammal vana) och att de känner sig stolta över allemansrätten och de möjligheter den ger dem. De vana kan skapa en inkluderande atmosfär för den som är nyfiken, och dela med sig av kunskap.

Kommunikationen med de naturnyfikna kan fokusera på att känna nyfikenhet och att det är roligt att vara i naturen, i kombination med att informera om vad som gäller. Det ska bidra till att målgruppen i större utsträckning vistas i naturen, känner sig trygga där och känner att det är lätt att göra rätt. Kommunikationen kan bidra till att målgruppen är stolta över allemansrätten, känner sig hemma i naturen och därmed vill ta ansvar. Trovärdiga förebilder ur målgruppen kan få ett representativt synligt utrymme i kommunikationen. 

Kommunikation med markägare och nyttjanderättshavare kan fokusera på att visa förståelse för de utmaningar som friluftslivet kan innebära och på att finna lösningar. Det kan bidra till att målgruppen känner att allemansrätten är värd att värna och en stolthet över att möjliggöra vistelse i naturen och friluftsliv. Målgruppens kunskap om platsen är unik och de kan bidra med fördjupad förståelse och kunskap om allemansrätten på den enskilda platsen. Kommunikationen kan även bidra till att målgruppen för dialog och förmedlar tydlig information om platsen och dess förutsättningar.

Kommunikation med besöksnäring och arrangörer av evenemang i naturen kan fokusera på att känna att det är viktigt att sprida korrekt information om allemansrätten och att informationen kan användas för att uppmuntra till hållbar turism i Sverige. Det ska leda till att fler med verksamheter som angränsar till vistelse i naturen och friluftslivet vidareförmedlar information om allemansrätten. Kommunikationen kan även bidra till att målgruppen för dialog med markägare och nyttjanderättsinnehavare – som har en unik kunskap om den enskilda platsen och dess förutsättningar. 

Relaterade sidor