Vem gör vad inom arbetet med allemansrätten?

Vi är många som arbetar med allemansrätten. Här reder vi ut vem som gör vad och beskriver ansvar och roller.

Naturvårdsverkets roll

Naturvårdsverket har det nationella samordnings- och vägledningsansvaret för frågor om allemansrätten. Arbetet syftar till att värna allemansrätten och ta fram information för att öka kunskapen om den. Vi tar även fram information som andra ska kunna använda sig av i sitt arbete med allemansrätten samt fördelar bidrag till ideella föreningar och organisationer som arbetar med att öka kunskapen om allemansrätten.

Naturvårdsverket ansvarar för samordningen av arbetet med friluftslivsmålen och för uppföljningen av bland annat friluftslivsmål tre om allemansrätten. Där är ett mål att genom dialog med nationella aktörer förbättrad samverkan för aktörer som arbetar med allemansrätten för att öka förståelsen för olika perspektiv och på sikt förebygga konflikter mellan olika intressen. 

Naturvårdsverket har inget operativt ansvar kopplat till allemansrätten. Vi varken kan eller ska uttala oss i enskilda ärenden gällande allemansrätten utan ger endast generell vägledning i enskild fråga. 

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen ansvarar för att leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens friluftspolitik. I detta ingår att samordna och vägleda kommuner, företag, föreningar med flera i länet. 

Länsstyrelsen svarar på frågor och har ofta information om allemansrätten på webben, många gånger länkar länsstyrelserna till Naturvårdsverkets information om allemansrätten:

www.allemansrätten.se

I rollen ingår även att bevaka och eventuellt överklaga strandskyddsärenden, ha samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken, hantera ärenden kring stängselgenombrott, samt att granska kommunens översiktsplaner och detaljplaner. 

Länsstyrelsen arbetar också med kunskapsspridning om natur och friluftsliv, både inom och utanför statliga skyddade områden. Myndigheten ansvarar också för operativ tillsyn i statligt skyddade områden och inom statliga regleringsområden för körning med terrängskoter. I rollen ingår även att genomföra åtgärder som finns i handlingsplaner som tagits fram för grön infrastruktur där bland annat värdefulla områden för friluftsliv ingår. 

Specifika frågor om allemansrätten i ditt län?

Kontakta länsstyrelsen om du har till exempel har frågor om stängsel och staket i naturen, om allemansrätten i skyddade områden så som naturreservat och nationalparker eller andra frågor om allemansrätten i ditt län.

Länsstyrelsernas webbplats

Kommunens roll

Kommunerna har en roll att vägleda om allemansrätten på lokal nivå. Allemansrätten berör fysisk planering, fritidsförvaltning, skolor, förskolor, annan barn- och ungdomsverksamhet och integration. Därför är inte kommunerna bara en samarbetspartner utan flera.

Genom grönstrukturplaner, kommunala friluftsplaner, översiktsplaner, och inrättande av skyddade områden har kommunen en nyckelroll för det lokala arbetet med allemansrätten och friluftslivets utveckling. 

Kommunen ansvara för tillsyn av otillåtna förbudsskyltar i naturen enligt Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Syftet med 5 § Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning är att ge myndigheterna rätt att bereda allmänheten tillträde till mark enligt allemansrätten. 

Kommunen kan också genom lokala ordningsföreskrifter och lokala trafikföreskrifter begränsa allemansrätten, exempelvis förbjuda ridning i motionsspår eller rastning av hundar på kyrkogårdar.

Frågor om lokala föreskrifter och allemansrätten?

Kontakta din kommun om du till exempel har frågor om förbudsskyltar i naturen, lokala ordningsföreskrifter, lokala trafikföreskrifter eller om allemansrätten i din kommun.

Ideella friluftsorganisationer och idrottsrörelsen roll

Ideella friluftslivsföreningar och organisationer är helt beroende av allemansrätten för möjligheten att utöva sin verksamhet. Därför arbetar många av dem aktivt med att kommunicera och informera om allemansrätten i syfte att öka både medlemmarnas och medborgarnas kunskap.

Föreningarna har möjlighet att visa vad allemansrätten innebär i praktiken, men många väljer också att ta fram filmer, spel och appar till olika målgrupper för att möta sina målgrupper där de är i det de tycker om att göra. 

Allemansrätten tas upp vid utbildning av ledare. Några organisationer har eget policymaterial som anger hur de ska arbeta med allemansrättsliga frågor. 

Svenskt Friluftsliv är de ideella friluftsorganisationernas paraplyorgan som arbetar med att sprida kunskapen om allemansrätten men också med att bevaka organisationernas intresse i frågan. 

Se mer på Svenskt Friluftslivs webbplats

Markägarorganisationers roll

Allemansrätten är en viktig fråga för många markägare. Därför har markägarorganisationer information på sina webbplatser och tar även upp allemansrätt på möten med medlemmar. De informerar även brett till allmänheten.

Exempel på projekt är Skogen i Skolan och Skolskogar.

Skogen i skolans webbplats

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) arbetar mycket med frågor kring allemansrätten genom att bland annat stötta markägare i frågor om äganderätt och allemansrätt. 

Lantbrukarnas riksförbunds webbplats

Om det blir fel

Om enskilda personer, eller personer i grupp, inte håller sig inom allemansrättens ramar kan eventuell brottslig verksamhet anmälas till polisen. Det kan handla om exempelvis skadegörelse, nedskräpning, att tälta i fler dygn än det är tillåtet, att parkera husbil i terräng, att elda fast det är eldningsförbud eller på klippor och stenar eller att gå på åkermark med växande gröda. 

Om fastighetsägare försvårar åtkomst till allemansrättsligt tillgängliga områden, exempelvis genom att sätta upp staket, kan detta anmälas till Länsstyrelsen, som under vissa förutsättningar då kan besluta om stängselgenombrott. Det vill säga krav på att inrätta grindar/passager i stängslet så att allmänheten kan passera. Sätter fastighetsägare upp skyltar som avvisar allmänheten från områden som är av betydelse för friluftslivet så kan detta anmälas till kommunen. Kommunen kan bevilja tillstånd för sådan skyltar, men kan också besluta om att skylten måste tas bort. 

Anmäl brott till polisen

Det kan handla om exempelvis skadegörelse, nedskräpning, att tälta i fler dygn än det är tillåtet, att parkera husbil i terräng, att elda fast det är eldningsförbud och liknande.

Tvister mellan enskilda

Om det uppstår en tvist mellan en enskild allemansrättsutövare och en enskild markägare, exempelvis om möjligheterna att nyttja marken med stöd av allemansrätten, eller om anspråk om skadestånd på grund av uppkommen skada, så får någon av parterna göra en polisanmälan. Tvisten får därefter avgöras i allmän domstol, om det finns lagligt stöd för det.