Främja en mer effektiv och enhetlig tillsyn enligt miljöbalken

Naturvårdsverket ska som samordnande myndighet utveckla samarbetsformer och genomföra åtgärder i syfte att främja en mer enhetlig och effektiv tillsyn enligt miljöbalken.

Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket, som samordnade myndighet, att tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Statens jordbruksverk och länsstyrelserna utveckla samarbetsformer och genomföra åtgärder i enlighet med detta uppdrag i syfte att främja en mer enhetlig och effektiv tillsyn enligt miljöbalken.

Regeringsbeslut (pdf 3,6 MB)

Redovisning

Naturvårdsverket ska, som samordnare av uppdraget, slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 31 december 2023.

Naturvårdsverket ska också årligen lämna in en redovisning om hur arbetet med uppdraget fortlöper. Delredovisningar har lämnats in i december 2021 samt 2022.

Delredovisningar av regeringsuppdraget

Kontakt