Danmark planerar anlägga ny ö utanför Köpenhamn, Lynetteholm

Danska miljödirektoratet underrättade Sverige 2019 om planer att etablera en ny ö, Lynetteholm, utanför Köpenhamn. Svenska myndigheter har framfört behovet att delta i processen och samråd pågår.

Projektet avser en etablering av Lynetteholm som är en planerad ö om cirka 280 hektar i Köpenhamns hamn. Ön kommer att etableras under ett antal år och inkluderar markåtervinning från byggande och större infrastrukturprojekt. Miljöbedömningen inkluderar endast anläggning och drift av Lynetteholm som en ny markåtervinning och landdepå, efterföljande stadsutveckling, infrastruktur och klimatskydd ingår inte i detta projekt men kommer senare att miljöbedömas i oberoende processer.

Sverige har getts möjlighet att komma med synpunkter på projektet samt kontrollprogram.

Aktuellt inom ärendet

Danmark översände miljökonsekvensbeskrivningen för projektet och gav svenska myndigheter, organisationer och allmänheten möjlighet att kommentera på denna mellan 1 december 2020 och 19 februari 2021.

Ett tillägg till miljökonsekvensrapporten översändes den 31 mars 2021 och svenska myndigheter svarade den 5 maj 2021. Efter bemötande från projektansvarig i Danmark har flertal samrådsmöten mellan danska och svenska myndigheter genomförts under 2021 och ytterligare möte är planerat till i slutet av februari 2022.

Svenska myndigheter har framförallt uttryckt oro kopplat till muddring och dumpning av muddermassor i Köge Bukt. Samrådsmötena behandlar just nu främst svenskt deltagande i kontrollprogrammet under anläggningsfasen. 

På danska Miljöstyrelsens webbplats Byoghavn.dk finns information om övervakning av pågående dumpning av muddermassor i Öresund med anledning av etableringen av Lynetteholm:

Miljøovervågning - Lynetteholm (byoghavn.dk)

Historik

Danmark översände miljökonsekvensbeskrivningen och gav svenska myndigheter, organisationer och allmänheten möjlighet att kommentera på denna mellan 1 december och 19 februari 2021.

Kompletterande samråd

Den 31 mars 2021 översände de danska myndigheterna ett kompletterande material som beskriver projektets påverkan på vattenplan, havsstrategi och kumulativa effekter, för samråd med Sverige. Samrådet pågick mellan den 31 mars och 2 maj 2021. Nu har svenska myndigheter yttrat sig och Naturvårdsverket översänt ett gemensamt svar på det föreslagna kompletterande underlaget för etableringen av ön Lynetteholm.

Svar till Danmark på det kompletterande samrådet 2021-05-05
Samrådsunderlag
Svar från Danmark

Trafikstyrelsen i Danmark har genom Miljöstyrelsen svarat de svenska myndigheter och organisationer som yttrat sig gällande miljökonsekvensbeskrivning av den planerade ön Lynetteholm. Tillsammans med svaren har även de som yttrat sig blivit inbjudna till ett fortsatt samrådsmöte. Nedan är verksamhetsutvecklaren By og Havns bemötande:

By og Havns bemötande (pdf 125 kB)

Inkomna yttranden

Miljöstyrelsen i Danmark har översänt kompletterande material med ett tema-tillägg för framtagen miljökonsekvensbeskrivning.

Konsultationsbrev (pdf 192 kB)

Rapport (pdf 13 MB)

MKB-tillägg (pdf 8 MB)

Då underlaget är stort finns det att ladda ned via länken nedan:

Lynetteholm (extern webbplats)

Samrådsunderlag
Tidigare samrådsunderlag

Danmark inkom med ytterligare information om projektet. Svenska myndigheter, organisationer och allmänheten gavs mellan den 13 juli och den 4 augusti 2020 möjlighet att lämna synpunkter på vad som bör ingå i miljökonsekvensbeskrivningen.

Svenska myndigheter, organisationer och allmänheten gavs i slutet av 2019 möjlighet att lämna synpunkter om projektet kan antas medföra betydande miljökonsekvenser för Sverige och om Sverige ville delta i samrådsprocess för en gränsöverskridande miljökonsekvensbeskrivning och lämna synpunkter på vad som bör ingå i miljökonsekvensbeskrivningen. Efter genomgång av inkomna yttrande meddelade Sverige Danmark om att Sverige önskar delta i kommande samrådsprocess.

Inkomna yttranden
Samrådsunderlag

Kontakt

För mer information, kontakta

Richard Kristoffersson

richard.kristoffersson@naturvardsverket.se

Egon Enocksson

egon.enocksson@naturvardsverket.se