Danmark planerar anlägga ny ö utanför Köpenhamn, Lynetteholm

Danska miljödirektoratet underrättade Sverige 2019 om planer att etablera en ny ö, Lynetteholm, utanför Köpenhamn. Svenska myndigheter har framfört behovet att delta i processen och samråd pågår.

Projektet avser en etablering av Lynetteholm som är en planerad ö om cirka 280 hektar i Köpenhamns hamn. Ön kommer att etableras under ett antal år och inkluderar markåtervinning från byggande och större infrastrukturprojekt. Miljöbedömningen inkluderar endast anläggning och drift av Lynetteholm som en ny markåtervinning och landdepå, efterföljande stadsutveckling, infrastruktur och klimatskydd ingår inte i detta projekt men kommer senare att miljöbedömas i oberoende processer.

Sverige har getts möjlighet att komma med synpunkter på projektet samt kontrollprogram.

Aktuellt inom ärendet

Danmark översände miljökonsekvensbeskrivningen för projektet och gav svenska myndigheter, organisationer och allmänheten möjlighet att kommentera på denna mellan 1 december och 19 februari 2021. Efter bemötande från projektansvarig i Danmark har flertal samrådsmöten mellan danska och svenska myndigheter genomförts under 2021 och ytterligare möte är planerat i mitten av november. Svenska myndigheter har framförallt uttryckt oro kopplat till muddring och dumpning av muddermassor i Köge Bukt. Samrådsmötena behandlar just nu svenskt deltagande i planerat kontrollprogram under anläggningsfasen.  

Historik

Kontakt

För mer information, kontakta

Richard Kristoffersson

richard.kristoffersson@naturvardsverket.se

Egon Enocksson

egon.enocksson@naturvardsverket.se