Utsläpp i den handlande och icke-handlande sektorn

Utsläppsminskningar sker framför allt i den icke-handlande sektorn. Uppföljning indikerar att det finns behov av skärpt styrning.

  • Sveriges territoriella utsläpp och upptag kan delas in utifrån vilken lagstiftning de faller under inom EU, i den handlande och icke-handlande sektorn. Måluppföljning och styrning skiljer sig åt mellan de olika sektorerna.

   Utsläpp från större industrier och energibolag omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter och brukar kallas för den handlande sektorn. Den icke-handlande sektorn omfattar växthusgasutsläpp från verksamheter som inte ingår i EU:s handelssystem för utsläppsrätter. Utsläpp och upptag av växthusgaser inom sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk, LULUCF-sektorn, ingår inte i den handlande eller icke-handlande sektorn.

   Ökande minskningstakt inom den handlande sektorn

   Utsläppen från svenska anläggningar inom EU:s utsläppshandel har minskat med 17 procent mellan 2005 och 2019 i Sverige.

   Den senaste handelsperioden började 2013 och sträcker sig fram till 2020. Utsläppen har för de stationära anläggningarna i Sverige som ingår i systemet (det vill säga inte flygverksamhet) under perioden minskat med 6,8 procent, där den största minskningen ses senaste året, då utsläppen 2019 var 5,5 procent lägre än 2018.

   Utsläppsminskningar under senaste handelsperioden har framför allt skett inom el- och fjärrvärme, massa- och pappersindustrin, livsmedelsindustrin och raffinaderier. Inom järn- och stålindustrin och metallindustrin har dock utsläppen ökat.

   Utsläppen från industrisektorn beror till stor del på produktionsnivåer, vilket gör att utsläppen kan variera från år till år. Utsläppen från el- och fjärrvärme kan också variera, vilket främst beror på ökad användning av fossila bränslen vid kallt väder.

   Utsläpp av växthusgaser från industrin

   Utsläpp av växthusgaser från el- och fjärrvärmeproduktion

   Utsläppen inom den icke-handlande sektorn minskar marginellt

   Utsläppen i den icke-handlande sektorn uppgick under 2019 till 31,7 miljoner ton. Utsläppen var därmed cirka 31 procent lägre jämfört med 1990 års nivå och har mellan 2019 och 2018 endast minskat marginellt, med 0,4 procent.

   Enligt det klimatpolitiska ramverket bör utsläppen inom den icke-handlande sektorn följas upp med en indikativ utsläppsbana, där utsläppen utvecklas linjärt från och med 2015 till etappmålen för 2030 och 2040. Om utsläppen ligger över utsläppsbanan föranleder det en analys och kan innebära behov av förslag till ytterligare skärpning av klimatpolitiken. 2019 års utsläpp ligger 1–2 miljoner ton koldioxidekvivalenter över de induktiva utsläppsbanorna.

   Sveriges klimatlag och klimatpolitiska ramverk

   Så följer vi upp klimatmålen

   Inrikes transporter (exklusive koldioxidutsläpp från inrikes flyg som ingår i EU ETS) stod för hälften av utsläppen år 2019 och har därför stor betydelse för hur den övergripande trenden för icke-handlande sektorn utvecklas. Utsläppen från inrikes transporter minskade med 2 procent jämfört med 2018 och har minskat med 20 procent jämfört med 2010, vilket kan jämföras med målnivån för transportsektorn om 70 procents minskning år 2030.

   Sedan 2005 har utsläppen inom den icke-handlande sektorn minskat med 27 procent. Utsläppsminskningar ses inom samtliga sektorer, men sett i antal ton är det inrikes transporter, uppvärmning av bostäder och lokaler, avfallsbehandling samt industri- och energianläggningar utanför EU:s handelssystem som har bidragit till större delen av utsläppsminskningen under perioden. Förutom utmaningar att fortsatt minska utsläppen inom inrikes transporter kvarstår även utmaningar i jordbruket som stod för 22 procent av icke-handlande sektorns utsläpp år 2019 samt arbetsmaskiner som stod för 10 procent.

   Uppdaterad statistik publiceras 14 december 2021

   Naturvårdsverket ansvarar för att publicera Sveriges årliga officiella utsläppsstatistik som används för att följa upp klimatmålen som fastställts internationellt, inom EU och nationellt för Sverige. Den 14 december 2021 publicerar Naturvårdsverket ny statistik för utsläpp och upptag av växthusgaser för 2020.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Begränsad klimatpåverkan

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket