Utsläpp i den handlande och icke-handlande sektorn

Utsläppen minskar både inom den handlande och inom den icke-handlande sektorn. Utsläppsnivån inom den handlande sektorn varierar, medan den icke-handlande sektorn har en mer stabil minskningstrend.

   Sveriges territoriella utsläpp och upptag kan delas in utifrån vilken lagstiftning de faller under inom EU, i den handlande och icke-handlande sektorn. Måluppföljning och styrning skiljer sig åt mellan de olika sektorerna.

   Utsläpp från större industrier och energibolag omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter och brukar kallas för den handlande sektorn. Den icke-handlande sektorn omfattar växthusgasutsläpp från verksamheter som inte ingår i EU:s handelssystem för utsläppsrätter. Utsläpp och upptag av växthusgaser inom sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk, LULUCF-sektorn, ingår inte i den handlande eller icke-handlande sektorn.

   El- och fjärrvärmesektorn har bidragit mest till utsläppsminskningen inom den handlande sektorn

   Utsläppen från svenska anläggningar inom EU:s utsläppshandel har minskat med 27 procent mellan 2005 och 2020 i Sverige.

   Den senaste handelsperioden började 2013 och sträcker sig fram till 2020. Utsläppen har för de stationära anläggningarna i Sverige som ingår i systemet (det vill säga inte flygverksamhet) under perioden minskat med 18 procent, där den största minskningen ses senaste året, då utsläppen 2020 var 12 procent lägre än 2019. 

   Utsläppsminskningar under senaste handelsperioden har framför allt skett inom el- och fjärrvärme som har minskat med 38 procent, motsvarande knappt 2 miljoner ton. Detta beror i huvudsak på ökad förbränning av biobränslen och avfall och en minskad användning av fossila bränslen. 

   Utsläppen från industrisektorn beror till stor del på produktionsnivåer, vilket gör att utsläppen kan variera från år till år. Utsläppen från el- och fjärrvärme kan också variera, vilket främst beror på ökad användning av fossila bränslen vid kallt väder.

   Utsläpp av växthusgaser från industrin

   Utsläpp av växthusgaser från el- och fjärrvärmeproduktion

   Utsläppen från icke-handlande sektorn inom de indikativa utsläppsbanorna

   Utsläppen i den icke-handlande sektorn uppgick under 2020 till 29,6 miljoner ton. Utsläppen var därmed cirka 36 procent lägre jämfört med 1990 års nivå och har mellan 2020 och 2019 minskat med 6,4 procent.

   Enligt det klimatpolitiska ramverket bör utsläppen inom den icke-handlande sektorn följas upp med en indikativ utsläppsbana, där utsläppen utvecklas linjärt från och med 2015 till etappmålen för 2030 och 2040. Om utsläppen ligger över utsläppsbanan föranleder det en analys och kan innebära behov av förslag till ytterligare skärpning av klimatpolitiken.

   Genom 2020-års stora utsläppsminskningar befinner sig utsläppen inom den icke-handlande sektorn nu inom de indikativa målbanorna. Utsläppen ligger för 2020 ca 0,3 miljoner ton under den bana som nyttjar kompletterande åtgärder fullt ut på ca och gapet mot den utsläppsbana som inte nyttjar några kompletterande åtgärder alls är ca 0,9 miljoner ton.

   Sveriges klimatlag och klimatpolitiska ramverk

   Så följer vi upp klimatmålen

   Inrikes transporter (exklusive koldioxidutsläpp från inrikes flyg som ingår i EU ETS) stod för hälften av utsläppen år 2020 och har därför stor betydelse för hur den övergripande trenden för icke-handlande sektorn utvecklas. Utsläppen inom sektorn minskade med 8,2 procent jämfört med 2019 och har minskat med 27 procent jämfört med 2010, vilket kan jämföras med målnivån för transportsektorn om 70 procents minskning år 2030.

   Sedan 2005 har utsläppen inom den icke-handlande sektorn minskat med 32 procent. Utsläppsminskningar ses inom samtliga sektorer, men sett i antal ton är det inrikes transporter, uppvärmning av bostäder och lokaler, avfallsbehandling samt industri- och energianläggningar utanför EU:s handelssystem som har bidragit till större delen av utsläppsminskningen under perioden. Förutom utmaningar att fortsatt minska utsläppen inom inrikes transporter kvarstår även utmaningar i minska utsläppen från arbetsmaskiner som stod för 11 procent av icke-handlande sektorns utsläpp år 2020 samt jordbruket som stod för 22 procent.

   Ny statistik publiceras december 2022

   Naturvårdsverket ansvarar för att publicera Sveriges årliga officiella utsläppsstatistik som används för att följa upp klimatmålen som fastställts internationellt, inom EU och nationellt för Sverige. I december 2022 publicerar Naturvårdsverket ny statistik för utsläpp och upptag av växthusgaser för 2021.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Begränsad klimatpåverkan

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket