Sveriges del av EU:s klimatmål

Förutom nationella klimatmål, har Sverige även åtagit sig att leva upp till internationella klimatåtaganden som ett av EU:s medlemsländer.

EU har under UNFCCC antagit klimatmål till 2020 och 2030. EU:s samlade utsläpp ska minska med 20 procent till 2020 och med 40 procent till 2030 jämfört med 1990. Det europeiska rådet har dessutom ställt sig bakom målet att EU ska minska utsläppen av växthusgaser med mellan 80–95 procent till 2050, varav minst 80 procent inom regionen.

EU:s klimatmål till 2020 är en del av det så kallade klimat- och energipaket från 2009. År 2014 togs de första besluten om EU:s klimat- och energiramverk till 2030. Hur åtagandet är uppbyggt i klimat- och energipaketet samt klimat- och energiramverket redovisas i figurerna nedan.

Kommissionens webbplats om klimatmål

Sverige har inom EU enbart ett åtagande för de sektorer som inte ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter, den så kallade icke-handlande sektorn till 2020 men i åtagandet till 2030 ingår även markanvändningssektorn (LULUCF).

Sveriges nationella mål för den icke-handlande sektorn har en högre ambitionsnivå än Sveriges åtagande i EU.

EU:s klimat- och energipaket sätter målen fram till 2020

Utsläppen från anläggningar som ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) ska minska med 21 procent till 2020, jämfört med 2005 sett över hela EU. Gentemot UNFCCC ligger ansvaret för genomförandet av systemet hos europeiska kommissionen.

Utsläppen som sker i den icke-handlande sektorn ska minska med 10 procent till 2020 inom EU, jämfört med 2005. Ansvaret för denna minskning har fördelats mellan medlemsländerna. Minskningen regleras enligt det så kallade ansvarsfördelningsbeslutet (ESD) (Beslut nr 406/2009/EG Effort Sharing Decision).

Varje medlemsland har enligt beslutet ansvar för ett eget mål för den icke-handlande sektorn. Målen varierar mellan att tillåta ökade utsläpp om 20 procent till att kräva minskade utsläpp om 20 procent till 2020 jämfört med 2005. Sveriges klimatmål för 2020 inom EU:s ansvarsfördelning är en minskning om 17 procent. I ansvarsfördelningsbeslutet regleras även nivån på en linjär utsläppsbana per medlemsland för perioden 2013–2020, med tillhörande flexibiliteter. Utsläppsbanan får (i genomsnitt) inte överskridas under perioden.

De utsläpp och sektorer som omfattas av ansvarsfördelningsbeslutet är framförallt direkta utsläpp från  bostäder och lokaler, inrikes transporter (utom flyg), jordbruk, avfallshantering samt utsläpp från industrier och energitillförselanläggningar som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter.

illustration-eu-klimat.png

Figuren visar fördelningen av EU:s klimatmål om 20 procent lägre utsläpp av växthusgaser år 2020 jämfört med 1990.
MS: EU:s medlemsstater
EU ETS: EU:s system för handel med utsläppsrätter
ESD: fördelningen av beting i icke-handlande sektorn på EU-nivå fram till 2020.

Energi- och klimatramverket är EU:s bidrag till Parisavtalet

I december 2020 beslutades att EU ökar sin ambition under Parisavtalet genom EU:s klimatlag. EU har i klimatlagen slagit fast att EU ska vara klimatneutralt år 2050. För att nå målet om att vara klimatneutral 2050 har EU ökat ambitionen om utsläppsminskning till 2030 från en utsläppsminskning på 40 procent till en nettominskning med 55 procent mellan 1990 och 2030. Nettominskningen innebär att sänkan (LULUCF-sektorn) räknas in i åtagandet.

EU:s klimatlag, information på svenska (pdf, EUR-Lex)

Den 14 juli 2021 la EU-kommissionen fram sitt förslag på ett uppdaterat ramverk för att EU och medlemsländerna ska nå sitt åtagande om att minska nettoutsläppen med 55 procent till 2030 jämfört med 1990. Nu kommer förhandlingar om ramverket att påbörjas.

Dokument: Delivering the European Green Deal (europa.eu)

2030 Climate Target Plan (europa.eu)

2018 beslutades om EU:s styrningsförordning för energiunionen och klimatåtgärder. Förordningen reglerar rapportering och uppföljning under EU:s ramverk för energiunion och klimatåtgärder. I samband med EU:s klimatlag har vissa förändringar gjorts och ytterligare kommer att göras i och med förhandlingen som startar om EU:s klimatramverk.

Förordning om styrningen av energiunionen

Samlings-pm 2030 analys (pdf 2 MB)