Ämnesområde

Avfall

Sorterat avfall

Ett stort arbete pågår för att både minska mängden avfall – att förebygga det – och att få in så mycket av avfallet som möjligt i kretslopp.

Med avfall menas alla föremål eller ämnen som vi vill göra oss av med eller som vi är skyldiga att göra oss av med. Ekonomiskt värde, användning eller återanvändning spelar ingen roll för att definiera något som avfall eller inte. Hur avfall ska definieras är gemensamt för hela EU. Grundläggande bestämmelser om avfall finns i miljöbalkens kapitel 15 och Avfallsförordningen.

I ett kretslopp kan en och samma resurs användas flera gånger. På vägen mot ett samhälle som kännetecknas av kretslopp uppstår det allt mindre avfall. Det avfall som bildas är renare och kan i högre grad återvinnas. 

Det här kan vi göra som privatpersoner

Vi kan alla göra något för att både minska mängden avfall och lämna rätt avfall på rätt plats. Stora miljövinster kan nås om en produkt inte behöver tillverkas överhuvudtaget. För många produkter sker den största miljöpåverkan när den tillverkas. Innan vi köper en produkt bör vi alltså fundera en extra gång över om vi verkligen behöver den. Att förlänga livslängden genom återanvändning, reparation eller förbättrad produktkvalitet är också viktigt för att minska miljöpåverkan.

Sorteringsguider, råd och var du kan lämna avfall och återvinning hittar du hos din kommun.

Hitta din kommun (skr.se)

Kommunernas roll (skr.se)

Skräplabbet, kunskap och verktyg för barn och elever på Håll Sverige Rent

Har du elavfall?

Uttjänta elprylar ska lämnas in till till exempel återvinningscentralen eller till butiker som samlar in elavfall. När du köper elutrustning får du också lämna in en motsvarande förbrukad produkt till butiken. Släng inte elavfall i soporna!

Avfall - både slöseri och miljöskador

Det finns två problemsidor på avfallsmyntet. Den ena sidan handlar om ett enormt slöseri med resurser som många gånger är ändliga. Den andra sidan handlar om gifter, farliga ämnen och växthusgaser som sprider sig i livsmiljön i Sverige, Europa och globalt. 

Vidare läsning

Arbete för mindre och renare avfall

Produktionen av en vara oavsett om det är mat, textil, betong, trä eller stål står för majoriteten av världens negativa miljöpåverkan. De resurser som går till spillo när en produkt slängs är inte bara varans beståndsdelar utan även alla de resurser som krävts för att producera och transportera varan. 

Avfallshierarkin visar stegen vi behöver ta

På avfallsområdet finns det en mycket omfattande gemensam EU-lagstiftning. För att tydliggöra vart vi behöver ta oss i Europa finns och används avfallshierarkin.

Läs mer
Blå soptunna

Några utvalda avfallsområden

Mat, textil, elektronik, plast, är avfallsströmmar som är prioriterade i Sveriges nationella avfallsplan och i det förebyggande programmet. Områdena har valts ut för att de antingen genererar stora mängder avfall eller har en stor miljö- och hälsopåverkan räknat ifrån det att varan produceras tills att den blir avfall och behandlas. Även nedskräpning är ett prioriterat område.  

Statistik

Här hittar du statistik över mängden avfall och hur stora mängder som återvinns eller behandlas på annat sätt i Sverige. Den nationella statistiken uppdateras vartannat år.

 

13 %
av avfallet kommer från hushåll

Avfallsmängder i Sverige

År 2018 motsvarade hushållens avfall 440 kg per person i Sverige. Totalt uppkom 35,2 miljoner ton avfall i både hushåll och verksamheter, om gruvavfallet räknas bort. Stora mängder uppstår också i byggbranschen och verksamheter som jobbar med avfallshantering och skrot.

Läs mer

Avfall i Sverige 2018

En sammanställning över uppkomna och behandlade mängder industri- och hushållsavfall i Sverige 2018. Statistikbladen kompletterar rapporten.

Händer på området

Här hittar du de senaste nyheterna inom avfallsområdet, pågående och avslutade regeringsuppdrag samt andra kommande aktiviteter.

Aktuellt

Redovisade regeringsuppdrag

  Vägledning och stöd

  Naturvårdsverket vägleder och ger stöd brett på avfallsområdet. 

  Vägledning och stöd

  Inom avfallsområdet ger Naturvårdsverket vägledning inom Avfall, farligt avfall och producentansvar. Vi har även bindande föreskrifter och ger ut allmänna råd.

  Ofta besökta vägledningar

   Vem gör vad i avfallshanteringen?

   Naturvårdsverket arbetar för att förebygga avfall. Förutom att ta fram regler och vägledning inom avfallsområdet ska Naturvårdsverket bevaka att avfallshanteringen är miljömässigt godtagbar, effektiv för samhället och enkel för konsumenterna.

   Avfallshantering i Sverige

   Naturvårdsverkets ansvar och andra aktörers roll och ansvarsområden inom avfallshanteringen i Sverige.

   Läs mer
   Pojke lägger en soppåse i en soptunna. Foto: Lars Owesson/Johnér

   Publikationer

   Att göra mer med mindre

   Nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018-2023. I planen och programmet beskrivs Sveriges arbete med att förebygga avfall och nå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering i enlighet med avfallshierarkin.

   Läs mer
   Tom papperspåse

   Bidrag inom avfall