Vem gör vad i avfallshanteringen?

Alla som ger upphov till avfall är skyldiga att se till att det hanteras enligt gällande regler - här beskriver vi hur ansvaret är fördelat i Sverige.

Naturvårdsverket central miljömyndighet

Naturvårdsverket ska vara pådrivande och samlande i miljöarbetet inom avfallshanteringen. I det ingår att:

  • ta fram föreskrifter, allmänna råd och annan vägledning,
  • delta som part för att driva miljöfrågor vid tillståndsprövning,
  • stödja regeringen i EU-arbetet,
  • följa upp miljömålen och samordna åtgärdsstrategin ”Giftfria och resurssnåla kretslopp”,
  • ta fram avfallsstatistik,
  • driva och förvalta Avfallsregistret.

Sedan 2004 har vi breddat ansvar inom avfallsområdet att se till att avfallshanteringen är miljömässigt godtagbar samt effektiv för samhället och enkel för konsumenterna. Samtidigt inrättades ett nationellt avfallsråd som ska fungera som stöd för Naturvårdsverket.

Ansvarsfördelning

Nedan beskriver vi andra aktörers ansvar och roll i avfallshanteringen.

Kommunerna har ansvar för insamling, hantering och behandling av kommunalt avfall, utom det avfall som omfattas av producentansvar. Hanteringen av kommunalt avfall finansieras genom avgifter till berörda fastighetsägare.

De flesta verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) ska söka tillstånd hos Länsstyrelsen, men när det gäller ett mindre antal större verksamheter ska tillstånd sökas hos miljödomstolarna. Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn över tillståndspliktiga verksamheter om de inte överlåtit tillsynen till kommunen. Länsstyrelsen har också till uppgift att vägleda kommunerna i tillsynsfrågor.

Andra uppgifter för länsstyrelsen är:

  • Ge dispens för deponering av organiskt avfall
  • Bevaka kapacitet för behandling av avfall
  • Sammanställa kommunala avfallsplanerna
  • Regional miljömålsuppföljning.

Miljödomstolen beslutar om tillstånd för större verksamheter och prövar ärenden som överklagats från andra myndigheter. Det kan gälla tillstånd till miljöfarlig verksamhet, frågor om kommunal renhållning och frågor om skadestånds- och ersättningsfrågor. Beslut av miljödomstolen kan överklagas till Miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt och därefter till Högsta domstolen.

För en privatperson handlar det om att sortera avfallet och lämna det på rätt plats. Sorteringsguider, råd och var du kan lämna avfall och återvinning hittar du hos din kommun.

Hitta din kommun (skr.se)

Kommunernas roll (skr.se)

Skräplabbet, kunskap och verktyg för barn och elever på Håll Sverige Rent