Avfallshierarkin visar stegen vi behöver ta

För avfallsområdet finns det en omfattande gemensam EU-lagstiftning. För att tydliggöra vad vi behöver prioritera och sträva efter i Europa finns avfallshierarkin.

Avfallshierarkin innebär förenklat att avfall i första hand ska förebyggas. Om det ändå uppstår avfall ska det behandlas på det sätt som bäst skyddar människors hälsa och naturen.

avfallhiearkin-2021-11-04.svg

Bildtext: Illustration över EU:s avfallshierarki

Avfallshierarkin visar prioritetsordningen för lagstiftningen och insatser inom avfallsområdet. Avfallshierarkin är gemensam för hela EU. Enligt avfallshierarkin ska avfall alltid först och främst förebyggas. För avfall som ändå uppstår ska den som behandlar avfall eller är ansvarig för att avfall blir behandlat följa avfallshierarkin. I första hand ska avfallet förberedas för återanvändning. I andra hand materialåtervinnas, i tredje hand återvinnas på annat sätt och i sista hand bortskaffas. Ordningen gäller under förutsättning att det är miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt. Vilken typ av återvinning som ska väljas bedöms i det enskilda fallet.

Det här betyder de olika stegen i avfallshierarkin

Stora mängder avfall går att förebygga. När avfall materialåtervinns eller när energin tas tillvara vid förbränning försvinner stora delar av värdet. Genom avfallsförebyggande åtgärder minskas mängden avfall men framförallt mängden resurser som går åt vid produktion och transport av produkter.

Att förebygga avfall är att genomföra åtgärder som minskar mängden avfall, minskar mängden skadliga ämnen i material och produkter eller minskar avfallets negativa effekter på människors hälsa och miljön. Produkterna bör utformas så att de är hållbara, reparerbara och möjliga att återanvända.

Förberedelse för återanvändning innebär att en produkt eller komponent som blivit avfall, rengörs, repareras eller kontrolleras så att den kan användas igen utan någon annan förbehandling.

Materialåtervinning innebär att avfallsmaterial upparbetas till produkter, material eller ämnen, antingen för det ursprungliga ändamålet eller för andra ändamål. Exempelvis kan återvunnet metallavfall används för produktion av nya metallprodukter.

Biologisk behandling som rötning och kompostering räknas som materialåtervinning. Rötning innebär behandling av biologiskt nedbrytbart avfall för produktion av biogas och där rötresten kan användas som jordförbättringsmedel. Kompostering innebär en annan behandling av biologiskt nedbrytbart avfall där resultatet kan användas som jordförbättringsmedel.

Avfall kan även behandlas så att det blir till energi, till konstruktionsmaterial eller användas för återfyllning och markspridning. Markspridning innebär spridning av avfall i skogs- eller jordbruket som har positiva effekter.

Att lägga avfall på deponi är ett exempel på bortskaffning av avfallet. Andra exempel är att behandla avfall i markbädd, infiltration eller utsläpp till vattnen. Även förbränning utan energiåtervinning räknas som bortskaffning. Med det menas avfallsförbränning där syftet är att bli kvitt avfallet eller där förbränningsanläggningens energieffektivitet är mindre än 65 procent. Ett skäl till att avfall bortskaffas kan vara att det innehåller farliga ämnen som inte ska cirkulera i samhället.