Vägledning

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten

Stora mängder avfall återvinns för anläggningsändamål i samhället. Naturvårdsverket vägleder genom en handbok för att underlätta återvinningen på ett miljö- och hälsomässigt säkert sätt.

Naturvårdsverket ansvarar för att ta fram vägledning för att underlätta återvinningen av avfall i anläggningsarbeten kan ske på ett miljö- och hälsomässigt säkert sätt. Här samlar vi den lagstiftning som berörs vid återvinning av avfall i anläggningsarbeten och beskriver vilken kunskap om riskerna med avfallen som är väsentlig att ha för att återvinningen av avfall i anläggningsändamål ska vara miljö- och hälsomässigt säker.

Sidan vänder sig till

I första hand till dig som arbetar med tillsyn på en tillsynsmyndighet. Vägledningen kan också användas som stöd för verksamhetsutövare som återvinner avfall i anläggningsändamål. Stöd i form av förutsägbarhet om vad en anmälan eller tillståndsansökan bör innehålla.

Bra att veta

För närvarande pågår en översyn av handboken som kommer delas upp i fyra olika vägledningar. Den första nya vägledningen publicerades i juli 2021.

Handbok med vägledning

Naturvårdsverkets handbok om återvinning av avfall i anläggningsarbeten innehåller idag vägledning kring vilken återvinning som utgör mindre än ringa risk för förorening och som därmed varken är anmälnings- eller tillståndspliktig, det vill säga U-verksamhet. Handboken innehåller även vägledning kring

  • vilket avfall som bör kunna användas för sluttäckning av deponier
  • vilken information som bör krävas om avfall som ska återvinnas för anläggningsändamål.
Komplettering till handboken

Naturvårdsverket har tagit fram kompletterande vägledning till handbok 2010:1. Nedan hittar du vägledning om hantering av massor i hantering av massor i infrastrukturprojekt samt stabilisering och solidifiering av muddermassor.

Handbok: Återvinning av avfall i anläggningsarbeten

Efter utvärdering av handboken har en etappvis översyn påbörjats. Syftet är bland annat att uppdatera handboken i de delar som inte längre är aktuella samt att ta fram mer vägledning inom området. Handboken publicerades 2010.

Om översynen av handboken

Naturvårdsverket arbetar vidare med att uppdatera handboken. Vi har påbörjat ett arbete för att utveckla mer vägledning på detta område, vilket bättre ska svara mot de behov som finns hos användarna av handboken, i första hand tillsynsmyndigheterna.

Handboken delas upp i fyra olika vägledningar

Vi har beslutat att dela upp handboken i fyra olika vägledningar enligt nedan. Den vägledning som i nuvarande handbok berör sluttäckning av deponier kommer flyttas och senare ingå som en del i den vägledning Naturvårdsverket har rörande deponering av avfall:

Vägledning om deponering av avfall

När samtliga nya vägledningar är klara kommer de ersätta nu gällande handbok om återvinning av avfall i anläggningsarbeten, 2010:1. Nedan finns kort information om vad de olika delarna innehåller och när i tid de kan tänkas bli tillgängliga. Vi kommer löpande uppdatera denna sida med ny information när det finns sådan att ge.

Uppdaterad vägledning

Allteftersom nya delar inom vägledningen tillkommer uppdateras denna information med fler länkar. Denna information uppdaterades senast i juli 2021.