Vägledning

Masshantering och användning av massor i anläggningsarbete

Grävmaskin gräver jord.

Undersökning av avfallets kvalitet och egenskaper

Denna vägledning syftar till att beskriva hur undersökning av avfall inför återvinning i ett anläggningsändamål bör gå till. Vägledningen omfattar alla verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöbalken.

Denna vägledning beskriver vilken kunskap om avfallets innehåll och egenskaper som är väsentliga att ha för att kunna bedöma om återvinningen av avfall i anläggningsändamål är miljö- och hälsomässigt säker.

Sidan vänder sig till

I första hand till tillsyns- och prövningsmyndigheter som ska bedöma om en verksamhetsutövare skaffat sig tillräcklig kunskap om avfallet. I andra hand är denna vägledning också användbar för verksamhetsutövare som ska undersöka och kvalitetssäkra sitt avfall innan återvinning.

Bra att veta

Vägledningen är daterad 2021-12-20.

Vägledning om undersökning av avfall

Naturvårdsverket vill i denna vägledning särskilt betona vikten av framförhållning. För att kunna öka den miljö- och hälsomässigt säkra återvinningen av avfall i anläggningsändamål är det vår uppfattning att undersökning av avfall i alla projekt (stora som små), av alla typer av avfallsslag, bör följa samma arbetsgång. Ambitionsnivån i de olika arbetsmomenten kan dock anpassas efter förutsättningarna och de specifika frågeställningarna i det enskilda fallet.

Undersökning avfallets innehåll och egenskaper (pdf 1 mb)

Vägledningen är daterad 2021-12-20.

Naturvårdsverket remitterade vägledningen under våren 2020. Nedan finns en sammanställning av inkomna synpunkter att ta del av:

Synpunkter remiss undersökning av avfall (pdf 482 kb)

Synpunkter remiss undersökning, bilaga (xlsx 53 kb)

Länkbibliotek

Miljötekniska undersökningar är ett komplext och omfattande kunskapsområde. För att hålla vägledningen så kort och överskådlig som möjligt finns därför ett länkbibliotek framtaget separat med hänvisningar via webblänkar till källor vi anser vara relevanta och som innehåller mer utförliga och detaljerade beskrivningar i de fall där fördjupning inom någon del är nödvändig.

Fortsatt arbete

Naturvårdsverket kommer när denna vägledning publicerats inleda ett långsiktigt arbete för att komplettera detta vägledningsdokument med exempel (”fiktiva typfall”) som ska beskriva hur undersökning av vissa specifika avfallsslag kan gå till under vissa givna förhållanden. För att Naturvårdsverket ska kunna genomföra detta är det viktigt att andra aktörer och myndigheter kan bidra med underlag och goda exempel om detta.

Har du frågor om arbetet med denna vägledning går det bra att kontakta:

kristina.widenberg@naturvardsverket.se

mats.froberg@naturvardsverket.se

Har du vägledningsfrågor om återvinning av avfall i anläggningsarbeten är du välkommen att skicka in dessa till:

kundtjanst@naturvardsverket.se