Att bilda naturreservat

Bildande av naturreservat är ett av de viktigaste medlen för att uppnå de av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen. Det är även ett viktigt bidrag i det internationella naturvårdsarbetet genom att Sverige bevarar naturmiljöer för att bidra till att konventioner och andra åtaganden om skydd av natur uppnås.

Naturreservat bildas av länsstyrelserna och kommunerna.

Det statliga åtagandet för naturreservat tar sin utgångspunkt i förekomsten av särskilt värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter, vilket innebär att det ofta är de naturmiljöer med störst skyddsbehov som blir naturreservat. Även natur med särskilt stora värden för friluftslivet kan prioriteras för bildande av naturreservat. Naturvårdsverket ansvarar för de statliga anslagen för bildande av naturreservat (markinköp, intrångsersättning och bidrag) respektive för förvaltning av befintliga reservat.

Många skyddsvärda områden är kända sedan länge genom de inventeringar som länsstyrelser, Skogsstyrelsen, kommuner och ideella organisationer genomför. Områdena avgränsas på kartor som utgör underlag för planering och samråd.

Så bildas naturreservat

Ömsesidigt kunskapsutbyte mellan markägare och myndigheter är en viktig del i dialogen om hur naturvärdena bevaras och utvecklas på bästa sätt. Initiativet att skydda ett område kommer oftast från länsstyrelsen men kan även komma från kommuner, ideella föreningar, allmänheten eller markägare.

Länsstyrelsen tar fram ett förslag till beslut om naturreservat som innehåller syfte, skäl, föreskrifter och skötselplan och samråder med markägaren. Staten anlitar en oberoende värderare som beräknar marknadsvärdeminskningen som reservatsbildningen innebär.

Efter förhandlingar skriver staten och markägaren vanligen ett avtal. Under arbetets gång sänder länsstyrelsen ut reservatsförslaget på remiss till andra myndigheter och organisationer. Därefter fattar länsstyrelsen beslut om att bilda naturreservatet. Länsstyrelsen markerar ut reservatsgränserna.

Vägledningar för arbetet med att bilda naturreservat

Kommuner kan bilda naturreservat

Även kommunerna har möjlighet att bilda naturreservat och kan för ändamålet söka statligt bidrag från Naturvårdsverket för inköp eller intrångsersättning samt LONA-medel för att förbereda bildandet. Intresset för att bilda naturreservat varierar mycket mellan olika kommuner och beror bland annat på politiskt intresse och vilka möjligheter kommunen har att upprätthålla nödvändig naturvårdskompetens.

Vägledning för kommuner som vill inrätta kommunala naturreservat

Välkommen att använda

Kartverktyget Skyddad natur

Kartan är ett stöd för alla som arbetar med naturvårdsfrågor eller planering av mark och vatten i Sverige. Även du som är friluftsintresserad kan ha glädje av kartan.

Kartverktyget Skyddad natur
Kompass på karta