Vägledning

Process att bilda naturreservat

Processen består av flera vägledningar som alla finns på denna sida. De presenteras här nedan i en ungefärlig tidsordning, men ofta sker flera moment parallellt.

Sidan vänder sig till

Alla med intresse av processen kring bildande av naturreservat, i synnerhet länsstyrelser och kommuner.

Bra att veta

Processen består av flera vägledningar som alla finns på denna sida. De presenteras här nedan i en ungefärlig tidsordning, men ofta sker flera moment parallellt.

§

Lagstiftning

Lagstiftning/referenser

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform

Naturvårdslagen (1964:822, upphävd 1998:811)

Rennäringslagen (1971:437)

Terrängkörningslagen (1975:1313)

Lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Skogsvårdslagen (1979:429)

Förvaltningslagen (1986:223)

Jaktlagen (1987:259)

Kommunallagen (1991:900)

Fiskelagen (1993:787)          

Personuppgiftslagen (1998:204)

Miljöbalken (1998:808)

Lagen (1998:811) om införande av miljöbalken

Lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter

Plan- och bygglagen (2010:900)

Terrängkörningsförordningen (1978:594)

Jaktförordningen (1987:905)

Avgiftsförordningen (1992:191)

Skogsvårdsförordningen (1993:1096)

Förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Förordningen (1998:904) om anmälan för samråd

Förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket

Förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Artskyddsförordningen (2007:845)

Förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Förordningen (2009:1476) med instruktion för Naturvårdsverket

Förordningen (2011:118) om myndigheters inhämtande av yttrande från Regelrådet

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2020:2) om hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket (lagen.nu)

Rådets direktiv, före detta 79/409/EEG, numera 2009/147/EG (kodifierad version) om bevarande av vilda fåglar

Rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter

Proposition 1985/86:3 med förslag till lag om hushållning med naturresurser m.m.

Proposition 1997/98:45 Miljöbalk

Relaterade vägledningar

Planera för blivande naturreservat

Förberedelser inför beslut (inkl markåtkomstbidrag)

Frågor om ersättning

Beslut om att bilda naturreservat

Efter beslut

Hantering av gällande beslut