Arbetet med nationalparker

Nationalparkerna ska trygga naturens mångfald och ge besökare möjlighet att uppleva och njuta av naturen. Naturvårdsverket ansvarar tillsammans med länsstyrelsen för beslutsunderlag och planering av nationalparkerna. Regering och riksdag fattar beslut om att bilda nationalparker.

Nationalparkerna ska trygga naturens mångfald och ge besökare möjlighet att uppleva och njuta av naturen. I en nationalpark är naturen skyddad och får inte exploateras.

Det innebär att vi sparar ett naturarv åt oss och kommande generationer. Nationalparkerna bevarar helt enkelt ett urval av unika landskap som tillsammans bildar en helhet över Sverige. Parkernas natur är storslagen eller särpräglad och har höga värden. 

Den övervägande delen av den totala nationalparksytan ligger inom fjällområdet i Norrbottens län (Abisko, Stora Sjöfallet, Sarek, Pieljekaise, Vadvetjåkka, Padjelanta) eller fjällnära i samma län (Muddus). 

Vad kan nationalparken tillföra?

En nationalpark lockar många människor till naturupplevelser och får ofta stor uppmärksamhet nationellt och internationellt. En nationalpark innebär uppmärksamhet för trakten, kommunen, länet och Sverige. Och den är, på många sätt, en tillgång för bygden. 

Nationalparken har ett långsiktigt starkt skydd och innebär vanligtvis fler besökare, ökad naturturism och att naturen görs mer tillgänglig för besökare. Satsningar på entréer, information och leder i en nationalpark ger en bra naturupplevelse. Samtidigt är satsningarna ett sätt att styra besökare till områden som har möjlighet att ta emot besökare och inte är så känsliga för skada eller störning. 

Naturvårdsverkets roll

Naturvårdsverket har en långsiktig plan med förslag till nya och utvidgade nationalparker. Utgångspunkterna för vilka områden som finns med i planen är miljöbalken, internationella kriterier för nationalparker och en princip för att skapa ett nät av nationalparker över landet.

Att naturen har särskilda värden är en förutsättning för att en ny nationalpark ska vara aktuell. Naturvårdsverket arbetar tillsammans med nationalparkernas förvaltare och andra aktörer för att göra nationalparkerna mer kända hos allmänheten.

Kriterier för nationalparker

Ett större sammanhängande område av viss landskapstyp kan med stöd av miljöbalken bli nationalpark. Området ska befinna sig i “naturligt tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick”. Staten måste äga marken för att området ska kunna bli nationalpark.  

Nationalparker ska ha höga naturvärden och:  

  • var för sig och tillsammans väl representera utbredda eller unika svenska landskapstyper i ett system över landet
  • omfatta hela landskapsavsnitt på normalt minst 1 000 hektar 
  • till sin kärna och huvuddel vara natur med ursprunglig karaktär
  • vara storslagna eller särpräglade i sitt slag och vara intressanta som sevärdheter
  • kunna skyddas effektivt och samtidigt användas för forskning, friluftsliv och turism utan att naturvärdena skadas.

guldstjarna-stenshuvud-nationalpark-2015-08-25.jpg

Guldstjärnan är symbolen för nationalparker i Sverige. Idag finns en sådan utplacerad i sex av våra nationalparker; Abisko, Björnlandet, Hamra, Store Mosse, Tyresta och i Stenshuvuds nationalpark (bilden ovan).

Långsiktig förvaltning

Nationalparkerna förvaltas av respektive länsstyrelse med undantag för nationalparkerna inom världsarvet Laponia som förvaltas av Laponia-förvaltningen (Laponiatjuottjudus) och Tyresta nationalpark som förvaltas av Stiftelsen Tyrestaskogen.  

Sverige var först i Europa med att bilda nationalparker. De första nio nationalparkerna bildades redan 1909. Sverige har idag 30 nationalparker. Den senast tillkomna nationalparken är Åsnens nationalpark i Kronobergs län, som inrättades under 2018.