Arbetet med naturreservat

Granskad: ‎den ‎16‎ ‎december‎ ‎2023

Att bilda naturreservat är ett av de viktigaste verktygen för att uppnå Sveriges miljökvalitetsmål. Det är även ett viktigt bidrag i det internationella naturvårdsarbetet genom att Sverige på så sätt bevarar naturmiljöer för att bidra till att konventioner och andra åtaganden om skydd av natur uppnås.

I Sverige och i många andra länder är naturreservat ett av de vanligaste sätten att långsiktigt skydda värdefull natur. Det finns över 5000 naturreservat i Sverige och naturreservaten utgör cirka 85 procent av den yta i Sverige som är skyddad med stöd av miljöbalken.

De består ofta av sammanhängande värdefull natur där naturskog, vattendrag, marina miljöer, öppna kulturlandskap och myrar kan ingå och bevarar ett urval av unika landskap som tillsammans bildar en helhet över Sverige. 

Nära 85 procent av naturreservatens landyta ligger i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Där ligger merparten av reservaten i fjällområdet eller i det fjällnära området.

Länsstyrelserna och kommunerna bildar naturreservaten med stöd av miljöbalken. Lite drygt 90 procent av alla naturreservat är bildade av länsstyrelser. Marken i ett naturreservat kan tillhöra alla markägarkategorier och kan vara både privat och offentligt ägda. Naturreservat kan förvaltas av länsstyrelser, kommuner, stiftelser eller andra organisationer. Skötseln utförs för att syftet med skyddet ska nås. Vilken skötsel som behöv anges i skötselplaner.  

Det statliga åtagandet för naturreservat tar sin utgångspunkt i förekomsten av särskilt värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter, vilket innebär att det ofta är de naturmiljöer med störst skyddsbehov som blir naturreservat. Även natur med särskilt stora värden för friluftslivet kan prioriteras för att bilda naturreservat. Naturvårdsverket ansvarar för de statliga anslagen för att bilda naturreservat.  

vita-stjarnan.jpg

Den vita stjärnan är symbolen för naturreservat. 

Därför bildas naturreservat

Miljöbalken anger fem skäl till att bilda naturreservat:  

  • bevara biologisk mångfald 
  • vårda och bevara värdefulla naturmiljöer 
  • tillgodose behov av områden för friluftslivet 
  • skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer 
  • skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter

De vanligaste skälen till att bilda ett naturreservat är att bevara den biologiska mångfalden och att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer. Varje naturreservat är unikt och har därför egna regler, så kallade föreskrifter, för att bevara naturvärden. Syftet med naturreservatet avgör vilka begränsningar som gäller och vilken skötsel som behövs. 

Hitta ut till naturreservat

Har du frågor om ett specifikt naturreservat? Kontakta den länsstyrelse eller kommun som förvaltar det naturreservat som du vill veta mer om.