Jakt på lodjur

Lodjuret är fridlyst och får liksom de andra stora rovdjuren endast jagas under strikt kontrollerade former.

För att reglera antalet lodjur och förebygga skador på tamdjur och renar får skyddsjakt och viss licensjakt genomföras, om förutsättningarna för jakten är uppfyllda.  

Så gott som all lodjursjakt beslutas av länsstyrelsen. Du som tänker jaga lodjur behöver känna till en del villkor utöver de generella bestämmelserna om jakt och vapen som finns i jakt- och vapenlagstiftningen. Du behöver läsa länsstyrelsens beslut om jakt för just det län eller område där du ska jaga. Du måste även känna till hur många djur som finns kvar på tilldelningen i området. 

Nationell förvaltningsplan för lodjur, reviderad version 

Skyddsjakt på lodjur 

Naturvårdsverket har delegerat rätten att besluta om skyddsjakt på lodjur till länsstyrelserna i hela landet utom i Gotlands län. Myndigheterna kan besluta om skyddsjakt vid behov, året om. Jakttiden för det specifika tillfället fastställs i beslutet om skyddsjakt. 

 • Länsstyrelsen beslutar om skyddsjakt. Ansökan om skyddsjakt ska skickas in till länsstyrelsen i det län där jakten ska ske. 
 • Skyddsjakt kan medges för att förebygga och förhindra allvarliga skador på renar, tamboskap och annan egendom. 
 • Behov av skyddsjakt bedöms från fall till fall. 
 • Beslut om skyddsjakt på lodjur finns hos den länsstyrelse som har fattat beslutet. 

Skyddsjakt 

Licensjakt på lodjur 

Naturvårdsverket kan delegera rätten att besluta om licensjakt på lodjur till länsstyrelserna i de förvaltningsområden som överstiger sin fastställda miniminivå. I norra rovdjursförvaltningsområdet får länsstyrelsernas beslut om licensjakt på lodjur gälla från och med den 1 mars till och med den 15 april. I övriga delar av landet får länsstyrelsernas beslut om licensjakt på lodjur gälla från och med den 1 mars till och med den 31 mars. 

 • Länsstyrelsernas beslut om licensjakt utgår från den inriktning som den regionala förvaltningen har beslutat ska gälla. 
 • Licensjakt får aldrig ske så att antalet föryngringar i ett län eller ett förvaltningsområde understiger den miniminivån som Naturvårdsverket fastställt för länet och förvaltningsområdet. En föryngring är en lodjurshona som har eller har haft ungar. 

Tillåtna vapen och fångstmetoder 

 • För jakt på lodjur kan kulvapen, klass 1 eller 2, samt hagelvapen användas. 
 • Halvautomatiska vapen får användas endast om de kan laddas med maximalt två patroner i magasin och ett i patronläge. För andra vapen finns ingen sådan begränsning. 
 • Hund som är särskilt tränad i att spåra skadat vilt ska kunna finnas tillgänglig inom två timmar. 
 • Det är tillåtet att använda hund vid lodjursjakt, det får dock inte släppas fler än två hundar efter samma lodjur. Hundarna får heller inte bytas ut under jakt på samma lodjur, under en och samma dag. 
 • Länsstyrelsen får besluta om jakt på lodjur med typgodkända fångstredskap. 

Beslut om fångstredskap

Länsstyrelsen besiktigar fällda lodjur 

Besiktningsmän från länsstyrelsen besiktar fällda lodjur. Hela lodjurskroppen tas omhand och skickas till Statens veterinärmedicinska anstalt. Förvaltning och forskning samarbetar och många provdata som samlas in används inom lodjursforskningen. Vid licensjakt får jägaren behålla skinnet.

Här redovisas antalet lodjur fällda under licensjakten 2022.

Län Antal i tilldelning Antal fällda
Jämtland 24 23
Västerbotten 5 5
Västernorrland 8 3
Totalt 37 31
Norra förvaltningsområdet 
Län Antal i tilldelning Antal fällda
Dalarna 8 8
Gävleborg 20 20
Uppsala 8 8
Västmanland 5 3
Västra Götaland 5 2
Örebro 10 9
Totalt 56 50
Mellersta förvaltningsområdet
Län Antal i tilldelning Antal fällda
Jönköping 10 9
Kalmar 12 12
Östergötland 10 8
Totalt 32 29
Södra förvaltningsområdet
Totalt i hela landet

Totalt antal tilldelade: 125
Totalt antal fällda: 110

Källa: Länsstyrelsernas beslut och databasen Rovbase

Läs mer om licensjakten på respektive länsstyrelses webbplats.