Ämnesområde

Avfall

Sorterat avfall

Ett stort arbete pågår för att både minska mängden avfall – att förebygga det – och att få in så mycket av avfallet som möjligt i kretslopp.

Med avfall menas alla föremål eller ämnen som vi vill göra oss av med eller som vi är skyldiga att göra oss av med. Ekonomiskt värde, användning eller återanvändning spelar ingen roll för att definiera något som avfall eller inte. Hur avfall ska definieras är gemensamt för hela EU. Grundläggande bestämmelser om avfall finns i miljöbalkens kapitel 15 och Avfallsförordningen.

I ett kretslopp kan en och samma resurs användas flera gånger. På vägen mot ett samhälle som kännetecknas av kretslopp uppstår det allt mindre avfall. Det avfall som bildas är renare och kan i högre grad återvinnas. 

Avfall och miljöpåverkan

Så kan privatpersoner bidra

Vi kan alla göra något för att både minska mängden avfall och lämna rätt avfall på rätt plats. Stora miljövinster kan nås om en produkt inte behöver tillverkas överhuvudtaget. För många produkter sker den största miljöpåverkan när den tillverkas. Innan vi köper en produkt bör vi alltså fundera en extra gång över om vi verkligen behöver den. Att förlänga livslängden genom återanvändning, reparation eller förbättrad produktkvalitet är också viktigt för att minska miljöpåverkan.

Sorteringsguider, råd och var du kan lämna avfall och återvinning hittar du hos din kommun.

Hitta din kommun (skr.se)

Kommunernas roll (skr.se)

Skräplabbet, kunskap och verktyg för barn och elever på Håll Sverige Rent

Har du elavfall?

Uttjänta elprylar ska lämnas in till till exempel återvinningscentralen eller till butiker som samlar in elavfall. När du köper elutrustning får du också lämna in en motsvarande förbrukad produkt till butiken. Släng inte elavfall i soporna!

Arbete för mindre och renare avfall

Produktionen av en vara oavsett om det är mat, textil, betong, trä eller stål står för majoriteten av världens negativa miljöpåverkan. De resurser som går till spillo när en produkt slängs är inte bara varans beståndsdelar utan även alla de resurser som krävts för att producera och transportera varan. 

Avfallshierarkin visar stegen vi behöver ta

På avfallsområdet finns det en mycket omfattande gemensam EU-lagstiftning. För att tydliggöra vart vi behöver ta oss i Europa finns och används avfallshierarkin.

Läs mer
Blå soptunna

  Några utvalda avfallsområden

  Mat, textil, elektronik, plast, är avfallsströmmar som är prioriterade i Sveriges nationella avfallsplan och i det förebyggande programmet. Områdena har valts ut för att de antingen genererar stora mängder avfall eller har en stor miljö- och hälsopåverkan räknat ifrån det att varan produceras tills att den blir avfall och behandlas. Även nedskräpning är ett prioriterat område.  

  Nyhetsbrevet Hållbart innehåller aktuella reportage, information och statistik om cirkulära flöden och avfallsförebyggande åtgärder.

  Det riktar sig till dig som är intresserad av eller arbetar med hållbar konsumtion och produktion, avfallsförebyggande åtgärder eller avfalls- och kemikaliefrågor. Nyhetsbrevet kommer ut fyra gånger per år.

  Prenumerera eller avregistrera

  Senaste nyhetsbreven

  Statistik

  Här hittar du statistik över mängden avfall och hur stora mängder som återvinns eller behandlas på annat sätt i Sverige. Den nationella statistiken uppdateras vartannat år.

   

  13 %
  av avfallet kommer från hushåll

  Avfallsmängder i Sverige

  År 2020 motsvarade hushållens avfall 449 kg per person i Sverige. Totalt uppkom 35,7 miljoner ton avfall i både hushåll och verksamheter, om gruvavfallet räknas bort. Stora mängder uppstår också i byggbranschen och verksamheter som jobbar med avfallshantering och skrot.

  Läs mer

  Avfall i Sverige 2020

  En sammanställning över uppkomna och behandlade mängder industri- och hushållsavfall i Sverige 2020. Statistikbladen kompletterar rapporten.

  Avfall uppkommer i alla branscher och hushåll. Vartannat år sammanställer Naturvårdsverket statistik över uppkommet och behandlat avfall i Sverige. Här finns information om avfall från några utvalda branscher.

  Statistikblad: Byggbranschen (pdf 519 kB)

  Statistikblad: Hushållssektorn (pdf 351 kB)

  Statistikblad: Energibranschen (pdf 290 kB)

  Statistikblad: Tjänstebranscherna (pdf 250 kB)

  Vägledning och stöd

   Stöd inom avfall

   På avfallsområdet ger Naturvårdsverket stöd inom avfall, farligt avfall och producentansvar. Vi har även bindande föreskrifter och ger ut allmänna råd.

   Naturvårdsverkets roll i avfallshanteirngen

   Alla som ger upphov till avfall är skyldiga att se till att det hanteras enligt gällande regler. Här beskriver vi Naturvårdsverkets roll och hur ansvaret är fördelat i Sverige.

   Publikation

   Att göra mer med mindre

   Nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018-2023. I planen och programmet beskrivs Sveriges arbete med att förebygga avfall och nå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering i enlighet med avfallshierarkin.

   Läs mer
   Tom papperspåse

   Bidrag inom avfall