Ämnesområde

Avfall

Sorterat avfall

Ett stort arbete pågår för att både minska mängden avfall – att förebygga det – och att få in så mycket av avfallet som möjligt i kretslopp.

Med avfall menas alla föremål eller ämnen som vi vill göra oss av med eller som vi är skyldiga att göra oss av med. Ekonomiskt värde, användning eller återanvändning spelar ingen roll för att definiera något som avfall eller inte. Hur avfall ska definieras är gemensamt för hela EU. Grundläggande bestämmelser om avfall finns i miljöbalkens kapitel 15 och Avfallsförordningen.

I ett kretslopp kan en och samma resurs användas flera gånger. På vägen mot ett samhälle som kännetecknas av kretslopp uppstår det allt mindre avfall. Det avfall som bildas är renare och kan i högre grad återvinnas. 

Det här kan vi göra som privatpersoner

Vi kan alla göra något för att både minska mängden avfall och lämna rätt avfall på rätt plats. Stora miljövinster kan nås om en produkt inte behöver tillverkas överhuvudtaget. För många produkter sker den största miljöpåverkan när den tillverkas. Innan vi köper en produkt bör vi alltså fundera en extra gång över om vi verkligen behöver den. Att förlänga livslängden genom återanvändning, reparation eller förbättrad produktkvalitet är också viktigt för att minska miljöpåverkan.

Sorteringsguider, råd och var du kan lämna avfall och återvinning hittar du hos din kommun.

Hitta din kommun (skr.se)

Kommunernas roll (skr.se)

Skräplabbet, kunskap och verktyg för barn och elever på Håll Sverige Rent

Har du elavfall?

Uttjänta elprylar ska lämnas in till till exempel återvinningscentralen eller till butiker som samlar in elavfall. När du köper elutrustning får du också lämna in en motsvarande förbrukad produkt till butiken. Släng inte elavfall i soporna!

Avfall - både slöseri och miljöskador

Det finns två problemsidor på avfallsmyntet. Den ena sidan handlar om ett enormt slöseri med resurser som många gånger är ändliga. Den andra sidan handlar om gifter, farliga ämnen och växthusgaser som sprider sig i livsmiljön i Sverige, Europa och globalt. 

Vidare läsning

Arbete för mindre och renare avfall

Produktionen av en vara oavsett om det är mat, textil, betong, trä eller stål står för majoriteten av världens negativa miljöpåverkan. De resurser som går till spillo när en produkt slängs är inte bara varans beståndsdelar utan även alla de resurser som krävts för att producera och transportera varan. 

Avfallshierarkin visar stegen vi behöver ta

På avfallsområdet finns det en mycket omfattande gemensam EU-lagstiftning. För att tydliggöra vart vi behöver ta oss i Europa finns och används avfallshierarkin.

Läs mer
Blå soptunna

Några utvalda avfallsområden

Mat, textil, elektronik, plast, är avfallsströmmar som är prioriterade i Sveriges nationella avfallsplan och i det förebyggande programmet. Områdena har valts ut för att de antingen genererar stora mängder avfall eller har en stor miljö- och hälsopåverkan räknat ifrån det att varan produceras tills att den blir avfall och behandlas. Även nedskräpning är ett prioriterat område.  

Statistik

Här hittar du statistik över mängden avfall och hur stora mängder som återvinns eller behandlas på annat sätt i Sverige. Den nationella statistiken uppdateras vartannat år.

 

13 %
av avfallet kommer från hushåll

Avfallsmängder i Sverige

År 2020 motsvarade hushållens avfall 449 kg per person i Sverige. Totalt uppkom 35,7 miljoner ton avfall i både hushåll och verksamheter, om gruvavfallet räknas bort. Stora mängder uppstår också i byggbranschen och verksamheter som jobbar med avfallshantering och skrot.

Läs mer

Avfall i Sverige 2020

En sammanställning över uppkomna och behandlade mängder industri- och hushållsavfall i Sverige 2020. Statistikbladen kompletterar rapporten.

Avfall uppkommer i alla branscher och hushåll. Vartannat år sammanställer Naturvårdsverket statistik över uppkommet och behandlat avfall i Sverige. Här finns information om avfall från några utvalda branscher.

Statistikblad: Byggbranschen (pdf 519 kB)

Statistikblad: Hushållssektorn (pdf 351 kB)

Statistikblad: Energibranschen (pdf 290 kB)

Statistikblad: Tjänstebranscherna (pdf 250 kB)

Händer på området

Här hittar du de senaste nyheterna inom avfallsområdet, pågående och avslutade regeringsuppdrag samt andra kommande aktiviteter.

Nyhetsbrevet Hållbart innehåller aktuella reportage, information och statistik om cirkulära flöden och avfallsförebyggande åtgärder.

Det riktar sig till dig som är intresserad av eller arbetar med hållbar konsumtion och produktion, avfallsförebyggande åtgärder eller avfalls- och kemikaliefrågor. Nyhetsbrevet kommer ut fyra gånger per år.

Prenumerera eller avregistrera
Senaste nyhetsbreven

Redovisade regeringsuppdrag

  Vägledning och stöd

  Naturvårdsverket vägleder och ger stöd brett på avfallsområdet. 

  Vägledning och stöd

  Inom avfallsområdet ger Naturvårdsverket vägledning inom Avfall, farligt avfall och producentansvar. Vi har även bindande föreskrifter och ger ut allmänna råd.

  Ofta besökta vägledningar

   Vem gör vad i avfallshanteringen?

   Naturvårdsverket arbetar för att förebygga avfall. Förutom att ta fram regler och vägledning inom avfallsområdet ska Naturvårdsverket bevaka att avfallshanteringen är miljömässigt godtagbar, effektiv för samhället och enkel för konsumenterna.

   Avfallshantering i Sverige

   Naturvårdsverkets ansvar och andra aktörers roll och ansvarsområden inom avfallshanteringen i Sverige.

   Läs mer
   Pojke lägger en soppåse i en soptunna. Foto: Lars Owesson/Johnér

   Avfallsrådet är Naturvårdsverkets expertstöd för avfallsfrågor. En översyn av rådets arbetssätt gjordes efter 2021 och rådet består idag av åtta representanter från olika delar av samhället. Rådet sammanträder två gånger under 2022. Syftet med Avfallsrådet är att:

   • bidra till Naturvårdsverkets strategiska arbete inom avfallsområdet genom att dela med sig av expertkunskap och delta i diskussioner om aktuella frågor
   • vid behov utgöra en referensgrupp för Naturvårdsverkets avfallsarbete, exempelvis vid framtagning av avfallsplaner och program, EU-arbete, regeringsuppdrag, remisser etc.
   • bidra till Naturvårdsverkets omvärldsbevakning och kunskapsuppbyggnad
   • bidra till goda relationer mellan Naturvårdsverket och aktörerna.

   Avfallsrådet är enbart rådgivande och inte beslutande.

   Dessa ingår i rådet

   Naturvårdsverket utser ledamöter och ordförande. Ordförande är Ingela Hiltula, chef för Samhällsavdelningen på Naturvårdsverket. Följande organisationer ingår i Avfallsrådet under 2022:

   • Avfall Sverige
   • Boverket
   • Byggföretagen
   • Kemikalieinspektionen
   • Länsstyrelsen i Halland
   • Sveriges kommuner och regioner (SKR)
   • Svensk handel
   • Återvinningsindustrierna
   Avfallsrådets kansli

   Erika Nygren, erika.nygren@naturvardsverket.se, telefon: 010-698 10 93
   Christina Anderzén, christina.anderzen@naturvardsverket.se, telefon: 010-698 14 24

   Dokumentation från möten

   13 oktober 2021

   28 april 2021

   Användarrådet för avfallsstatistiken erbjuder Naturvårdsverket och dess användare en god förståelse och dialog om statistikens nytta, användning och utveckling. Detta leder i förlängningen till bättre kvalitet och relevanta prioriteringar. Rådet kan också hjälpa till att sörja för en effektiv insamling och minskad uppgiftslämnarbörda. Rådet kan dessutom bidra med insikter och rådgivning i ett bredare perspektiv, då tillgången till relevant och tillförlitlig avfallsstatistik är ett viktigt underlag i omställningen till en cirkulär ekonomi.

   Rådets roll och ansvar
   • Att utgöra en referensgrupp för Naturvårdsverkets arbete med avfallsstatistiken vid exempelvis metodutveckling, EU-arbete, regeringsuppdrag, remisser, etcetera.
   • Att bidra till Naturvårdsverkets omvärldsbevakning och kunskapsuppbyggnad.
   • Att stärka samverkan mellan Naturvårdsverket och viktiga aktörer inom avfallsstatistikområdet.
   • Att hjälpa till med kommunikativa åtgärder.
   • Användarrådet är endast rådgivande och ej beslutande.
   Rådets sammansättning

   Användarrådet för avfallsstatistiken består av organisationer som identifierats av Naturvårdsverket som viktiga aktörer och intressenter inom den nationella avfallsstatistiken. Ordförande är Helena Looström Urban, chef för Miljö- och avfallsanalysenheten på Naturvårdsverket.

   • Boverket
   • SCB enheten för Miljöekonomi och miljö
   • SGU
   • Livsmedelsverket
   • Luleå Tekniska Universitet
   • Jordbruksverket
   • Byggföretagen
   • SKR
   • Avfall Sverige
   • Energiföretagen
   • Återvinningsindustrierna
   Kontaktperson

   Publikationer

   Att göra mer med mindre

   Nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018-2023. I planen och programmet beskrivs Sveriges arbete med att förebygga avfall och nå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering i enlighet med avfallshierarkin.

   Läs mer
   Tom papperspåse

   Bidrag inom avfall