Informera om allemansrätten

Här hittar du information om allemansrätten i olika format; webbtexter, filmer; broschyrer, tipspromenad med mera. Informationsmaterial finns också på olika språk.

Naturvårdsverket ansvarar för att ta fram relevant information om allemansrätten som vi hoppas ska hjälpa dig att förstå vad som gäller och vad du ska tänka på, oavsett vad du ska göra, vilken tid på året du ska göra det och på vilken plats. 

Du kanske behöver kunskap för eget bruk, eller stöd i att informera andra. 

Här, på Naturvårdsverkets ämnessida om allemansrätten hittar du information i olika former och på olika språk som vi uppmuntrar dig att använda och sprida. 

Du kan antingen länka till vår information eller infoga den i eget informationsmaterial som du kanske behöver komplettera med det som behövs för aktuell målgrupp och situation. 

Vi är många som informerar om allemansrätten; ideella föreningar och organisationer, markägarorganisationer, stiftelser, länsstyrelsen, kommuner, destinationsbolag med flera. 

Vi välkomnar detta. Att många informerar är en förutsättning för den höga kännedom om allemansrätten som idag finns hos allmänheten. Att samma källa används är en framgångsfaktor; vi håller ihop informationen vilket till exempel har lett till att beskrivningar av vad som gäller för bärplockning inte skiljer sig i sak oavsett vem som informerar om allemansrätten och bärplockning.

Informationsmaterial om allemansrätten finns också på många olika språk. Se mer info på sidan:

Allemansrätten på många olika språk