Informera allmänheten

Naturvårdsverket ser gärna att fler turister från olika delar av världen får uppleva naturen i vårt land. Fler besökare medför också ett ökat tryck på naturen och då är kunskap om allemansrätten viktig.

Alla besökare har inte kunskap om allemansrättens innebörd och kraven på hänsyn till naturen, markägare och andra friluftsutövare. Därför har Naturvårdsverket under en lång tid producerat och spridit information om allemansrätten.

Vi har för avsikt att fortsätta producera och sprida information, men vi kan aldrig nå ut till alla turister, friluftslivsutövare eller besökare i svensk natur. Detta ansvar måste därför också ligga på var och en som arbetar med dessa besökare – organisationer, entreprenörer, föreningar, kommuner, etcetera.

Turismen bör lyfta fram allemansrätten

Turistbranschen lyfter ofta fram den svenska naturen i sin marknadsföring av Sverige utomlands. Naturvårdsverket menar att det är viktigt att också redovisa allemansrättens innebörd.

I all information om Sveriges natur som turistmål, antingen den sprids i utlandet, vid gränsen eller inom landet, ska det framgå att hänsyn och varsamhet är krav när man vistas i naturen.

Filmer på engelska

Vill du, din organisation eller företag sprida kunskap om allemansrätten till internationella turister? Det finns filmer om allemansrätten på engelska som riktar sig till målgruppen internationella besökare.

Allemansrätten - in English (long version) (Youtube)
Allemansrätten - in English (short version) (Youtube)

Filmerna finns också att ladda ner på Visit Swedens webbsida tillsammans med fördjupade artiklar om allemansrätten. 

Information om allemansrätten på Visit Sweden's webbplats

Turism i skyddade områden

I skyddade områden finns särskilda möjligheter för länsstyrelser och kommuner att kommunicera med besökare och andra genom föreskrifter, samråd och annan information. Naturvårdsverkets naturum är ett viktigt verktyg för att nå ut med information.

Det är viktigt att föreskrifterna inte inskränker på det allemansrättsliga användandet mer än vad som krävs med hänsyn till bevarandesyftet.