Gränsvärden, målvärden och utvärderingströsklar för luft

De svenska miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. De finns i luftkvalitetsförordningen (2010:477).

Vägledning

Lagstiftning

Stödfunktioner