Stöd och information

Producentansvar för bilar

Staplade bilar

Stödet på denna sida hjälper dig att avgöra om du omfattas av producentansvar för bilar och hur du som producent uppfyller producentansvaret. Sidan innehåller även information om de regler som gäller för omhändertagandet av uttjänta bilar.

Syftet med producentansvaret är att bilar ska utformas och framställas på ett sådant sätt att uppkomsten av avfall förebyggs och, i fråga om det avfall som ändå uppkommer ska uttjänta bilar omhändertas på ett miljömässigt godtagbart sätt. Genom producentansvar bidrar producenter till en hållbar utveckling och en cirkulär ekonomi. 

Sidan vänder sig till

Vägledningen väder sig främst till producenter av bilar och tillsynsmyndigheter. 

Bra att veta

I samband med nya regler för att genomföra EU:s avfallspaket har regeringen publicerat en promemoria med förslag på nya bestämmelser för bilar. Inga förslag är beslutade. På denna sida finns en sammanfattning av vad de nya förslagen innebär.   

Aktuellt

Promemorian innehåller förslag som syftar till att genomföra de allmänna minimikraven i EU:s reviderade avfallsdirektiv när det gäller producentansvaren för bilar och däck.  

Det föreslås att förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar ska ersättas av en ny förordning om producentansvar för bilar. Det föreslås att en bilproducent ska tillhandahålla eller anlita en producentansvarsorganisation för att ta hand om bilar när dessa blir avfall. Producentansvarsorganisationen ska vara godkänd av Naturvårdsverket. Det föreslås även att en producent ska anmäla sig till Naturvårdsverket innan den släpper ut bilar på den svenska marknaden.  

Vidare föreslås även att förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck ska ersättas av en ny förordning om producentansvar för däck. 

Förslagen på ny förordning om producentansvar för bilar innebär:  

Syfte: Ett förtydligande gällande syftet med producentansvar samt ett förtydligande gällande roller och ansvarsområden enligt förordningen. 

Mål: Av de uttjänta bilar som tas emot av en producentansvarsorganisation för bilar ska producentansvarsorganisationen se till att minst 95 procent av bilens vikt återanvänds eller återvinns, varav minst 85 procent av bilens vikt ska utgöras av återanvändning eller materialåtervinning.

Anmälan av producent: Den som avser att släppa ut bilar på den svenska marknaden ska anmäla sig till Naturvårdsverket. 

Anmälan av producentansvarsorganisation: Om förslaget om en förordning träder i kraft enligt förslag ska en producent-ansvarsorganisation från och med den 1 januari 2023 ansöka om att bli godkänd av Naturvårdsverket innan verksamheten börjar bedrivas.   

Rapportering: En producent ska senast den 31 mars varje år till Naturvårdsverket rapportera enligt förslaget. Rapporteringen ska göras via Naturvårdsverkets e-tjänst som kommer att finnas på denna sida innan kravet om rapportering införs. 

Avgift: Införandet av tillsynsavgifter föreslås i förslaget om en ny förordning. Avgiften ska täcka Naturvårdsverkets tillsyn.  

Sanktioner: Om en verksamhet inte har följt lagstiftningen kan det leda till att den får betala en miljösanktionsavgift. En miljösanktionsavgift är en administrativ avgift som tas ut av en tillsynsmyndighet när en verksamhetsutövare har gjort överträdelser mot en avgiftsbelagd bestämmelse enligt miljöbalken, eller de regler som har beslutats utifrån miljöbalken.   

Tillsyn: Ett tydligare utpekat tillsynsansvar införs i den förslagna förordningen för att ge Naturvårdsverket möjlighet att utöva tillsyn.  

Kommunerna ansvarar för den lokala tillsynen inom producentansvaret. De innebär att de bland annat har tillsyn över insamling och hanteringen av uttjänta bilar fungerar lokalt. 

Mer information om promemorian (regeringen.se) 

Krav och definitioner

Krav och definitioner inom producentansvaret som gäller tills den nya förordningen är på plats:

Producent enligt förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar är den som yrkesmässigt i Sverige tillverkar eller importerar bilar.

Ordet ”bil” i förordningen betyder personbil, buss eller lastbil vars totalvikt inte överstiger 3500 kg. 

En personbil, buss eller lastbil vars totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram och som är avfall.

En producent ska utan ersättning ta emot en uttjänt bil för skrotning, om 

 • producenten tillverkat bilen i eller yrkesmässigt fört in den till Sverige, eller 
 • det för bilen inte finns någon ansvarig producent enligt första punkten. 

En producent får begära skälig ersättning om bilen saknar exempelvis motor, växellåda, katalysator eller andra sådana väsentliga och från ekonomisk synpunkt likvärdiga delar. 

Insamling

Producenten ska själv eller tillsammans med andra ekonomiska aktörer se till att det finns ett eller flera lämpliga mottagningssystem. 

Ett mottagningssystem ska anses lämpligt om det är möjligt för bilägaren att lämna en uttjänt bil eller bildel till mottagningssystemet inom ett avstånd om 50 kilometer eller inom den kommun där bilägaren har sin hemvist. Inlämningen ska vara gratis för sista bilägaren om inte bilen saknar väsentliga delar för då har bildemonteraren rätt att ta ut en avgift. 

En uttjänt bil kan också lämnas till en auktoriserad bildemonterare som inte är ansluten till producenternas nätverk men då kan bildemonterare ta ut en avgift vid mottagandet. 

En uttjänt bil eller bildel som lämnas till mottagningssystemet ska tas om hand för skrotning av en auktoriserad bildemonterare. 

Information om bilars innehåll och omhändertagande

En producent har ansvar för att informera om bilars konstruktion, hur de ur miljösynpunkt är avsedda att demonteras samt om hur bilar ska återvinnas. Producenten har ansvar för att informera tänkbara bilköpare och den som kan antas vilja skrota en bil samt auktoriserade bilskrotare. Kommunen har ansvar för att informera hushållen hanteringen av uttjänta bilar.

I samband med marknadsföring av nya bilar ska producenten lämna information om bilarnas och komponenternas konstruktion med avseende på möjligheter till återvinning och materialåtervinning. Producenten ska också lämna information om hur uttjänta bilar är avsedda att hanteras på ett från miljösynpunkt godtagbart sätt.

En producent ska själv eller tillsammans med andra ekonomiska aktörer göra informationen tillgänglig för tänkbara bilköpare.

En producent ska lämna information om:

 1. att uttjänta bilar kan lämnas kostnadsfritt till ett mottagningssystem och var uttjänta bilar och bildelar kan lämnas,
 2. betydelsen av att en uttjänt bil eller bildel omhändertas på ett från miljösynpunkt godtagbart sätt med hänsyn till förekomsten av farliga ämnen, och
 3. det återvinnings- och återanvändningsresultat som återlämnandet bidrar till.

Informationen ska utformas och lämnas på ett sådant sätt att den når dem som kan antas vilja lämna en uttjänt bil eller bildel till ett mottagningssystem.

En producent ska tillhandahålla de upplysningar om material, komponenter och farliga ämnen i bilarna som behövs för att underlätta återanvändning och återvinning. Även tillverkaren av komponenter har en skyldighet att tillgängliggöra lämplig information om demontering, lagring och provning av komponenter och separata tekniska enheter som kan återanvändas för auktoriserade bilskrotare och motsvarande aktörer i andra medlemsstater.

När kommunen informerar hushållen om avfallshanteringen inom kommunen ska kommunen även informera om hanteringen av uttjänta bilar. Den informationen ska innehålla upplysningar om de mottagningssystem som hushållen har tillgång till.

Skyldigheten att informera finns reglerad i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar och bilskrotningsförordningen (2007:186).

Mål om återanvändning och återvinning

Bilproducenten ansvarar för att återanvändning och återvinning av bilar fungerar på ett tillfredsställande sätt. I ansvaret ingår bland annat redovisning, information och att uppfylla målen för återanvändning och återvinning.  

 • För att underlätta återanvändning och återvinning ska en producent tillhandahålla upplysningar om vilka material och komponenter samt farliga ämnen som finns i de bilar som producenten har tillverkat eller fört in i Sverige. 
 • Producenten ska se till att auktoriserade bilskrotare får tillgång till anvisningar om demontering och dränering. 
 • Producenten ska se till att materialen eller komponenterna i första hand återanvänds. I andra hand gäller att materialåtervinning har företräde framför energiutvinning. 
 • En producent ska se till att följande mål uppnås för återanvändning och återvinning: 

  - minst 95 procent av bilens vikt ska återanvändas eller återvinnas från och med år 2015. 

  - den återanvändning och återvinning som avses ska minst 85 procent av bilens vikt återanvändas eller materialåtervinnas från och med 2015 

Rapportering

Vägledning om vad producenter av bilar ska rapportera till Naturvårdsverket samt information om skyldigheten för auktoriserade bilskrotare att rapportera till berörda producenter. 

Producentansvaret för bilar innefattar krav på redovisning enligt förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar. En producent är skyldig att årligen redovisa till Naturvårdsverket på vilket sätt producenten har uppfyllt sina skyldigheter. 

Producenter har även en skyldighet att sammanställa och lämna in de uppgifter som producenten har fått från auktoriserade bilskrotare. Syftet med rapporteringen är att Naturvårdsverket ska kunna följa upp hur Sverige lever upp till de uppsatta målen enligt förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar. 

Naturvårdsverket har även ett ansvar att rapportera sin måluppföljning till EU gällande de beslutade målen i EU-direktivet. Transportstyrelsen ska bidra med underlag till Naturvårdsverkets rapportering till EU. 

Alla auktoriserade bilskrotare ska senast den 28 februari varje år lämna uppgifter till berörda producenter och den operativa tillsynsmyndigheten i den eller de kommuner där bilskrotningsverksamheten bedrivs. Den auktoriserade bilskrotaren ska rapportera sammanlagda mängder av de ämnen, vätskor och komponenter som hanteras samt övriga uppgifter som producenterna behöver för att fullgöra redovisningsskyldighet enligt förordningen om producentansvar för bilar. Skyldigheten att rapportera finns reglerad i bilskrotningsförordningen (2007:186) 

BIL Sweden administrerar ett webbaserat rapporteringssystem där auktoriserade bilskrotar kan rapportera enligt kraven. I inrapporteringssystemet på materialredovisning.se kan auktoriserade bilskrotare lämna de uppgifter som producenterna behöver för att fullgöra redovisningens skyldigheter. BIL Sweden är branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. 

Information från BIL Sweden angående materialåtervinning (materialredovisning.se) 

Tillsyn

Naturvårdsverket har det centrala tillsynsväglednings- och uppföljningsansvaret för producentansvar för bilar. Det betyder att vi vägleder operativa tillsynsmyndigheter samt rapporterar vidare bilproducenternas uppgifter enligt direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon till EU. 

Omhändertagande av uttjänta bilar

Hantering av uttjänta bilar regleras i EU-gemensam lagstiftning, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon (ELV-direktivet). Syftet med direktivet är att fastställa åtgärder som först och främst syftar till att förebygga uppkomsten av avfall från fordon.

I svensk rätt har ELV-direktivet implementerats i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar, bilskrotningsförordningen (2007:186) samt förordningen (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar.

Bilskrotarens verksamhet regleras främst av bilskrotningsförordningen (2007:186) där krav ställs på hur en uttjänt bil ska tas om hand och demonteras. En bil som lämnas för omhändertagande klassas som farligt avfall. Bilskrotaren tar emot den uttjänta bilen och demonterar farligt avfall samt delar som kan materialåtervinnas eller energiåtervinnas.

För att få bedriva bilskrotningsverksamhet krävs en anmälan till tillsynsmyndigheten, dvs. kommunen, enligt 29 kap. 46 § miljöprövningsförordningen (2013:251), samt auktorisation enligt bilskrotningsförordningen (2007:186). En ansökan om auktorisation prövas av länsstyrelsen i det län där bilskrotningsverksamheten huvudsakligen ska bedrivas.

Auktorisation innebär bl.a. en kontroll av att verksamheten har erforderliga tillstånd enligt plan- och bygglagen och miljöbalken, för exempelvis upplag, byggnader eller andra anläggningar, samt att de bilar som tas emot kommer att omhändertas på ett från hälso- och miljösynpunkt godtagbart sätt. Polismyndigheten och kommunen ska även ges tillfälle att yttra sig över ansökan.

Det är alltså inte tillåtet att bedriva bilskrotningsverksamhet utan att ha en auktorisation. Endast auktoriserade bilskrotare har rätt att utfärda de skrotningsintyg som behövs för att bilen ska avregistreras i vägtrafikregistret. Transportstyrelsen är den myndighet som ansvarar för registret.

Avregistrering och skrotning (transportstyrelsen.se)

Den som innehar avfall ska se till att det hanteras på ett sätt som är godtagbart med hänsyn till människors hälsa och miljön, enligt 15 kap. 11 § miljöbalken. Det innebär att den som innehar en bil som den gör sig av med, avser att göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med, ansvarar för att bilen tas om hand på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

Övergivna bilar kan utgöra nedskräpning. Det föreligger ett generellt förbud mot nedskräpning enligt 15 kap. 26 § miljöbalken. Den som skräpar ned kan enligt 29 kap. 7 § miljöbalken dömas för nedskräpning. Det är den som faktiskt överger en bil som det straffrättsliga ansvaret kan utkrävas av. Den ansvarige behöver alltså inte vara densamma som bilägaren.

De aktörer som får ta hand om de uttjänta bilar som har övergetts i enlighet med vad som anges i lagen respektive förordningen om flyttning av fordon i vissa fall är kommuner och staten genom Trafikverket och Polismyndigheten. Bestämmelserna skiljer sig åt för olika situationer och om fordonet är att anse som fordonsvrak eller inte.

Frågor och svar om bilskrotning

Uttjänta bilar klassas som farligt avfall tills de tömts på farliga vätskor och komponenter. Bilar innehåller allt från oljor, batterier och elektronik till tungmetaller såsom bly.  

Innehållet av farliga ämnen och komponenter ställer därför stora krav på dem som slutligen ska ta hand om de uttjänta bilarna. 

Mer information om farligt avfall:

Farligt avfall

Ansvaret att göra sig av med en uttjänt bil  

Du skrotar din personbil genom att lämna in den på ett mottagningsställe för uttjänta bilar eller till en auktoriserad bilskrotare. 

Begagnade bilar 

Import och export av begagnade bilar som inte är trafikdugliga eller som kräver reparationer för att bli trafikdugliga, kan falla under avfallslagstiftningen och regler för gränsöverskridande transporter av avfall. Detta regleras genom EU-lagstiftning.  

I lagstiftningen finns ett undantag för veteranfordon, som under vissa förutsättningar kan importeras även om de annars skulle kunna klassas som avfall. Det handlar bland annat om att fordonet ska ha en viss ålder, vara i ursprungligt skick utan omfattande förändringar, samt hanteras på ett miljöanpassat och förnuftigt sätt. 

Naturvårdsverket har publicerat en vägledning angående gränsöverskridande transporter av veteranfordon och historiska fordon. 

Den som innehar avfall ska se till att det hanteras på ett sätt som är godtagbart med hänsyn till människors hälsa och miljön, enligt 15 kap. 11 § miljöbalken. Det innebär att den som innehar en bil som den gör sig av med, avser att göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med, ansvarar för att bilen tas om hand på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. 

Din kommun kan lämna information om vilka mottagningsställen som finns i din närhet. 

Information om avregistrering, avställning och skrotning (transportstyrelsen.se)

Detta system togs bort den 1 juni 2007 och ersattes med ett utökat producentansvar för bilproducenterna. 

Bilskrotaren har ett ansvar enligt bilskrotningsförordningen att uttjänta bilar som tas emot för skrotning kommer att omhändertas på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Att allmänheten får tillträde att demontera och avgöra om delarna kan användas eller inte är inte förenligt med bilskrotningsförordningen, eftersom bilskrotaren då inte kan intyga att hanteringen är miljö- och hälsomässigt godtagbar.   

Möjligheten till återanvändning av bildelar från uttjänta bilar är en viktig del i arbetet mot en cirkulär ekonomi och där har bilskrotningsverksamheterna en viktig roll. 

För att undvika skador och olägenhet för människors hälsa och miljö behöver demonteringen ske säkert. När bilen demonteras ska ämnena, vätskorna och komponenterna samlas in, hanteras och lagras separat. Demonteringen ska även ske på en plats där det är tät ytbeläggning, det finns anordning för att samla upp spill etc. Komponenter och reservdelar ska demonteras och lagras på ett sätt som säkerställer deras lämplighet för återanvändning och återvinning. Det får inte uppstå skador på komponenter som innehåller vätskor. 

De illegala bilskrotarna lever i många fall inte upp till de miljökrav som ställs. Dessutom drabbas de personer som lämnar sina uttjänta fordon till illegala bilskrotare för skrotning, eftersom deras bil inte blir avregistrerad i vägtrafikregistret. Det är bara auktoriserade bilskrotare som kan se till att detta görs. 

Relaterad information

Producentansvar – ett styrmedel för avfallshierarkin

Producentansvaret är ett styrmedel för att uppnå miljömålen. Tanken är att det ska motivera producenterna att ta fram produkter som är resurssnåla, lätta att återvinna och fria från miljöfarliga ämnen.

Mer om producentansvaret