Stöd och information

Bilskrotning

Staplade bilar
Granskad: ‎den ‎14‎ ‎mars‎ ‎2024

Här hittar du stöd och information om de regler som gäller omhändertagandet av uttjänta bilar och bilskrotning.

Uttjänta bilar ska omhändertas på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning och miljöriktigt bortskaffande främjas. Det är bilproducenternas ansvar att uttjänta bilar omhändertas på ett miljömässigt godtagbart sätt genom att se till att det finns lämpliga mottagningssystem som uttjänta bilar kan lämnas till. 

Sidan vänder sig till

Bilskrotare och innehavare av uttjänta bilar. Sidan vänder sig också till kommuner och länsstyrelser.

Bra att veta

För att få bedriva bilskrotningsverksamhet ska bilskrotaren vara auktoriserad. 

En ny bestämmelse har införts i avfallsförordningen (2020:614) som innebär att innehavaren av en uttjänt bil från och med 1 maj 2023 inte får lämna den till någon annan än en producent, producenternas mottagningssystem eller en auktoriserad bilskrotare. 

Aktuellt

Regeringen har beslutat om en ny förordning om producentansvar för bilar. I samband med det infördes en ny bestämmelse i avfallsförordningen (2020:614) som innebär att innehavaren av en uttjänt bil från och med 1 maj 2023 inte får lämna den till någon annan än en producent, producenternas mottagningssystem eller en auktoriserad bilskrotare. 

Definitioner

En personbil, buss eller lastbil vars totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram och som inte är försedd med medar eller band och som är avfall. 

En verksamhet som syftar till att återvinna, återanvända eller bortskaffa uttjänta bilar.

Den som bedriver yrkesmässig bilskrotningsverksamhet.

Ett skriftligt bevis om att en uttjänt bil har förvärvats för skrotning. Bestämmelser om anmälan av ägarbytet finns i 10 kap förordningen (2001:650) om vägtrafikregister. Endast auktoriserade bilskrotare har rätt att utfärda mottagningsbevis. Utfärdaren ska skicka mottagningsbeviset till Transportstyrelsen. Bestämmelser om direktanmälan finns i 13 kap förordningen (2001:650) om vägtrafikregister.

Ett intyg som visar att åtgärder har vidtagits för en hälso- och miljömässigt godtagbar hantering av en uttjänt bil. Endast auktoriserade bilskrotare har rätt att utfärda skrotningsintyg. Utfärdaren ska skicka mottagningsbeviset till Transportstyrelsen. Skrotningsintyg ska utfärdas på blankett eller genom elektronisk överföring på det sätt som Transportstyrelsen föreskriver. Bestämmelser om direktanmälan finns i 13 kap förordningen (2001:650) om vägtrafikregister.

Den som yrkesmässigt 

  1. tillverkar bilar i Sverige och släpper ut dem på den svenska marknaden,
  2. för in bilar till Sverige och släpper ut dem på den svenska marknaden, eller 
  3. från ett annat land än Sverige säljer bilar till användare i Sverige.

 

Omhändertagande av uttjänta bilar

Hantering av uttjänta bilar regleras i EU-gemensam lagstiftning, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon (ELV-direktivet). Syftet med direktivet är att fastställa åtgärder som först och främst syftar till att förebygga uppkomsten av avfall från fordon.

Vilka regler gäller?

I svensk rätt har ELV-direktivet implementerats i förordningen (2023:132) om producentansvar för bilar, bilskrotningsförordningen (2007:186) samt förordningen (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar.

Regler om anmälan av bilskrotningsverksamhet finns i miljöprövningsförordningen (2013:251).

Bilskrotningsverksamhet

Bilskrotarens verksamhet regleras främst av bilskrotningsförordningen (2007:186) där krav ställs på hur en uttjänt bil ska tas om hand och demonteras. En bil som lämnas för omhändertagande klassas som farligt avfall. Bilskrotaren tar emot den uttjänta bilen och demonterar farligt avfall samt delar som kan materialåtervinnas eller energiåtervinnas.

För att få bedriva bilskrotningsverksamhet krävs en anmälan till tillsynsmyndigheten, dvs. kommunen, enligt 29 kap. 46 § miljöprövningsförordningen (2013:251), samt auktorisation enligt bilskrotningsförordningen (2007:186). En ansökan om auktorisation prövas av länsstyrelsen i det län där bilskrotningsverksamheten huvudsakligen ska bedrivas.

Auktorisation innebär bland annat en kontroll av att verksamheten har erforderliga tillstånd enligt plan- och bygglagen och miljöbalken, för exempelvis upplag, byggnader eller andra anläggningar, samt att de bilar som tas emot kommer att omhändertas på ett från hälso- och miljösynpunkt godtagbart sätt. Polismyndigheten och kommunen ska även ges tillfälle att yttra sig över ansökan.

Det är alltså inte tillåtet att bedriva bilskrotningsverksamhet utan att ha en auktorisation. Endast auktoriserade bilskrotare har rätt att utfärda mottagningsbevis och det skrotningsintyg som behövs för att bilen ska avregistreras i vägtrafikregistret. Transportstyrelsen är den myndighet som ansvarar för registret.

Läs mer om avregistrering och skrotning på Transportstyrelsens webbplats

Rapportering för auktoriserade bilskrotare

Den auktoriserade bilskrotaren ska rapportera sammanlagda mängder av de ämnen, vätskor och komponenter som hanteras samt övriga uppgifter som producenterna behöver för att fullgöra redovisningsskyldighet enligt förordningen om producentansvar för bilar. Skyldigheten att rapportera finns reglerad i bilskrotningsförordningen (2007:186). 

Mobility Sweden administrerar ett webbaserat rapporteringssystem där auktoriserade bilskrotar kan rapportera enligt kraven. I inrapporteringssystemet på materialredovisning.se kan auktoriserade bilskrotare lämna de uppgifter som producenterna behöver för att fullgöra redovisningens skyldigheter. Mobility Sweden är branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. 

 

Datum för rapportering

Alla auktoriserade bilskrotare ska senast den 28 februari varje år lämna uppgifter till berörda producenter och tillsynsmyndigheten i den eller de kommuner där bilskrotningsverksamheten bedrivs.

Övergivna bilar

Övergivna bilar kan utgöra nedskräpning. Det föreligger ett generellt förbud mot nedskräpning enligt 15 kap. 26 § miljöbalken. Den som skräpar ned kan enligt 29 kap. 7 § miljöbalken dömas för nedskräpning. Det är den som faktiskt överger en bil som det straffrättsliga ansvaret kan utkrävas av. Den ansvarige behöver alltså inte vara densamma som bilägaren.

Flyttning av fordonsvrak

De aktörer som får ta hand om de uttjänta bilar som har övergetts i enlighet med vad som anges i lagen respektive förordningen om flyttning av fordon i vissa fall är kommuner och staten genom Trafikverket och Polismyndigheten. Bestämmelserna skiljer sig åt för olika situationer och om fordonet är att anse som fordonsvrak eller inte.

Frågor och svar

Du skrotar din personbil genom att lämna in den på ett mottagningsställe för uttjänta bilar eller till en auktoriserad bilskrotare. Din kommun kan lämna information om vilka mottagningsställen som finns i din närhet. 

Du som har en uttjänt bil som du vill göra dig av med får inte lämna den till någon annan än en producent, producenternas mottagningssystem eller en auktoriserad bilskrotare. Bestämmelsen finns i avfallsförordningen 3 kap 5 a § och gäller från och med 1 maj 2023.

Uttjänta bilar klassas som farligt avfall tills de tömts på farliga vätskor och komponenter. Bilar innehåller allt från oljor, batterier och elektronik till tungmetaller såsom bly.  

Innehållet av farliga ämnen och komponenter ställer därför stora krav på dem som slutligen ska ta hand om de uttjänta bilarna. 

Mer information om farligt avfall

Import och export av begagnade bilar som inte är trafikdugliga eller som kräver reparationer för att bli trafikdugliga, kan falla under avfallslagstiftningen och regler för gränsöverskridande transporter av avfall. Detta regleras genom EU-lagstiftning.  

I lagstiftningen finns ett undantag för veteranfordon, som under vissa förutsättningar kan importeras även om de annars skulle kunna klassas som avfall. Det handlar bland annat om att fordonet ska ha en viss ålder, vara i ursprungligt skick utan omfattande förändringar, samt hanteras på ett miljöanpassat och förnuftigt sätt. 

Naturvårdsverket har publicerat en vägledning angående gränsöverskridande transporter av veteranfordon och historiska fordon. 

Gränsöverskridande avfallstransporter

Bilskrotaren har ett ansvar enligt bilskrotningsförordningen att uttjänta bilar som tas emot för skrotning kommer att omhändertas på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Att allmänheten får tillträde att demontera och avgöra om delarna kan användas eller inte är inte förenligt med bilskrotningsförordningen, eftersom bilskrotaren då inte kan intyga att hanteringen är miljö- och hälsomässigt godtagbar.   

Möjligheten till återanvändning av bildelar från uttjänta bilar är en viktig del i arbetet mot en cirkulär ekonomi och där har bilskrotningsverksamheterna en viktig roll. 

För att undvika skador och olägenhet för människors hälsa och miljö behöver demonteringen ske säkert. När bilen demonteras ska ämnena, vätskorna och komponenterna samlas in, hanteras och lagras separat. Demonteringen ska även ske på en plats där det är tät ytbeläggning, det finns anordning för att samla upp spill etc. Komponenter och reservdelar ska demonteras och lagras på ett sätt som säkerställer deras lämplighet för återanvändning och återvinning. Det får inte uppstå skador på komponenter som innehåller vätskor. 

De illegala bilskrotarna lever i många fall inte upp till de miljökrav som ställs. Dessutom drabbas de personer som lämnar sina uttjänta fordon till illegala bilskrotare för skrotning, eftersom deras bil inte blir avregistrerad i vägtrafikregistret. Det är bara auktoriserade bilskrotare som kan se till att detta görs. 

Skrotningspremien avskaffades 2007 och bilskrotningsfonden tömdes i samband med att producentansvaret skärptes. Den siste bilägaren kan lämna in bilen kostnadsfritt till skrotning till bilproducenternas mottagningssystem. 

Bilskrotningsfonden skapades i samband med att bilskrotningslagen trädde i kraft 1975 och syftet var att ge bilägaren ett ekonomiskt incitament till att lämna sin bil till skrotning. Enligt bilskrotningslagen så skulle tillverkare och importörer betala in en skrotningsavgift till en bilskrotningsfond när en ny bil registrerades i vägtrafikregistret. Ur fonden betalades sedan en skrotningspremie ut till den som vid skrotningen var registrerad ägare. 

 

Kommuner har tidigare kunnat ansöka om bidrag för fordonsvrak som har skrotats. Bidraget kunde sökas för kostnader som kommuner har haft för fordonsvrak som flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall och 2 § 7 förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. 

Enligt regeringens budgetproposition vill man avveckla bidraget till kommuner för skrotade fordonsvrak. Den sista ansökningsomgången var därmed 2023. 

Relaterad information