Vägledning

Strategisk miljöbedömning – kapitel 6 miljöbalken

Drönarbild över svensk stad.

Undersökning

Undersökning är en process som ska ta reda på om genomförandet av en plan eller ett program kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och därmed om en miljöbedömning ska genomföras.

Sidan vänder sig till

Myndigheter, länsstyrelser, kommuner, konsulter och andra aktörer som berörs av strategiska miljöbedömningar enligt kapitel 6 miljöbalken.

Bra att veta

Naturvårdsverket vägleder om miljöbedömningar enligt kapitel 6 miljöbalken samt miljöbedömningsförordningen (2017:966). Läs mer under avsnittet omfattning och struktur.

§

Lagstiftning

Lagstiftning

EU-direktiv om miljöbedömningar

EU-direktiv har som mål att harmonisera medlemsländernas nationella lagstiftning på något område, exempelvis rörande miljöbedömningar. Direktiv föreskriver vilket resultatmedlemsländerna ska uppnå men lämnar åt länderna att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet. I respektive direktivet står när det senast ska vara genomfört i medlemsländerna.

När det gäller området miljöbedömningar finns olika direktiv för planer och program respektive för verksamheter och åtgärder. För planer och program gäller det så kallade SMB-direktivet (se nedan). För verksamheter och åtgärder gäller MKB-direktivet med de ändringar som föreskrivs i Ändringsdirektivet (se nedan).

EU-direktiv för miljöbedömningar av planer och program

EU-direktiv för miljöbedömningar av verksamheter och åtgärder

Tidigare regler om miljöbedömning

När ska en undersökning göras?

Om frågan om en plan eller program kan antas medföra betydande miljöpåverkan inte är klarlagd ska denna fråga bestämmas genom en undersökning (6 kap. 5 § miljöbalken).

Bestämmelser om vilka planer som omfattas av krav på strategisk miljöbedömning och undersökning finns i

6 kap. 3–8 §§ miljöbalken. I 2-5 §§ miljöbedömningsförordningen finns bestämmelser om vilka planer som ska och inte ska antas medföra betydande miljöpåverkan samt underlag för att bedöma betydande miljöpåverkan.

Nedanstående figur är en hjälp för att reda ut dels om planen eller programmet omfattas av kraven på strategisk miljöbedömning, dels om en undersökning ska eller inte ska göras.

Figur: Strategisk miljöbedömning - behöver en undersökning göras?(jpg 230 kB)

Enligt 6 kap. 3 § miljöbalken ska en myndighet eller kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program som krävs i lag eller annan författning göra en strategisk miljöbedömning om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Aldrig undersökning eller miljöbedömning

Följande planer omfattas inte av kraven på strategisk miljöbedömning (6 kap. 3 § miljöbalken):

 1. planer och program som endast syftar till att tjäna totalförsvaret eller räddningstjänsten och
 2. finansiella eller budgetära planer och program.

Alltid miljöbedömning, ingen undersökning

Planer, program eller en ändring som kan komma att omfatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § i miljöbalken antas alltid medföra en betydande miljöpåverkan. Detta framgår av 2 § miljöbedömningsförordningen. För sådana planer ska alltid en strategisk miljöbedömning göras och ingen undersökning ska göras.

Mer om miljöbedömning vid Natura 2000-tillståndsprövning här

I princip alltid miljöbedömning, undersökning ibland

Om en plan, program eller ändringen av dessa anger förutsättningar för att bedriva sådana verksamheter eller vidta sådana åtgärder som anges i 6 § eller bilagan till miljöbedömningsförordningen och är:

 • ett åtgärdsprogram enligt 5 kap. 5 § miljöbalken,
 • en avfallsplan enligt 15 kap. 41 § miljöbalken eller enligt 83 § avfallsförordningen,
 • en översiktsplan enligt 3 kap. plan- och bygglagen,
 • en plan för tillförsel, distribution och användningen av energi enligt lagen om kommunal energiplanering,
 • en länsplan enligt förordningen om länsplaner för regional transportinfrastruktur,
 • en havsplan enligt havsplaneförordningen, eller
 • en annan plan eller ett annat program som avser jord- eller skogsbruk, fiske, energi, industri, transporter, regional utveckling, avfallshantering, vattenförvaltning, telekommunikationer, turism, fysisk planering eller markanvändning (och inte är en detaljplan, se vägledning kring detaljplaner etc nedan)

ska en betydande miljöpåverkan antas och ingen undersökning göras.

För dessa planer och program kommer det i de flesta fall att vara klart på förhand att de kan antas innebära betydande miljöpåverkan och därmed ska en undersökning inte göras.

I de fall det inte är klarlagt eller om tveksamhet råder om planen, programmet eller ändringen anger förutsättningar för att bedriva sådana verksamheter eller vidta sådana åtgärder som anges i 6 § eller bilagan till miljöbedömningsförordningen ska en undersökning göras.  

Kriterier för betydande miljöpåverkan

Alltid undersökning, miljöbedömning ibland

För följande planer och program ska frågan om betydande miljöpåverkan alltid avgöras efter en undersökning (3 § miljöbedömningsförordningen):

 1. Detaljplaner enligt plan- och bygglagen,
 2. andra planer och program som enbart avser användningen av små områden på lokal nivå, och
 3. små ändringar i planer och program som inte omfattas av 1 eller 2.

Om planen är en detaljplan ska alltså en undersökning alltid göras för att ta reda på om en betydande miljöpåverkan kan antas.

Övriga planer och program som krävs i lag eller annan författning och som upprättas av en myndighet eller kommun samt ändringar i sådana planer och program ska antas medföra en betydande miljöpåverkan endast om:

 1. planerna, programmen eller ändringarna anger förutsättningar för att bedriva verksamheter och åtgärder med hänsyn till hur de kan påverka miljön, och
 2. en undersökning enligt 6 kap. 6 § miljöbalken visar att en sådan miljöpåverkan kan antas.
  (4 § miljöbedömningsförordningen)

Ytterligare vägledning om 4 § i miljöbedömningsförordningen kommer under hösten 2020.

Läs mer om undersökning och miljöbedömning av detaljplaner på Boverkets hemsida. 

Detaljplanering (boverket.se)

Vad innebär undersökning?

Undersökningen innebär att myndigheten eller kommunen ska

 1. identifiera omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan, och
 2. samråda i frågan om betydande miljöpåverkan med de kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller programmet, om myndigheten eller kommunen inte redan i identifieringen kommer fram till att en strategisk miljöbedömning ska göras. (6 kap. 6 § miljöbalken)

Om den plan- eller programupprättande myndigheten eller kommunen kommer fram till att en strategisk miljöbedömning ska göras redan innan undersökningssamråd har genomförts behöver således inte undersökningssamrådet genomföras. (6 kap. 6 § andra punkten)

Undersökningen ska generera ett beslutsunderlag men den bidrar samtidigt till kunskap som kan vara användbar i det fortsatta arbetet med planen eller programmet samt med miljöbedömningen i de fall en sådan ska göras. En viktig del av undersökningen är att ta reda på hur olika typer av miljöeffekter samspelar med varandra (läs mer i vägledningen om kumulativa effekter) för att få en tydligare uppfattning om eventuell betydande miljöpåverkan.

Kumulativa effekter

En väl genomförd undersökning underlättar förutsättningarna för att relevanta alternativ kan identifieras i ett senare skede. Det leder också till att lämpliga åtgärder kan utredas i miljöbedömningsprocessen för att så långt som möjligt undvika betydande negativ miljöpåverkan.

Ibland blir undersökningen en relativt enkel process, exempelvis för små detaljplaner för bostäder på platser som inte hyser stora värden eller saknar miljöproblem i övrigt. Ibland behöver undersökningen göras mer omfattande, som för en omfattande detaljplan i en känslig miljö.

Stöd vid bedömning av betydande miljöpåverkan

I 5 § miljöbedömningsförordningen tydliggörs vad undersökningen skall utgå ifrån vid bedömning av om planen eller programmets genomförande kan antas ge upphov till betydande miljöpåverkan.

Kriterierna för betydande miljöpåverkan

Undersökningssamråd 

Undersökningssamrådet syftar till att reda ut om genomförandet av planen eller programmet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Naturvårdsverket anser att inför ett undersökningssamråd bör myndigheten eller kommunen som upprättar planen/programmet redovisa sin bedömning av om den aktuella planen eller programmet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Redovisningen kan lämpligen finnas i ett samrådsunderlag tillsammans med en beskrivning av på vilka grunder slutsatsen kring miljöpåverkan har dragits. Enligt Naturvårdsverket är det viktigt att det framgår av samrådsunderlaget vilket underlag som har använts samt hur myndigheten eller kommunen har resonerat i de fall den bedömer att en miljöbedömning inte krävs. Det gäller särskilt för de planer och program för vilka det i princip alltid krävs en miljöbedömning.

Av förarbetena till kap 6 i miljöbalken1 framgår att det är grundläggande att ett genomarbetat samrådsunderlag lämnas till samrådsparterna i tillräckligt god tid inför undersökningssamrådet för att samrådet ska bli givande för alla parter.

I sammanhanget kan nämnas Mark- och miljööverdomstolens dom den 8 maj 2019 i mål nr P 4498-18. Frågan i målet var om planhandlingarna uppfyllde kraven i 4 kap 33 § plan- och bygglagen (2010:900) i frågan om redovisning av naturvärden kopplade till ek. (Antagandebeslutet fattades i juni 2016 varför 6 kap. miljöbalken i sin nuvarande form inte är tillämplig.) Domstolen konstaterade inledningsvis att även i de fall MKB inte hade upprättats borde det finnas ett ställningstagande avseende planens miljöpåverkan.

Trots att planens genomförande skulle innebära att flera grova ekar togs bort, vilket skulle påverka den biologiska mångfalden och de ekologiska spridningsvägarna, ansåg kommunen att genomförandet inte kunde antas medföra en betydande miljöpåverkan. I en utredning av naturvärdena i området, vilken inte innefattade några detaljerade artinventeringar, framkom att ett antal rödlistade arter knutna till främst ek var kända. Domstolen ansåg att utredningen saknade tillräckliga uppgifter för att kunna bedöma vilka naturvärden som fanns i området och vilka konsekvenser ett genomförande av planen skulle få på dessa värden samt upphävde planen.

Beslut om betydande miljöpåverkan

Efter undersökningen ska myndigheten eller kommunen som upprättar planen eller programmet besluta om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. (6 kap. § 7 miljöbalken) Beslutet ska redovisa de omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan. Det vill säga, det är viktigt att motivera beslutet.

Beslutet om betydande miljöpåverkan ska göras tillgängligt för allmänheten. Av förarbeten till 6 kap. miljöbalken2 framgår att det räcker med att myndigheten eller kommunen på lämpligt sätt informerar allmänheten (t.ex. på myndighetens eller kommunens webbplats) och i övrigt ser till att beslutet finns upprättat som en allmän och offentlig handling. Något krav på kungörelse av beslutet finns inte.

När ska beslutet fattas och av vem? 

Av lagstiftningen framgår tydligt att beslutet om betydande miljöpåverkan ska fattas efter undersökningen. Naturvårdsverket anser att beslutet ska tas tidigt i plan- eller programprocessen för att avgöra om en strategisk miljöbedömning ska göras, så att den kan påbörjas så tidigt som möjligt. Rent praktiskt kan det vara svårt att få till formella beslut i tidigt skede av en plan/programprocess och därför tydliggörs i prop. 2016/17:2003 att det formella beslutet kan fattas i ett senare skede, och senast i samband med beslutet att anta planen eller programmet. Ta därför utgångspunkt i de förutsättningar som gäller i det aktuella plan- eller programförfarandet om när ett beslut bör fattas och av vilket organ.

Det är inte reglerat vem/vilken instans inom en myndighet eller kommun som ska fatta beslutet om betydande miljöpåverkan. Det beror bland annat på att organisationerna ser mycket olika ut.

Beslutet om betydande miljöpåverkan får inte överklagas särskilt. (6 kap. 8 § miljöbalken)

Läs mer om undersökning och miljöbedömning av detaljplaner på Boverkets hemsida. 

Översiktsplanering (boverket.se)

Detaljplanering (boverket.se)

1 Prop. 2016/17:200 Miljöbedömningar sida 89
2 Prop. 2016/17:200 Miljöbedömningar sida 92
3 Prop. 2016/17:200 Miljöbedömningar sida 190

Mer information