Vägledning

Strategisk miljöbedömning – kapitel 6 miljöbalken

Drönarbild över svensk stad.

Hänsyn till miljömål

Det finns krav på att hänsyn ska tas till relevanta miljömål och på redovisning i miljökonsekvensbeskrivningen.

Sidan vänder sig till

Myndigheter, länsstyrelser, kommuner, konsulter och andra aktörer som berörs av strategiska miljöbedömningar enligt kapitel 6 miljöbalken.

Bra att veta

Naturvårdsverket vägleder om miljöbedömningar enligt kapitel 6 miljöbalken samt miljöbedömningsförordningen (2017:966). Läs mer under avsnittet omfattning och struktur.

§

Lagstiftning

Lagstiftning

EU-direktiv om miljöbedömningar

EU-direktiv har som mål att harmonisera medlemsländernas nationella lagstiftning på något område, exempelvis rörande miljöbedömningar. Direktiv föreskriver vilket resultatmedlemsländerna ska uppnå men lämnar åt länderna att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet. I respektive direktivet står när det senast ska vara genomfört i medlemsländerna.

När det gäller området miljöbedömningar finns olika direktiv för planer och program respektive för verksamheter och åtgärder. För planer och program gäller det så kallade SMB-direktivet (se nedan). För verksamheter och åtgärder gäller MKB-direktivet med de ändringar som föreskrivs i Ändringsdirektivet (se nedan).

EU-direktiv för miljöbedömningar av planer och program

EU-direktiv för miljöbedömningar av verksamheter och åtgärder

Tidigare regler om miljöbedömning

Bestämmelser

Enligt 6 kap. 11 § punkt d ska miljökonsekvensbeskrivningen innehålla uppgifter om hur hänsyn tas till relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn.

Hur ska hänsyn tas till miljömålen?

I miljökonsekvensbeskrivningen ska det finnas en redovisning av hur hänsyn har tagits i planprocessen till de miljökvalitetsmål som på olika sätt berörs av planens förslag. Detta kan göras på olika sätt beroende på hur målen har använts i planeringsprocessen. I vissa planeringsprocesser finns det inte tydligt uttalat om eller vilka miljömål som ligger till grund för förslag och beslut. I de fallen är det som miljöbedömare svårare både att ta hänsyn till miljömålen under processen och att visa hur hänsyn tagits till olika mål i redovisningen i miljökonsekvensbeskrivningen. Ändå är det viktigt att i miljökonsekvensbeskrivningen kunna visa om hänsyn har tagits och på vilket sätt det har gjorts. Här kan en loggbok som förs under processens gång vara till hjälp. Ofta finns målen med i processen men är inte alltid synliggjorda. I diskussioner och överläggningar under processen kan miljöbedömaren bidra till att synliggöra vilka mål det handlar om och hur dessa påverkas positivt respektive negativt av olika vägval.

I de fall som miljömål tillsammans med andra mål bildat en tydlig utgångspunkt för en planeringsprocess kan det vara lämpligt att följa hur målen påverkat ställningstaganden under processens gång. Under planeringsprocessen görs hela tiden olika typer av avvägningar. Hur har miljökvalitetsmålen väglett dessa ställningstaganden? Har hänsyn tagits till olika mål – och vilka har getts prioritet? Hur har miljöbedömningen kunnat påverka i en hållbar riktning? Detta sammanställs sedan och redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen.

Målen kan vara användbara för att synliggöra hur de allmänna intressena tillgodoses i planeringsprocesser.

Det är också viktigt att tänka på att redovisningen av hur målen har beaktats i planprocess och förslag inte ersätter den redovisning som ska görs av de miljöeffekter som kan uppstå till följd av planens genomförande.

Mer information