Vägledning

Strategisk miljöbedömning – kapitel 6 miljöbalken

Drönarbild över svensk stad.

Avgränsning och avgränsningssamråd

Vägledning som stöd för en väl genomförd avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen. Avgränsning bidrar till att fokus läggs på de betydande miljöaspekterna och bidrar till ett bättre beslutsunderlag.

Sidan vänder sig till

Myndigheter, länsstyrelser, kommuner, konsulter och andra aktörer som berörs av strategiska miljöbedömningar enligt kapitel 6 miljöbalken.

Bra att veta

Naturvårdsverket vägleder om miljöbedömningar enligt kapitel 6 miljöbalken samt miljöbedömningsförordningen (2017:966). Läs mer under avsnittet omfattning och struktur.

§

Lagstiftning

Lagstiftning

EU-direktiv om miljöbedömningar

EU-direktiv har som mål att harmonisera medlemsländernas nationella lagstiftning på något område, exempelvis rörande miljöbedömningar. Direktiv föreskriver vilket resultatmedlemsländerna ska uppnå men lämnar åt länderna att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet. I respektive direktivet står när det senast ska vara genomfört i medlemsländerna.

När det gäller området miljöbedömningar finns olika direktiv för planer och program respektive för verksamheter och åtgärder. För planer och program gäller det så kallade SMB-direktivet (se nedan). För verksamheter och åtgärder gäller MKB-direktivet med de ändringar som föreskrivs i Ändringsdirektivet (se nedan).

EU-direktiv för miljöbedömningar av planer och program

EU-direktiv för miljöbedömningar av verksamheter och åtgärder

Tidigare regler om miljöbedömning

Bestämmelser

Enligt 6 kap. 10 § ska ett avgränsningssamråd hållas med de kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen.

Jämfört med tidigare reglering är det nytt att andra kommuner och myndigheter som är berörda och kan antas bli berörda av planen eller programmet finns med i samrådskretsen. Det tydliggörs också att det är på grund av sitt särskilda miljöansvar som en kommun eller myndighet kan antas bli berörd. En bedömning av vilka kommuner och myndigheter som omfattas behöver göras i varje enskilt fall och bedömningen ska utgå ifrån den koppling mellan respektive myndighets miljöansvar och den miljöpåverkan som kan förväntas uppstå till följd av genomförandet av planen.

Det står också myndigheter och kommuner fritt att i lämplig omfattning samråda med den berörda allmänheten.

I 6 kap. 12 § förklaras att miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och detaljeringsgrad ska vara rimlig med hänsyn till

  1. Bedömningsmetoder och aktuell kunskap
  2. Planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad
  3. Var i en beslutsprocess som planen eller programmet befinner sig
  4. Att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av andra planer och program eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder
  5. Allmänhetens intresse

Avgränsningssamråd

Miljöbedömningen och arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen bör påbörjas så tidigt som möjligt, dvs så snart arbetet med planen eller programmet har påbörjats. Det innebär att avgränsningssamrådet bör hållas så tidigt som möjligt i plan eller programprocessen. Samtidigt är det viktigt att det finns tillräckligt mycket underlag för att kunna bedöma plan- eller programförslaget för att det ska vara möjligt att göra en lämplig avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen.

Ibland kan det därför vara bra att se avgränsningssamrådet som en process som kan behöva följas upp i ett senare skede av plan/programprocessen då alternativ och ställningstaganden har gjort det möjligt att ytterligare fokusera eller eventuellt bredda avgränsningen för att nya förutsättningar kan dyka upp.

Syftet med att avgränsa miljökonsekvensbeskrivningen är dels att koncentrera arbetet på de miljöfrågor som är mest relevanta för den aktuella planen eller programmet, dels för att bidra till bra samrådsprocesser som fokuserar på de viktigaste frågorna samt kunna utgöra ett bra beslutsunderlag. En väl genomförd avgränsning kan bidra till att transparensen i processen ökar, planeringen blir effektivare och kan medföra att planen eller programmet får ökad legitimitet.

Mer information