Vägledning

Strategisk miljöbedömning – kapitel 6 miljöbalken

Drönarbild över svensk stad.

Alternativ

Att identifiera, beskriva och bedöma rimliga alternativ är en central del av miljöbedömningen och ska redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen.

Sidan vänder sig till

Myndigheter, länsstyrelser, kommuner, konsulter och andra aktörer som berörs av strategiska miljöbedömningar enligt kapitel 6 miljöbalken.

Bra att veta

Naturvårdsverket vägleder om miljöbedömningar enligt kapitel 6 miljöbalken samt miljöbedömningsförordningen (2017:966). Läs mer under avsnittet omfattning och struktur.

§

Lagstiftning

Lagstiftning

EU-direktiv om miljöbedömningar

EU-direktiv har som mål att harmonisera medlemsländernas nationella lagstiftning på något område, exempelvis rörande miljöbedömningar. Direktiv föreskriver vilket resultatmedlemsländerna ska uppnå men lämnar åt länderna att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet. I respektive direktivet står när det senast ska vara genomfört i medlemsländerna.

När det gäller området miljöbedömningar finns olika direktiv för planer och program respektive för verksamheter och åtgärder. För planer och program gäller det så kallade SMB-direktivet (se nedan). För verksamheter och åtgärder gäller MKB-direktivet med de ändringar som föreskrivs i Ändringsdirektivet (se nedan).

EU-direktiv för miljöbedömningar av planer och program

EU-direktiv för miljöbedömningar av verksamheter och åtgärder

Tidigare regler om miljöbedömning

Bestämmelser

Enligt miljöbalken 6 kap. 11 § punkt 2 ska rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd identifieras, beskrivas och bedömas. Även motivering till varför olika alternativ har valts eller valts bort under processen ska redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen (6 kap. 11 § punkt 6).

Varför ska alternativ hanteras i miljöbedömningen?

Planering handlar om att hela tiden välja mellan olika sätt att hantera de förutsättningar som finns, de mål som är uppställda och de konflikter som behöver lösas. Genom att ta fram alternativ för hur målen med planen eller programmet ska nås ökar förutsättningarna för att identifiera vilket genomförande som är mest lämpligt. För miljöbedömningen utgår det från syftet att integrera miljöaspekter så att en hållbar utveckling främjas.

Under miljöbedömningsprocessen kommer arbetet med alternativ att vara viktigt dels för att genom olika vägval sträva efter mål som bidrar till att främja hållbar utveckling, dels för att beskriva och bedöma de olika miljöeffekter som skilda alternativ kan ge. Båda dessa delar i alternativarbetet är viktiga för att miljöbedömningen ska kunna vara ett skarpt verktyg för att främja miljöfrågor i planerings- och programprocesser.

För den som driver miljöbedömningsprocessen är det viktigt att följa upp ställningstaganden som görs under processen med bedömningar av vilka konsekvenser de innebär för olika påverkade miljöaspekter. På det sättet bidrar miljöbedömningen till att kontinuerligt arbeta med alternativa idéer som kan bidra till att främja hållbar utveckling.

Nuläge, framskrivet nuläge och nollalternativ

I 6 kap. 11 § punkt 3 miljöbalken anges att en miljökonsekvensbeskrivning i den strategiska miljöbedömningen ska innehålla uppgifter om miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen eller programmet inte genomförs. Detta framskrivna nuläge, eller så kallade nollalternativ, ska sedan ställas mot övriga alternativ som tas fram. Läs mer om nulägesbeskrivning och framskrivet nuläge.

Nuläge och framskrivet nuläge

Planalternativ

Betoningen på alternativ är viktig i miljöbedömningen av planer och program, eftersom planering sker på en strategisk nivå. Med rimliga alternativ med hänsyn till den geografiska räckvidden menas olika alternativa sätt att uppnå målen med planen eller programmet. Det här arbetet görs kontinuerligt i en planeringsprocess. Det är därför värdefullt att under processens gång föra anteckningar/loggbok över beslut som fattats och vägval som gjorts för att kunna redovisa dessa i miljökonsekvensbeskrivningen.

När det gäller markanvändningsplaner handlar alternativa sätt att uppnå målet och syftet med planen om att områden kan användas på olika sätt. I en översiktsplan eller regionplan kan det handla om olika förhållningssätt till hur avvägningar ska göras. Alternativa framtidsbilder kan vara sätt att synliggöra alternativa handlingsvägar och bedöma konsekvenserna av dem. Alternativen i exempelvis detaljplaner handlar mer om alternativ utformning av den typ av verksamhet som man planerar för.

Planalternativ vägs och diskuteras fortlöpande i planprocessen. Ofta blir det tydligt när det är dags för samråd att ett eller flera alternativa sätt att lösa problemen och bidra till mål i planen har utkristalliserat sig. Vid samråd kan allmänhet och andra bidra till att fördjupa kunskapen kring dessa alternativ och bidra till att hitta lösningar för att undvika betydande miljöpåverkan. Genom att visa vilka olika miljöeffekter som uppstår till följd av olika val under planeringsprocessen och hur detta påverkar den hållbara utvecklingen, blir beslutsunderlaget bättre och det blir tydligt för beslutsfattare vilka konsekvenser som beslut ger upphov till. Genom att utforma och presentera alternativen så att fördelar och nackdelar för olika intressen tydliggörs, stärks den demokratiska beslutprocessen. 

Mer om alternativ i översiktsplaner och detaljplaner i Boverkets vägledning.

Översiktsplanering (boverket.se) 

Detaljplanering (boverket.se)

Vägledningen kring alternativ i nationella planer kommer att tas fram i samråd med nationella myndigheter under 2019.

Alternativ inom ramen för miljöbedömningen

Miljöbedömningens syfte är att främja hållbar utveckling genom att integrera miljöaspekter under planering och i beslutsfattande. Med denna utgångspunkt kan det emellanåt finnas skäl att formulera alternativa sätt att uppnå miljökvalitetsmål och förhindra betydande miljöpåverkan inom ramen för miljöbedömningen, ett så kallat miljöbästa alternativ. Detta alternativ ska identifieras, beskrivas och bedömas precis som övriga alternativ. Med den här typen av alternativ kan miljöbedömningen bidra till att synliggöra alternativa lösningar som annars inte skulle ha redovisats i processen. På detta sätt ökar transparensen och möjliggör välgrundade beslut.

Mer information