Vägledning

Strategisk miljöbedömning – kapitel 6 miljöbalken

Drönarbild över svensk stad.

Vägledning om miljöbedömning för planer och program. Strategisk miljöbedömning är processen att identifiera, beskriva och bedöma miljöeffekter vid arbete med och beslut om planer och program.

Sidan vänder sig till

Myndigheter, länsstyrelser, kommuner, konsulter och andra aktörer som berörs av strategiska miljöbedömningar enligt kapitel 6 miljöbalken.

Bra att veta

Naturvårdsverket vägleder om miljöbedömningar enligt kapitel 6 miljöbalken samt miljöbedömningsförordningen (2017:966). Läs mer under avsnittet omfattning och struktur.

§

Lagstiftning

Lagstiftning

EU-direktiv om miljöbedömningar

EU-direktiv har som mål att harmonisera medlemsländernas nationella lagstiftning på något område, exempelvis rörande miljöbedömningar. Direktiv föreskriver vilket resultatmedlemsländerna ska uppnå men lämnar åt länderna att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet. I respektive direktivet står när det senast ska vara genomfört i medlemsländerna.

När det gäller området miljöbedömningar finns olika direktiv för planer och program respektive för verksamheter och åtgärder. För planer och program gäller det så kallade SMB-direktivet (se nedan). För verksamheter och åtgärder gäller MKB-direktivet med de ändringar som föreskrivs i Ändringsdirektivet (se nedan).

EU-direktiv för miljöbedömningar av planer och program

EU-direktiv för miljöbedömningar av verksamheter och åtgärder

Tidigare regler om miljöbedömning

Miljöeffekter

Att identifiera, beskriva och bedöma effekter på människors hälsa och miljön är centralt i en miljöbedömning. Här hittar du Naturvårdsverkets vägledningar inom miljöeffekter och strategisk miljöbedömning.

Undersökning

Undersökning är en process som ska ta reda på om genomförandet av en plan eller ett program kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och därmed om en miljöbedömning ska genomföras.

Kriterier för betydande miljöpåverkan

Om kriterierna som ska användas för att bedöma om betydande miljöpåverkan kan antas uppstå vid genomförandet av en plan eller ett program.

Avgränsning och avgränsningssamråd

Vägledning som stöd för en väl genomförd avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen. Avgränsning bidrar till att fokus läggs på de betydande miljöaspekterna och bidrar till ett bättre beslutsunderlag.

Miljökonsekvensbeskrivningen

Miljökonsekvensbeskrivningen är ett viktigt beslutsunderlag vid framtagande och antagande av plan eller program som redovisar miljöeffekter av plan/programförslag och alternativ.

Alternativ

Att identifiera, beskriva och bedöma rimliga alternativ är en central del av miljöbedömningen och ska redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen.

Hänsyn till miljömål

Det finns krav på att hänsyn ska tas till relevanta miljömål och på redovisning i miljökonsekvensbeskrivningen.

Särskild handling

För att öka transparensen kring miljöbedömning och plan/programprocess finns krav på att redovisa och motivera de ställningstagande som gjorts i en särskild handling.

Uppföljning

Uppföljning är en viktig del av miljöbedömningen som visar på faktisk betydande miljöpåverkan och utgör underlag för kommande nya och reviderade planer och program.

Om Strategisk miljöbedömning

I 6 kap. miljöbalken och i miljöbedömningsförordningen finns regler om miljöbedömning. Bestämmelserna i miljöbalken har sin grund i ett EU-direktiv, det så kallade SMB-direktivet. Under avsnittet Lagstiftning ovan finns länkar till miljöbalken, miljöbedömningsförordningen och SMB-direktivet och även till regler som gällde före 1 januari 2018.

De två inledande paragraferna i 6 kap. miljöbalken handlar om syftet med miljöbedömningar och beskriver vad som menas med begreppet miljöeffekter. De paragraferna är gemensamma för strategisk och specifik miljöbedömning.

Vägledning kring övergångsbestämmelser samt vägledning kring hur geografiska informationssystem (GIS) kan nyttjas i miljöbedömning finns i avsnittet Mer information.

Miljöbedömningar enligt kapitel 6 miljöbalken

Strukturen på 6 kap. miljöbalken

Kapitel 6 i miljöbalken om miljöbedömningar innehåller regler för både planer och program och verksamheter och åtgärder. Kapitlet inleds med en förklaring av vad en miljöbedömning omfattar och vad dess syfte är. I andra paragrafen förklaras vad som avses med begreppet miljöeffekt i 6 kap. miljöbalken.

Därefter följer bestämmelserna om planer och program (3-19 §§) och sedan bestämmelserna om verksamheter och åtgärder (20-45 §§ och 47 §). I slutet av kapitlet finns en gemensam paragraf om samordning (46 §).

 

Process-strategisk-Miljobedomning-b.png

Naturvårdsverkets vägledning om miljöbedömningar har strukturen i kapitel 6 miljöbalken som utgångspunkt.

Vägledningen omfattar två delar

Naturvårdsverket vägleder om miljöbedömningar enligt kapitel 6 miljöbalken samt miljöbedömningsförordningen (2017:966). Båda började gälla den 1 januari 2018.

Syftet med miljöbedömningar

Youtube video

Miljöbedömningar är en viktig pusselbit i arbetet för ett hållbart samhälle. Att integrera miljöaspekter på det sätt som görs genom miljöbedömningar enligt 6 kap. miljöbalken bidrar till exempel till att:

  • Uppnå miljökvalitetsmålen
  • Följa EU-direktiv och andra internationella åtaganden
  • Att berörda får komma till tals vid planering och prövning
  • Väga alternativ mot varandra
  • Ta vara på synergieffekter och hantera konflikter mellan olika samhällsintressen
  • Förbättra förutsättningarna att klara framtida förändringar.

Mer information