Vägledning

Täkter

Väg som löper genom ett kalkbrott

På de här sidorna kan du läsa om väsentliga frågor för täkttillstånd. Vi har också länkar till vägledningar om miljörapportering, miljökonsekvensbeskrivning och samråd.

Täktverksamhet innebär utvinning och bearbetning av bland annat berg, naturgrus, morän, matjord och torv. Det utbrutna materialet används exempelvis vid anläggning av väg, järnväg och byggnader men även för tillverkning av asfalt och betong.  Torv används främst till energi, odling och djurhållning.

Råvaror som berg, grus, jord och torv är ändliga resurser som samhället behöver hushålla med. Täktverksamhet utgör en miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken och därmed finns reglering av brytning och efterbehandling samt hur tillstånd ska ges och följas upp. Val av täktens lokalisering kan ha stor betydelse för påverkan på människors hälsa och miljön.

Sidan vänder sig till

Vägledningen riktar sig till såväl verksamhetsutövare som myndigheter.

Bra att veta

Det pågår en uppdatering av vägledningen om täktverksamhet. Webbsidorna kommer att uppdateras under perioden 2021-2022.

Täkttillstånd

De flesta täkter kräver tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken. Täkter på havsbotten är tillståndspliktiga enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

Husbehovstäkter

En husbehovstäkt avser en täkt där det utbrutna materialet används för eget behov inom den egna fastigheten. Det innebär att materialet inte säljs eller nyttjas kommersiellt.

Torvtäkter

Torv används främst till energi, odling och djurhållning. Sedan 1 jan 2017 prövas torvtäkter enligt miljöbalken. Befintliga torvtäkter kan dock ha tillstånd enligt den sedan 1 jan 2017 upphävda lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter (torvlagen). Markavvattningstillstånd kan också behövas inför prövningen enligt miljöbalken.

Om täkter