Täkter - prövningsärenden

Vi har yttrat oss i flera ärenden som handlar om täkter. Här hittar du några principiella ärenden och domar som vi ser som vägledning.

Vi prioriterar verksamheter med stor miljöpåverkan. Vid nyöppnandet av en täkt är det viktigt att bevaka att lokaliseringen är lämplig i förhållande till bland annat riksintressena enligt 3 och 4 kap. miljöbalken.

Viktiga frågor kan vara exempelvis buller, grundvattenspåverkan eller markavvattningsfrågor. Dessa frågor kan vara av olika vikt för Naturvårdsverket att bevaka beroende på vilken typ av täkt det handlar om.

Naturvårdsverkets engagemang i prövningsärenden om täkter syftar också till att Sverige ska kunna uppfylla sina internationella åtaganden. Det kan till exempel gälla Ramsarkonventionen om skydd av värdefulla våtmarker.

Listan visar senast uppdaterad överst.